Sol­heim får kraf­tig refs i FN-rap­port

Iføl­ge FNs re­vi­sjons­rap­port rå­det Erik Sol­heim sine un­der­ord­ne­de le­de­re til be­visst å bry­te reg­ler og der­et­ter bort­for­kla­re ure­gel­mes­sig­he­ter som feil.

Aftenposten - - Forside - Kris­tof­fer Rønne­berg, Si­gurd Bjørne­stad, Tho­mas Ol­sen

Den en­de­li­ge rap­por­ten fra FNs in­tern­re­vi­sjon fel­ler en knu­sen­de dom over Erik Sol­heims hold­ning til FNs reise­reg­ler.

Rap­por­ten, som Af­ten­pos­ten har fått til­gang til, ble sendt til med­lems­lan­de­ne fre­dag.

Inn­hol­det er sva­ert kri­tisk. Blant an­net be­skri­ver rap­por­ten hvor­dan Sol­heim ga sine an­sat­te råd om «at det er bed­re å be om til­gi­vel­se for å gjø­re feil enn å ven­te på god­kjen­nel­se av alt mu­lig i et dys­funk­sjo­nelt by­rå­kra­ti».

I rap­por­ten står det vi­de­re: «I ste­det for å for­slå end­rin­ger i de ek­sis­te­ren­de reg­le­ne som skal va­ere dys­funk­sjo­nel­le, var den over­ord­ne­de le­de­rens (Erik Sol­heim, red.anm.) løs­ning å rå­de sine un­der­ord­ne­de le­de­re til be­visst å bry­te dem og der­et­ter bort­for­kla­re ure­gel­mes­sig­he­te­ne som «feil» ».

Spørs­mål fra reise­kon­to­ret ved FNs av­de­ling i Nai­ro­bi ble av­vist av Sol­heim som «idio­tis­ke spørs­mål», står det i rap­por­ten.

Af­ten­pos­ten fikk i går for­mid­dag ikke kon­takt med Sol­heim.

Fre­dag sa han til Af­ten­pos­ten at han måt­te gå for­di han for­søk­te å end­re FN.

– Det var det noen som ikke lik­te, sa han.

Redd for FNs ryk­te

Re­vi­so­re­ne skri­ver at Sol­heim be­skrev seg selv som «re­vo­lu­sjo­na­er av na­tur».

Ved en an­led­ning spur­te reise­kon­to­ret en an­satt i Sol­heims stab om be­ret­ti­gel­sen av å end­re en fly­rei­se. Ved­kom­men­de fikk be­skjed om å «slut­te å rei­se spørs­mål om av­gjø­rel­ser» fat­tet av Sol­heim om rei­se­ne.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer med at av­gjø­rel­ser og ad­ferd fra UNEPs topp­le­del­se opp­munt­ret til en kul­tur av re­gelom­gå­el­se uten kon­se­kven­ser og til re­gel­brudd i bru­ken av UNEPS mid­ler.

Re­vi­so­re­ne skri­ver også om økt ri­si­ko for at gi­ver­lan­de­nes til­lit og FNs ryk­te ble svek­ket.

Mer om Sol­heims rei­ser

I den en­de­li­ge re­vi­sjons­rap­por­ten kom­mer det frem nye de­tal­jer om Sol­heims om­fat­ten­de reise­virk­som­het og fra­va­er:

To da­ger etter at han til­tråd­te i job­ben juli 2016, reis­te Sol­heim til Pa­ris for å ha

et møte som var­te én dag. «Imid­ler­tid, han ble der i én må­ned og rede­gjor­de for ni da­ger som fri­da­ger. De res­te­ren­de da­ge­ne ble

ikke gjort rede for», står det i rap­por­ten. I au­gust og sep­tem­ber 2016 reis­te Sol­heim i 42 da­ger til 24 ste­der. På førs­te etap­pe på en av dis­se tu­re­ne reis­te han fra Nai­ro­bi til Oslo, der han ble i fire da­ger mel­lom 18. og 21. au­gust. Der­et­ter reis­te han til Etio­pias ho­ved­stad Ad­dis Abe­ba, som lig­ger to ti­mers fly­tur fra Nai­ro­bi. Sol­heims ka­len­der vis­te at han i Oslo had­de tre mø­ter en fre­dag mor­gen.

På rei­ser i sep­tem­ber 2016 la han om reise­ru­te­ne en rek­ke gan­ger og la inn nye rei­ser. Re­vi­so­re­ne skri­ver at UNEP ikke har lagt frem do­ku­men­ta­sjon el­ler in­for­ma­sjon om fire av rei­se­ne. Men det er lagt frem en e-post som vi­ser at han had­de et 90 mi­nut­ters in­ter­vju med et ma­ga­sin i Pa­ris en fre­dag kveld i lø­pet av et opp­hold i byen som var­te i fire da­ger.

Mang­ler reise­rap­por­ter

FNs re­vi­so­rer fel­ler også en knu­sen­de dom over mang­len­de rap­por­te­ring fra UNEP­an­sat­tes rei­ser.

Rap­por­ten hen­vi­ser til et rund­skriv fra UNEP-sje­fen fra 2012 som sier at det skal skri­ves rap­por­ter fra alle rei­ser.

Re­vi­so­re­ne har sett på 596 rei­ser gjort av 32 UNEP-le­de­re og an­sat­te til en kost­nad av 1,6 mil­lio­ner dol­lar (13,7 mil­lio­ner kro­ner):

Bare 186 reise­rap­por­ter var til­gjen­ge­li­ge for re­vi­so­re­ne da de gjor­de sine un­der­sø­kel­ser.

Yt­ter­li­ge­re 200 reise­rap­por­ter ble la­get etter at re­vi­so­re­ne star­tet sine un­der­sø­kel­ser, selv om rei­se­ne fant sted i 2016 og 2017.

57 av dis­se 200 rap­por­te­ne «ser ut til å ha blitt la­get i full fart etter­som de bare be­står av ett av­snitt som gir en grov over­sikt over rei­sens ka­rak­ter uten an­nen nyt­tig in­for­ma­sjon».

Rap­por­ter for de res­te­ren­de 210 rei­se­ne er ikke le­vert til re­vi­so­re­ne.

UNEP me­ner på sin side det i reg­le­ne ikke fin­nes spe­si­fik­ke krav om reise­rap­por­ter, men ved­går at de er «et nyt­tig verk­tøy».

FOTO: ISHAN TANKHA, UNEP ISHAN TANKHA, UNEP

Erik Sol­heim med Dia Mirza, in­disk skue­spil­ler og skjønn­hets­dron­ning, foran Taj Ma­hal. An­led­nin­gen var ver­dens miljø­d­ag i juni 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.