STEINANSIKTET

Vir­ker Fa­bia­no Carua­na full­sten­dig ube­rørt av VM­pres­set? Blant eks­per­te­ne er me­nin­ge­ne del­te.

Aftenposten - - Sport - Nicholas Bergh

Lon­don, tors­dag kveld: Fa­bia­no Carua­na er ikke ir­ri­tert. Han er ikke sint. Ikke spe­si­elt glad hel­ler. Hvert fall ikke kjepp­høy. Han bare sit­ter oppe på sce­nen med et nøy­tralt, ule­se­lig an­sikts­ut­trykk. Av og til tar han en slurk vann. Når han får spørs­mål, sva­rer han høf­lig med sin mør­ke og ras­ke stem­me. Det er umu­lig å se hva han har va­ert gjen­nom.

Men Fa­bia­no Carua­na had­de va­ert gjen­nom en for­mi­da­bel prø­ve. I det tien­de VM­par­ti­et møt­te han på en Mag­nus Carl­sen i ag­gres­sivt lyn­ne. Ame­ri­ka­ne­ren måt­te spil­le sva­ert nøy­ak­tig for å over­le­ve an­gre­pet.

Hele VM sto på spill. Men ak­ku­rat nå, med to par­ti­er igjen, vir­ker Carua­na opp­sikts­vek­ken­de ro­lig.

– Det som har pla­get meg fra be­gyn­nel­sen, er at jeg ikke kan lese noe av Carua­na, sier den nors­ke stor­mes­te­ren Jo­nat­han Tis­dall.

– Han ser fort­satt ak­ku­rat lik ut som før førs­te par­ti. Det er vel­dig skum­melt. – Hvor­for er det skum­melt?

– Du kan ikke se at han blir ner­vøs. Det var noen få gan­ger i par­ti­et han må ha va­ert litt satt ut. Men han vi­ser ab­so­lutt in­gen­ting.

Tror det er frust­re­ren­de for Carl­sen Carua­na har for vane å se minst mu­lig på mot­spil­le­ren sin. Han bryr seg kun om det som skjer på bret­tet. Det enor­me psy­ko­lo­gis­ke over­ta­ket Carl­sen ofte har hatt på sine kon­kur­ren­ter, vir­ker ikke å va­ere en fak­tor i VM.

Tis­dall tror det er frust­re­ren­de for Mag­nus Carl­sen og team­et hans at Carua­na er så­pass vans­ke­lig å tol­ke.

Én som har opp­levd Carua­na på na­ert hold er den bri­tis­ke stor­mes­te­ren Da­vid How­ell.

– Jeg har spilt mot ham noen gan­ger, og han er all­tid ro­lig uan­sett hvor lite tid han har på klok­ken. Han har sam­me an­sikts­ut­trykk også, sier How­ell, som leg­ger til at Carua­na har «ner­ver av stål».

På presse­kon­fe­ran­sen tors­dag inn­røm­met rik­tig­nok Carua­na at han mer­ker VM­pres­set.

– Jeg prø­ver å kon­trol­le­re ner­ve­ne mine, men det er ikke lett. Si­den in­gen av oss gjør noen sto­re tab­ber, kla­rer vi det greit, sier Carua­na.

At­le Grønn me­ner Carua­na vi­ser ner­ver Tors­dag kveld var Carl­sen åpen om at han føl­te seg ner­vøs – og at det had­de va­ert slik man­ge av VM-da­ge­ne.

At­le Grønn er imid­ler­tid uenig med man­ge and­re sjakk­eks­per­ter. Han me­ner at det er Carua­na, og ikke Carl­sen, som har vir­ket mest uro­lig un­der VM.

Grønn sy­nes Carua­na vir­ker spe­si­elt ner­vøs når han er ute av åp­nings­for­be­re­del­se­ne.

Han tror li­ke­vel ikke vi får se en Carua­na-kol­laps i VM-inn­spur­ten.

– Det kan kom­me sto­re feil, men jeg tror ikke han buk­ker un­der. Jeg tror han er blitt vant til å sit­te der, sier Grønn, før han leg­ger til:

– De er helt jevn­gode.

ALLE FOTO: FRED­RIK VARFJELL, BILD­BY­RÅN

Fa­bia­no Carua­na spil­ler sjakk med po­ker­fjes. Ame­ri­ka­ne­ren har va­ert bunn­so­lid i VM.

Lør­dag 24. no­vem­ber 2018

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.