Nye Mar­ka­reg­ler

Aftenposten - - Nyheter -

Syk­ling er til­latt på sti­er og grus­vei­er. El­syk­ler til­la­tes på vei­er, men ikke på sti­er.

Det er ikke til­latt å gå til fots, ri el­ler syk­le i de pre­pa­rer­te spo­re­ne i ski­løy­per.

Det er til­latt å ri på sti og vei i kom­mu­nens skog­ei­en­dom­mer i Oslo kom­mu­ne, men det er ikke til­latt å ri uten­om sti og vei.

Uli­ke bru­ker­grup­per må ta hen­syn til hver­and­re. Det er spe­si­elt vik­tig at syk­lis­ter og ri­den­de vi­ser hen­syn når de mø­ter gå­en­de, og at syk­lis­ter og ri­den­de er hen­syns­ful­le over­for hver­and­re. Syk­lis­ter opp­ford­res til å føl­ge syk­kel­vett­reg­le­ne. Kil­de: By­råds­sak 211/18: Mål og ret­nings­lin­jer for for­valt­ning og drift av Oslo kom­mu­nes sko­ger 2018–2027

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.