For ti år si­den sto han på tribunen da Sta­ba­ek vant gull. I kveld kan kap­tei­nen ryk­ke ned med la­get i sitt hjer­te.

Det blir kalt «ti­de­nes kamp på Nad­de­rud». Få har et ster­ke­re for­hold til Sta­ba­ek enn kap­tein Andreas Han­che-Ol­sen (21).

Aftenposten - - Sport -

Knot­te­ne på fot­ball­sko­ene klak­ker mot as­fal­ten da Andreas Han­che-Ol­sen lø­per. Vekk fra kunst­gress­ba­nen der Sta­ba­ek ak­ku­rat har trent. For­bi en blå con­tai­ner og brak­ke­ne hvor klub­bens ad­mi­ni­stra­sjon hol­der til. Mot løpe­ba­nen som om­kran­ser gress­mat­ten på ves­le Nad­de­rud.

Lør­dag kom­mer de slit­ne tri­bune­ra­de­ne her til å va­ere smekk­ful­le. Det var de også i 2008, da Sta­ba­ek sik­ret se­rie­gull med 6–2-sei­er over Vå­ler­en­ga.

Den da­gen sto Han­che-Ol­sen på Ju­nior Sup­port-tribunen. «All­tid! Uan­sett» sto det på skjer­fet han holdt opp.

Han hus­ker gull­fei­rin­gen på Bekke­stua. At det var stapp­fullt av folk som var gla­de og blaa.

Ti år se­ne­re le­der han Sta­ba­ek som kap­tein mot Strøms­god­set. Sei­er be­tyr ny elite­se­rie­kon­trakt el­ler kva­lik. Tap be­tyr ned­rykk.

Det er en skjebnekamp, men ikke bare for Sta­ba­ek. Også Strøms­god­set ri­si­ke­rer å ryk­ke ned.

Det er det dob­belt­dra­ma­et som får sports­lig le­der In­ge André Ol­sen til å be­skri­ve det som ti­de­nes kamp på Nad­de­rud.

– Det hand­ler om bare å nyte det. Nyte en stor kamp, nyte at det be­tyr noe. Vi føl­te at vi var litt ute av det. Så kom sei­e­ren mot Odd, og da fikk vi plut­se­lig en ny sjan­se. Da har vi ikke så mye å tape. Jeg tror God­set skjel­ver en god del mer enn det vi gjør nå, sier Han­che-Ol­sen til Af­ten­pos­ten.

«Nå er det kan­skje over»

3–0-sei­e­ren på borte­bane mot Odd før lands­lags­pau­sen kom sam­ti­dig som re­sul­ta­te­ne i and­re kam­per gikk Sta­ba­eks vei. Der­med snud­de alt. Plut­se­lig had­de Sta­ba­ek skjeb­nen i egne hen­der.

Etter hjemme­ta­pet for Kris­tian­sund hel­gen før så det mørkt ut. Ohi Omoi­juanfo hus­ker at han tenk­te: «Nå er det kan­skje over».

– Vi var litt ner­vø­se etter den kam­pen. Så gikk egent­lig alle re­sul­ta­te­ne i vår fa­vør. Nå er det opp til oss, sier han.

Mye står på spill, men ute i den bi­ten­de no­vem­ber­kul­den på Sta­ba­eks tre­nings­felt vir­ker ikke stem­nin­gen alt­for pre­get av al­vo­ret.

Øvel­se­ne gjen­nom­fø­res med in­ten­si­tet, Hen­ning Bergs in­struk­sjo­ner er be­stem­te, men inn­imel­lom er det smil og lek.

– Over­le­vel­se be­tyr mye både for vi­de­re ut­vik­ling av ta­len­te­ne og det øko­no­mis­ke. Men det er God­set som har pres­set på seg. Det er kri­se hvis de ryk­ker ned. Det er ikke like kri­se om vi gjør det. Vi skal spil­le med lave skuld­re

og slå dem, sier Ohi.

Høye top­per og dype bun­ner

An­gri­pe­ren har ikke bare Strøms­god­set i tan­ke­ne.

På vei inn i gar­de­ro­ben snak­ker han med noen fra Sta­ba­eks støtte­ap­pa­rat.

«Barne­vogn til 15.000 kro­ner!» ut­bry­ter Ohi. Lat­te­ren run­ger.Etter sei­e­ren over Odd av­slør­te han at han skal bli far.

Uten­for gar­de­ro­be­ne hen­ger et skilt. Der står noen av Sta­ba­eks brag­der.

1987: Opp­rykk fra 5. di­vi­sjon etter 2–0 mot Lomme­da­len på Nad­de­rud.

2008: Gull i Tippe­liga­en.

Skil­tet for­tel­ler en his­to­rie om en klubb som har va­ert langt nede og langt oppe. Som vå­get å drøm­me. Og nå drøm­mer de igjen.

In­ge André Ol­sen er over­be­vist om at Sta­ba­ek snart kom­mer til å kjem­pe i top­pen av norsk fot­ball. Uan­sett hvor­dan det går mot Strøms­god­set.

– Det er ikke en for­del å ryk­ke ned, men skul­le man va­ere så uhel­dig å gjø­re det, må man bru­ke det til å ska­pe ny ener­gi og set­te nye mål og vi­sjo­ner. In­ge­brigt (Ste­en Jen­sen, journ. anm..) har va­ert en fore­gangs­mann på å si de sto­re or­de­ne. Så er det man­ge som har ris­tet på ho­det, men vi har all­tid vist at vi kom­mer gans­ke na­er det alle and­re sa var gal­skap, sier Sta­ba­ek-le­de­ren.

– Blod­su­gen­de ti­ger

Han sit­ter på kon­to­ret i en en­kel brak­ke som min­ner lite om topp­fot­ball.

På mot­satt side av Nad­de­rud ser tribunen ut som en for­len­gel­se av ha­ge­ne til hu­se­ne bak.

Det skal ikke se slik ut for all­tid. Det er ved­tatt at det skal byg­ges en ny sta­dion her.

– Klub­ben skal byg­ges rundt den nye are­na­en. Sta­ba­ek kom­mer til å va­ere en topp­klubb i lø­pet av de fem-ti nes­te åre­ne, sier Ol­sen.

Han sier at han tror ned­rykks­ri­va­le­ne «kan­skje hå­pet Sta­ba­ek var fer­di­ge nå».

– Så har de plut­se­lig en blod­su­gen­de ti­ger i ryg­gen som skal gjø­re alt for å klå dem.

Sta­ba­ek-kap­tein Han­che-Ol­sen opp­lev­de se­rie­gull som sup­por­ter. Nå hand­ler det om ned­rykk­s­kamp.

– Det hand­ler litt om hvil­ken klubb vi er. Vi har ikke all ver­den med res­sur­ser her på Nad­de­rud. Det sy­nes jo godt, sier han og ser seg rundt.

Men før den av­gjø­ren­de kam­pen er hå­pet sterkt.

– Det har sett mørkt ut. Nå ser det ly­se­re ut enn på len­ge.

Lør­dag 24. no­vem­ber 2018

FOTO: STEIN BJØRGE

Fa­si­li­te­te­ne på Nad­de­rud er slit­ne, men Sta­ba­ek er en klubb som er vant til å slå neden­fra og opp.I dag le­der kap­tein Andreas Han­che-Ol­sen la­get mot Strøms­god­set.

FOTO: TV 2

Sta­ba­ek-kap­tein Andreas Han­che-Ol­sen på tribunen da gul­let ble sik­ret i 2008.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.