Ai­naz (12) har va­ert sla­ve for IS i fire år

AI­NAZ (12) har nett­opp kom­met ut av IS-fan­gen­skap. Hun var bare åtte år da hun ble kid­nap­pet og etter­hvert ut­satt for blant an­net vold­tekt. Af­ten­pos­ten var med da hun møt­te fa­mi­li­en igjen.

Aftenposten - - Forside - Tor Arne Andreassen Af­shin Is­mae­li (foto)

En 12 år gam­mel jen­te og en 30 år gam­mel kvin­ne kom­mer til et hus i lands­byen Khan As­hor ved Sin­jar­fjel­let i Irak. Det er de­res førs­te dag i fri­het i hjem­lan­det. Fire år som sla­ver hos ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­nen Den islams­ke sta­ten (IS) er over.

Kvin­ne­li­ge sol­da­ter tar seg av dem, pra­ter med dem, rin­ger fa­mi­li­en.

Så kom­mer mel­din­gen: fa­mi­li­en din er her!

12 år gam­le Ai­naz lø­per mot inn­gangs­dø­ren. Der står det 20 fa­mi­lie­med­lem­mer hun ikke har sett si­den hun ble rø­vet vekk av IS-sol­da­ter den 3. au­gust 2014.

Både hun og fa­mi­lie­med­lem­me­ne grå­ter. En 10 år gam­mel jen­te vil hil­se på hen­ne.

– Du var så li­ten da jeg ble kid­nap­pet. Jeg kjen­te deg ikke igjen, sier Ai­naz.

Hun var selv li­ten da hun ble tatt, bare åtte år gam­mel. De førs­te to åre­ne ble hun brukt som hus­hjelp. Da skjed­de den førs­te vold­tek­ten.

2000 kvin­ner og barn hol­des frem­de­les som gis­ler

Ai­naz og Ma­li­ka er blant de sis­te som er blitt fri­gjort fra fan­gen­skap hos IS. Den så­kal­te islams­ke sta­ten har mis­tet over 95 pro­sent av om­rå­de­ne de kon­trol­ler­te i Irak og Sy­ria, men de hol­der frem­de­les cir­ka 2000 je­si­dis­ke kvin­ner og barn som gis­ler, sier en smug­ler som for­hand­ler med IS om å få kvin­ne­ne til­ba­ke.

De fles­te av dem be­fin­ner seg i et lite om­rå­de i Sy­ria langs el­ven Eu­frat der det nå er full krig. Kam­pe­ne like ved den ira­kis­ke gren­sen har al­le­re­de på­gått i fle­re må­ne­der, og je­si­di­er, som har kom­met ut av fan­gen­skap, for­tel­ler om man­gel på mat, dag­li­ge bombe­an­grep og skudd fra snik­skyt­te­re.

I skjul av sand­stor­mer har IS gjen­nom­ført fle­re sva­ert dø­de­li­ge mot­an­grep mot SDF, den kur­disk­do­mi­ner­te mi­lit­sen som støt­tes av den in­ter­na­sjo­na­le koa­li­sjo­nen le­det av USA. SDF mis­tet hele det om­rå­det de had­de tatt fra IS. Der­for har SDF nå sendt spe­sial­sol­da­ter for å an­gri­pe IS på nytt.

Hjerne­vas­ke­de barne­sol­da­ter

Sol­da­te­ne som kjem­per mot IS, ri­si­ke­rer ikke bare å møte på IS-sol­da­ter, man­ge av dem uten­lands­kri­ge­re, men også på je­si­dis­ke barn som er blitt trent opp til å bli barne­sol­da­ter.

Af­ten­pos­ten har tid­li­ge­re skre­vet om to brød­re som ble ma­ni­pu­lert til å bli selv­mords­bom­be­re i Mosul.

Nå har vi blitt vist en vi­deo som vi­ser bort­imot 70 barn som hol­des fan­get i en mi­li­ta­er­leir i IS-om­rå­det, som nå er un­der an­grep. Iføl­ge Af­ten­pos­tens kil­der kan det va­ere så man­ge som 100 barn i den­ne lei­ren.

Den­ne mi­li­ta­er­lei­ren lig­ger rett ved fron­ten.

Fil­men er la­get i skjul. Hen­sik­ten er å skaf­fe bilde­be­vis for at bar­na le­ver. For­eld­re som sav­ner sine søn­ner, kan der­med få en be­kref­tel­se på at de er i live, og de kan star­te inn­sam­ling av pen­ger for å få kjøpt dem til­ba­ke.

Halv­par­ten frem­de­les sav­net

Je­si­die­ne til­hø­rer en re­li­giøs mi­no­ri­tet som ble gjort til sla­ver da de ble tatt til fan­ge av IS i au­gust 2014.

Det var cir­ka 6800 je­si­di­er som ble tatt til fan­ge, og cir­ka halv­par­ten av dem er frem­de­les sav­net, an­slår den fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen In­ter­na­tio­nal Fe­dera­tion for Hu­man Rights.

Av de 3400 gjen­va­eren­de er an­ta­ge­lig fle­re hund­re døde, mens fleste­par­ten opp­hol­der seg i det lil­le om­rå­det ved Hajin ved Eu­frat-el­ven i Sy­ria, iføl­ge Af­ten­pos­tens kil­der

Tu­sen­vis kan bli drept

Af­ten­pos­ten be­søk­te fron­ten ved Hajin i april i år. Vi fikk høre fra de mi­li­ta­ere le­der­ne at kri­gen vil­le ta fle­re må­ne­der for­di de vil­le la si­vi­le kom­me ut. Nå skal det va­ere cir­ka 15.000 si­vi­le igjen, sa Jan Ege­land i Genè­ve tid­li­ge­re i høst. Man­ge av dem kan va­ere je­si­di­er som hol­des som sla­ver.

Noen kvin­ner og barn kan imid­ler­tid ha blitt smug­let ut av om­rå­det og tatt med til det opp­rørs­kon­trol­ler­te om­rå­det Id­lib. Smug­ler­nes kon­tak­ter sier også at noen av «sla­ve­ne» kan ha blitt tatt med til Tyr­kia, Egypt og Saudi-Ara­bia.

Den sis­te må­ne­den har kri­gen ved Hajin blitt in­ten­si­vert kraf­tig. Koa­li­sjo­nen har gjort frem­skritt, men har også måt­tet tåle til­bake­slag.

– Kri­gen ved Hajin vil av­gjø­re skjeb­nen til man­ge av je­si­die­ne som frem­de­les er sav­net, me­ner men­neske­smug­le­ren Ali Hussein, som har hjul­pet man­ge med å kom­me ut av fan­gen­skap.

For­sø­ke­ne på å kjø­pe je­si­die­ne fri fort­set­ter

Men­neske­smug­le­ren for­tel­ler til Af­ten­pos­ten at ar­bei­det med å for­sø­ke å få je­si­die­ne ut fort­set­ter. Noen blir kjøpt fri fra men­ne­ne som har holdt dem fan­get, mens and­re blir hjul­pet til å røm­me.

Pen­ge­ne som skal be­ta­le for dis­se ope­ra­sjo­ne­ne, må fa­mi­lie­ne be­ta­le til ha­wala­kon­tor i Irak. Ha­wala er et ufor­melt bank­sys­tem som er ut­bredt i den­ne de­len av ver­den.

Hvis alt går etter pla­nen, kan kvin­ne­ne og bar­na få kom­met seg over til om­rå­det som kon­trol­le­res av koa­li­sjo­nens al­li­er­te.

Åre­vis med over­grep – også mot barn

Det­te er de man kan kal­le de hel­di­ge si­den de har kom­mer ut av fan­gen­skap. Det gjel­der blant an­net 12 år gam­le Ai­naz. Hun er sva­ert lyk­ke­lig over å få tref­fe sine slekt­nin­ger igjen ved fo­ten av Sin­jar­fjel­let. Men hvor er mo­ren, er hun død? und­rer hun.

Kri­gen ved Hajin vil av­gjø­re skjeb­nen til man­ge av je­si­die­ne som frem­de­les er sav­net

Ali Hussein, men­neske­smug­ler

” De brakk ar­men min da jeg for­søk­te å mot­set­te meg en vold­tekt Ma­li­ka Khe­der Go­ti (30), tid­li­ge­re IS-fan­ge

– Nei, hun er i Ca­na­da, vi skal rin­ge hen­ne for deg, sier slekt­nin­ge­ne.

De tar frem en te­le­fon og rin­ger mo­ren til Ai­naz på Face­time. Så får mor og dat­ter se hver­and­re igjen for førs­te gang på fire år.

– Det går bra med oss. Vi sav­ner deg, sier mo­ren til dat­te­ren.

Noen ti­mer se­ne­re er det enda en je­sidi­jen­te som kom­mer til sol­da­te­nes hus. 17 år gam­le Feiroz har også va­ert fan­ge i fire år, si­den hun var 13 år gam­mel.

De kvin­ne­li­ge sol­da­te­ne har lang er­fa­ring med å snak­ke med de trau­ma­ti­ser­te of­re­ne for IS, men den­ne gan­gen når de ikke gjen­nom.

17-årin­gen vil ikke si noen ting.

FOTO: AF­SHIN IS­MAE­LI

12 år gam­le Ai­naz har va­ert fan­ge og sla­ve hos IS i fire år. I sep­tem­ber kom hun seg ut i fri­het. Gjen­sy­net med fa­mi­li­en i Irak var en sva­ert sterk opp­le­vel­se, både for jen­ta og fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.