Ju­be­len i Zim­bab­we har stil­net

Ett år etter av­set­tel­sen av pre­si­dent Ro­bert Mu­ga­be me­ner op­po­si­sjons­par­ti­et MDC at det mes­te er som før i Zim­bab­we.

Aftenposten - - Forside - Kjetil Hans­sen

For ett år og et par da­ger si­den jub­let folk i ho­ved­sta­den Ha­ra­res ga­ter. Ro­bert Mu­ga­be, som had­de styrt lan­det med hard hånd i 37 år, var av­satt.

– En­hver for­and­ring vil nå brin­ge et mye bed­re Zim­bab­we, sa en av dem som fei­ret på ga­ten, til Af­ten­pos­ten.

Det mes­te som før

Ett år se­ne­re me­ner op­po­si­sjons­par­ti­et MDC at det mes­te er som før. Em­mer­son Mnangag­wa, en tid­li­ge­re spion­sjef po­pu­la­ert kalt «Kro­ko­dil­len», vant i som­mer en knapp sei­er i et pre­si­dent­valg MDC me­ner var ma­ni­pu­lert.

Tors­dag møt­te pre­si­den­ten, som re­pre­sen­te­rer par­ti­et ZANU-PF, i par­la­men­tet da lan­dets stats­bud­sjett skul­le leg­ges frem. Men MDC-po­li­ti­ker­ne nek­tet å rei­se seg slik tra­di­sjo­nen er. De ble sit­ten­de på sine plas­ser.

To til syke­hus

Na­sjo­nal­for­sam­lin­gens le­der ba dem for­la­te sa­len, men de nek­tet. Da ble po­li­ti­et til­kalt, og det end­te i tu­mul­ter. To av par­ti­ets folke­valg­te, Ly­net­te Ka­re­nyi og Ta­bit­ha Ku­ma­lo, ble kjørt til syke­hus.

Slik frem­stil­ler MDC sa­ken i en kunn­gjø­ring: Em­mer­son Mnangag­wa er ikke Zim­bab­wes valg­te pre­si­dent etter­som par­ti­et hans stjal fol­kets stem­mer og ikke for­tje­ner re­spekt. Det fin­nes in­gen re­gel som til­si­er at par­la­men­ta­ri­ker­ne må rei­se seg for pre­si­den­ten. Kjenne­tegn er ikke til­latt i par­la­men­tet, og Mnangag­wa opp­tråd­te der­for re­spekt­løst ved å ha på seg par­tis­kjerf.

Po­li­ti­et og mi­li­ta­e­ret har ikke noe å gjø­re i par­la­men­tet og skal ikke kas­te ut par­la­men­ta­ri­ke­re med vold.

Står ved be­slut­nin­gen

Na­sjo­nal­for­sam­lin­gens le­der Ja­cob Mu­den­da be­grun­net sin be­slut­ning med at po­li­ti­ker­ne had­de va­ert re­spekt­løse over­for pre­si­den­ten.

– Vi vil ikke la noen de­le­gi­ti­me­re stats­over­ho­det, sier han iføl­ge avi­sen Bu­la­wayo24.

Man­ge i re­gje­rings­par­ti­et me­ner at de som ikke an­ser val­get som rett­fer­dig, hel­ler ikke bur­de la seg ta i ed som med­lem­mer av na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

– Slutt med hyk­le­ri­et

Tem­ba P. Mlis­wa, en av re­gje­rings­par­ti­ets fritta­len­de re­pre­sen­tan­ter, slår på Twit­ter hardt til­ba­ke mot dem som ikke reis­te seg.

– Opp­før­se­len de­res er for­kas­te­lig. Det er på høy tid at de av­gjør om de er på inn­si­den el­ler ut­si­den. De må slut­te med hyk­le­ri­et, me­ner han.

Mlis­wa me­ner at de selv er skyld i at de går glipp av vik­ti­ge mø­ter i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen, og at de der­for ikke bur­de mot­ta godt­gjø­rel­se og frynse­go­der som par­la­men­ta­ri­ke­re.

Tom­me ben­sin­pum­per

Ett år etter kup­pju­be­len er op­ti­mis­men dem­pet. En al­le­re­de skade­skutt øko­no­mi er blitt ver­re med ny pris­stig­ning. For­ri­ge søn­dag meld­te lo­ka­le medi­er om tom­me pum­per på ben­sin­sta­sjo­ner for­di man ikke had­de va­lu­ta til å im­por­te­re driv­stoff. Folk i lan­det bru­ker frem­de­les ame­ri­kans­ke dol­lar etter at lan­dets egen va­lu­ta kol­lap­set i 2009. Den for­ven­te­de til­na­er­min­gen til vest­li­ge land og in­ves­to­rer be­skri­ves som i bes­te fall nø­len­de, og val­get er frem­de­les om­stridt.

FOTO: FRA MDC-VI­DEO

Par­la­men­ta­ri­ker Ly­net­te Ka­re­nyi blir frak­tet til syke­hus etter sam­men­støt med po­li­ti­et i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.