Tax­free­de­batt på vil­le vei­er

Aftenposten - - Leder& Kommentar -

En sam­let op­po­si­sjon, in­klu­dert KrF, har be­stemt seg for å re­ver­se­re tax­free-ut­vi­del­sen fra 2014. Folk får ikke len­ger ta med seg to eks­t­ra vin­flas­ker der­som de av­står fra å kjø­pe to­bakk.

Tra­vel Re­tail Nor­way, som dri­ver tax­free­ut­sal­ge­ne her til lands, an­slår over­for NRK at det­te vil gi en 5 pro­sent øk­ning i to­bakks­sal­get, ho­ved­sa­ke­lig for­di folk vil ta med seg to­bakk til ven­ner og kjen­te. Ka­na­len rei­ser der­med spørs­må­let om re­ver­se­rin­gen er god helse­po­li­tikk. Ser man på tax­free­sta­ti­stik­ken, er bil­det at si­ga­rett­sal­get er kraf­tig fal­len­de. Det­te skyl­des ho­ved­sa­ke­lig end­rin­ger i be­folk­nin­gens røyke­va­ner. Målt pr. rei­sen­de er si­ga­rett­kjøp på tax­free mer enn hal­vert fra 2010 til 2016.

Sto­re de­ler av en even­tu­ell øk­ning vil da sann­syn­lig­vis kom­me i form av snus. Da ser nep­pe helse­regne­styk­ket så galt ut, når man tar med at end­rin­gen tro­lig også vil gi litt la­ve­re al­ko­hol­kon­sum.

Men om man vir­ke­lig er opp­tatt av helse­po­li­tikk, er helt and­re spørs­mål om tax­free­ord­nin­gen mer re­le­van­te å stil­le. Det sam­me gjel­der der­som man er opp­tatt av miljø­po­li­tikk. El­ler sam­ferd­sels­po­li­tikk. El­ler for­de­lings­po­li­tikk. El­ler sta­tens inn­tek­ter.

Tax­free­sys­te­met er av­gifts­let­te til dem som rei­ser mest. Det er sa­er­lig mid­del­ald­ren­de med høy inn­tekt og ut­dan­ning, bo­satt i Oslo og Akers­hus, som ny­ter godt av den.

Av­gifts­fri inn­før­sel av al­ko­hol gjør at sta­ten ta­per rundt 2 mil­li­ar­der kro­ner i året på al­ko­hol­av­gif­ter, og tax­free-sal­get sub­si­di­e­rer fly­bil­let­ter slik at fly­tra­fik­ken og der­med klima­ut­slip­pe­ne øker. Det sam­me gjør al­ko­hol­kon­su­met. I til­legg bi­drar den til Avi­nors fi­nan­sie­ring, slik at fly­plass­til­bu­det i mind­re grad er un­der­lagt po­li­tis­ke prio­ri­te­rin­ger over stats­bud­sjet­tet enn res­ten av sam­ferd­sels­po­li­tik­ken.

Alt det­te ta­ler for en ned­leg­gel­se av hele ord­nin­gen. Sant å si er det få gode grun­ner til å be­hol­de tax­free­sys­te­met, selv ikke der­som Vin­mono­po­let skul­le få over­ta som ope­ra­tør. Det er ikke en­gang en lang tra­di­sjon: Tax­free­han­del ved an­komst Nor­ge ble først lov i Nor­ge i 2005.

Norske po­li­ti­ke­re er ikke så fei­ge som ryk­tet til­si­er. Røyke­lo­ven ble inn­ført av Bon­de­vik 2-re­gje­rin­gen, pen­sjons­sys­te­met re­for­mert av den nes­te. Den kol­lek­ti­ve ad­ly­del­sen av hand­lings­re­ge­len sit­ter i na­er samt­li­ge par­ti­ers rygg­rad, selv om di­si­pli­nen selv­sagt kun­ne va­ert ster­ke­re.

Jo visst er tax­free­ord­nin­gen po­pu­la­er, men tid­li­ge­re spørre­un­der­sø­kel­ser har også vist at folk kan va­ere po­si­ti­ve til å kvit­te seg med ord­nin­gen der­som al­ko­hol­av­gif­te­ne på Vin­mono­po­let ble re­du­sert.

Det­te sis­te kan jo va­ere noe for ek­sem­pel for Frem­skritts­par­ti­et å tyg­ge på, i ste­det for å grå­te over spilt vin.

Om man vir­ke­lig er opp­tatt av helse­po­li­tikk, er and­re spørs­mål om tax­free­ord­nin­gen mer re­le­van­te. Det g jel­der også om man er opp­tatt av miljø­po­li­tikk, sam­ferd­sels­po­li­tikk el­ler for­de­lings­po­li­tikk. ”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.