Tri­ne Skei Gran­de gjør kul­tur­po­li­tik­ken vik­ti­ge­re

Aftenposten - - Kultur& Ideer - Sarah Sør­heim

Den nye kul­tur­mel­din­gen slår ikke bare fast vi skal ha et bredt og vel­fun­ge­ren­de kul­tur­liv. Den tar også mål av seg til å for­kla­re

hvor­for.

Det er 15 år si­den lan­det sist fikk en kul­tur­mel­ding, og fel­tet har ven­tet på den­ne i stor spen­ning. Kan­skje er det der­for også noen skuf­fe­de kul­tur­le­de­re og kunst­ne­re der ute i dag. For den­ne mel­din­gen er ikke først og fremst skre­vet til dem.

Der den for­ri­ge mel­din­gen tok for seg kul­tur­sek­to­ren felt for felt, har kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de valgt en helt an­nen til­na­er­ming. «Kul­tu­rens kraft» frem­står som et for­søk på å gi kul­tur­po­li­tik­ken en ideo­lo­gisk over­byg­ning og set­ter kul­tur­fel­tet inn i et stør­re per­spek­tiv. Penge­strøm­men vil ikke fort­set­te Tids­punk­tet for å gjø­re det­te er helt rik­tig. Alt ty­der på at vi er på vei inn i en pe­rio­de med la­ve­re vekst, med mind­re pen­ger for våre folke­valg­te å rut­te med. Da vil dis­ku­sjo­ne­ne om hva vi skal bru­ke dem på, også bli tøf­fe­re.

For kul­tur­fel­tet kan det da bli av­gjø­ren­de at den stat­lig fi­nan­sier­te kul­tur­po­li­tik­ken for­ank­res i noe litt stør­re enn seg selv. Og er det en ting den­ne mel­din­gen ikke mang­ler, er det sto­re ord.

Skal red­de de­mo­kra­ti­et selv Da hun la frem mel­din­gen, slo kul­tur­mi­nis­te­ren fast at vi le­ver i en tid der våre de­mo­kra­tis­ke ver­di­er ut­ford­res, og at kul­tu­ren er en kraft som kan va­ere med på å mot­vir­ke det­te. Førs­te set­ning i mel­din­gen set­ter to­nen:

«Kunst og kul­tur er yt­rin­ger med sam­funns­byg­gjan­de kraft, og kul­tur­po­li­tik­ken skal byg­gje på yt­rings­fri­dom og to­le­ran­se.»

Tro­en på den­ne sam­funns­byg­gen­de kraf­ten går som en rød tråd gjen­nom mel­din­gen. Insti­tu­sjo­ne­ne på kul­tur­fel­tet be­skri­ves som en del av den ba­eren­de in­fra­struk­tu­ren i vårt de­mo­kra­ti, på lin­je med prin­sip­per som per­son­vern, retts­sik­ker­het, yt­rings­fri­het og så vi­de­re.

Gran­de knyt­ter kunst og kul­tur di­rek­te opp til Grunn­lo­vens pa­ra­graf om yt­rings­fri­het. Her for­plik­tes sta­ten til å med­vir­ke ak­tivt til etab­le­ring og drift av ka­na­ler ut i det of­fent­li­ge rom, slik at alle gis mu­lig­het til å ut­tryk­ke seg.

Den­ne kob­lin­gen kan bli gull verdt for kul­tur­fel­tet for­di den le­gi­ti­me­rer et stat­lig vern av og støt­te til kunst- og kul­tur­yt­rin­ger.

Mang­ler kon­kre­te til­tak Mel­din­gen lan­se­rer nye na­sjo­na­le, kul­tur­po­li­tis­ke mål. Den stad­fes­ter blant an­net kul­tu­rens fri­het og det grunn­leg­gen­de prin­sip­pet om arm­leng­des av­stand. Her un­der­stre­kes det også at kul­tur­fel­tet skal bi­dra til dan­nel­se og bor­ger­nes evne til kri­tisk re­flek­sjon.

Men mer kon­kret enn det­te blir det ikke. I ste­det nøy­er mel­din­gen seg med å peke på at kon­kre­te til­tak vil kom­me i en rek­ke ut­red­nin­ger og stor­tings­mel­din­ger.

Den­ne mel­din­gens sto­re styr­ke, nem­lig vil­jen til å male en høy­ere him­mel over kul­tur­po­li­tik­ken, blir der­med også dens po­ten­si­elt størs­te svak­het. For sto­re ord har det med å bli tatt frem i fest­ta­le­ne for så å hav­ne i skuf­fen. Hvis Gran­de skal lyk­kes med sin am­bi­siø­se kul­tur­po­li­tikk, må den også kom­me til ut­trykk i kon­kret po­li­tikk. Det er nå job­ben be­gyn­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.