Feil ved im­plan­ta­ter ram­mer tu­se­ner. Myn­dig­he­te­ne mang­ler over­sikt og kon­troll.

Plut­se­lig be­gyn­te Lars El­lings­bergs hjerte­star­ter å pipe.

Aftenposten - - Forside -

Lars El­lings­berg (56) sit­ter i stu­en hjem­me i Prins­dal i Oslo da han hø­rer en svak pipe­lyd i hu­set. Han tror det kan va­ere en puls­klok­ke, kan­skje en mo­bil­alarm i et an­net rom? Ly­den gir seg, og han leg­ger seg til å sove.

Da­gen etter hø­rer han den igjen. Den er svak og litt hul. Først nå for­står han at pipe­ly­den kom­mer fra ham selv. Fra ap­pa­ra­tet han har ope­rert inn un­der hud­en på brys­tet.

Red­der liv Im­plan­ta­ter red­der og for­bed­rer men­nes­kers liv hver dag. Pace­ma­ke­re hol­der sva­ke hjer­ter i gang. Hof­te- og knep­ro­te­ser har fått mil­lio­ner av men­nes­ker på bena igjen. Bare i fjor fikk over 10.000 nord­menn bed­re syn ved hjelp av kuns­ti­ge lin­ser.

«Vår medi­sins­ke tek­no­lo­gi hjel­per to men­nes­ker hvert se­kund», skri­ver Med­tro­nic på sine nett­si­der. Sel­ska­pet er ver­dens størs­te pro­du­sent av medi­sinsk ut­styr, en ka­te­go­ri som inne­hol­der alt fra rulle­sto­ler og sprøyte­spis­ser til rønt­gen­ma­ski­ner og livs­nød­ven­di­ge im­plan­ta­ter.

Men hva når im­plan­ta­te­ne en­der opp med å ska­de pa­si­en­te­ne de skul­le hjel­pe?

Glo­bal gransk­ning De sis­te må­ne­de­ne har Af­ten­pos­ten i sam­ar­beid med 252 jour­na­lis­ter og data­spe­sia­lis­ter fra 59 uli­ke medie­hus over hele ver­den grans­ket pro­du­sen­te­ne av medi­sinsk ut­styr – en mek­tig multi­mil­li­ard­in­du­stri som sjel­den har va­ert gjen­stand for kri­tisk jour­na­lis­tikk.

Sam­ar­bei­det har va­ert ko­or­di­nert av jour­na­list­nett­ver­ket In­ter­na­tio­nal Con­sor­ti­um of In­vesti­ga­ti­ve Jour­na­lists (ICIJ) og ble ini­tiert av den ne­der­lands­ke grave­jour­na­lis­ten Jet Schou­ten.

I dag kan vi av­slø­re at myn­dig­he­ter over hele ver­den ikke har klart å be­skyt­te pa­si­en­ter mot im­plan­ta­ter som kan punk­te­re or­ga­ner, gi feil­ak­ti­ge støt til hjer­tet, for­gif­te blo­det og på and­re må­ter på­fø­re men­nes­ker smer­te. Pro­du­sen­ter har måt­tet pun­ge ut mil­li­ar­der av kro­ner i er­stat­ning og for­lik med pa­si­en­ter, vi­ser retts­do­ku­men­ter fra fle­re land.

Fle­re har måt­tet be­ta­le for sine feil: Den frans­ke pro­du­sen­ten Po­ly Im­plant Prot­hè­se (PIP) gikk kon­kurs i 2010 etter å ha solgt brys­t­im­plan­ta­ter som inne­holdt po­ten­si­elt gif­tig si­li­kon. Rundt 300.000 kvin­ner i 65 land skal ha fått ope­rert inn PIP-im­plan­ta­te­ne. 230 av dem var norske.

I USA knyt­tes 1,7 mil­lio­ner pa­si­ent­ska­der og na­er 83.000 døds­fall de sis­te ti åre­ne til medi­sinsk ut­styr som på en el­ler an­nen måte har svik­tet el­ler kan ha svik­tet. Av dis­se har na­er 500.000 pa­si­en­ter måt­tet ope­re­re ut im­plan­ta­tet som skul­le hjel­pe dem.

– Ri­si­ko kan ald­ri eli­mi­ne­res Tal­le­ne frem­går av en ana­ly­se vi har gjort av en data­base som for­val­tes av den ame­ri­kans­ke lege­mid­del­myn­dig­he­ten FDA. De størs­te pro­du­sen­te­ne på mar­ke­det er fore­lagt tal­le­ne. De sier man ikke kan leg­ge for mye i dem og vi­ser til at FDA selv opp­ly­ser at man ikke kan trek­ke kon­klu­sjo­ner om pro­duk­ters sik­ker­het ba­sert på in­for­ma­sjon i data­ba­sen.

Vår medi­sins­ke tek­no­lo­gi hjel­per to men­nes­ker hvert se­kund Med­tro­nic, ver­dens størs­te pro­du­sent av medi­sinsk ut­styr

Det er ikke mu­lig å fast­slå i hvor man­ge av dis­se sa­ke­ne det medi­sins­ke ut­sty­ret fak­tisk har svik­tet. Men tal­le­ne gir li­ke­vel et unikt inn­blikk i ri­si­ko­en ved å va­ere av­hen­gig av avan­sert medi­sinsk tek­no­lo­gi. Som pro­du­sen­ten Bos­ton Scien­ti­fic skri­ver i en ut­ta­lel­se til medie­hu­se­ne: «Ri­si­ko kan ald­ri eli­mi­ne­res når avan­sert tek­no­lo­gi og kom­plek­se dia­gno­ser er in­volvert. Når man vur­de­rer medi­sinsk ut­styr, er det vik­tig å veie nyt­ten av tek­no­lo­gi­en opp mot den po­ten­si­el­le ri­si­ko­en for pa­si­en­te­ne.»

Av­hen­gig av im­plan­ta­tet Im­plan­ta­ter som set­tes inn i norske pa­si­en­ter, er ikke di­rek­te god­kjent av norske helse­myn­dig­he­ter. De er hel­ler ikke god­kjent av en sen­tral myn­dig­het i Euro­pa.

I ste­det er an­sva­ret satt ut til uli­ke kom­mer­si­el­le ak­tø­rer som er ut­nevnt av myn­dig­he­te­ne. Får pro­du­sen­ten god­kjen­ning her, er vei­en kort til norske syke­hus og norske pa­si­en­ter.

Som­mer­en 2005 opp­lev­de Lars El­lings­berg for førs­te gang høy­ere puls enn nor­malt. To­barns­fa­ren var i be­gyn­nel­sen av 40-åre­ne og bruk­te mye av fri­ti­den sin på å tre­ne. Han fikk raskt kon­sta­tert at han treng­te hjerte­me­di­sin for å re­gu­le­re hjer­te­ryt­men. Men han kun­ne fort­set­te å leve som før.

En etter­mid­dag halv­an­net år se­ne­re klik­ker han på seg spin­nings­ko­ene på Elixia tre­nings­sen­ter på Lam­bert­se­ter i Oslo. El­lings­berg har syk­let en halv­time da han kjen­ner seg svim­mel. Han kom­mer seg av syk­ke­len og be­stem­mer seg for å dra på lege­vak­ten. «Det går fint, jeg er bare litt uvel», for­kla­rer han in­struk­tø­ren. Men på for­tau­et uten­for tre­nings­sen­te­ret fal­ler 45-årin­gen om.

Da am­bu­lan­sen an­kom­mer, har hjer­tet hans stop­pet. Lege og am­bu­lanse­per­so­nell for­sø­ker fle­re gan­ger å sjok­ke det i gang og gjør kon­ti­nu­er­lig hjerte­kom­pre­sjo­ner. Lars er fort­satt liv­løs da de etter 20

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.