Spis mer grønn­sa­ker. Det har ald­ri drept noen.

Helse­di­rek­to­ra­tet an­be­fa­ler mer fisk. EU an­be­fa­ler mind­re.

Aftenposten - - Forside - Joa­cim Lund

Vi skul­le gjer­ne sett at folk spis­te mer fisk, sa di­vi­sjons­di­rek­tør Linda Gr­an­lund i Helse­di­rek­to­ra­tet i går. An­led­nin­gen var den år­li­ge se­an­sen der de opp­da­ter­te kost­holds­rå­de­ne for be­folk­nin­gen leg­ges frem.

Hun sier for så vidt det sam­me hvert år. Må­let er å få nord­menn til å spi­se 20 pro­sent mer fisk før 2021. Så langt er pro­sjek­tet nok­så mis­lyk­ket. Fra 2016 til 2017 ras­te fiske­kon­su­met med 10 pro­sent. Så der­for sier hun det sam­me i år igjen, da. Spis fisk.

Ak­ku­rat det mot­sat­te av det EU sa for noen da­ger si­den.

Det­te sier sjokk­rap­por­ten

Det man­ge nå tol­ker som en ad­var­sel mot å spi­se fisk, er en rapport fra det euro­pe­is­ke mat­trygg­hets­or­ga­net, EFSA. Rap­por­ten går gjen­nom ri­si­ko­en ved inn­tak av miljø­gif­te­ne di­ok­sin og di­ok­sin­lig­nen­de PCB og kon­klu­de­rer med at de ek­sis­te­ren­de tåle­gren­se­ne er syv gan­ger for høye.

Det er god grunn til å ta den­ne rap­por­ten alvor­lig. Dis­se miljø­gif­te­ne bry­tes lang­somt ned, kan re­du­se­re sae­d­kva­li­tet, gi ut­vik­lings­for­styr­rel­ser og for­styr­re fød­sels­ra­ten mel­lom kjøn­ne­ne.

90 pro­sent av di­ok­si­ner i men­nes­ker kom­mer fra mat, og en vik­tig kil­de er fet fisk. Det skul­le til­syne­la­ten­de bety at vi ald­ri mer bør spi­se ma­krell, sild, sar­di­ner el­ler kvei­te, el­ler i alle fall at vi må spi­se det vel­dig sjel­dent.

Men så en­kelt er det ikke.

Omatt og omatt

Grun­nen til at Linda Gr­an­lund li­ke­vel gjen­tar seg selv, er at fisk uom­tvis­te­lig har man­ge helse­frem­men­de egen­ska­per. Det sam­me EFSA har tid­li­ge­re un­der­stre­ket at ma­ri­ne omega 3-fett­sy­rer er vik­ti­ge for im­mun­for­sva­ret, vekst og ut­vik­ling av nerve­sys­te­met og hjer­nen og re­gu­le­ring av blod­tryk­ket. Og snak­ker du med en spe­sia­list på hjer­te- og kar­syk­dom­mer, vil hun sann­syn­lig­vis på det ster­kes­te fra­råde et kost­hold uten fet fisk.

Dess­uten er ikke fisk den enes­te kil­den til di­ok­si­ner. Vil du mi­ni­me­re ri­si­ko­en, bør du lig­ge unna mei­eri­pro­duk­ter, kjøtt og egg også. Det be­tyr at å leg­ge opp kost­hol­det et­ter di­ok­si­ner ale­ne, vil va­ere et så inn­gri­pen­de pro­sjekt at det kan gå på helsen løs. Og da er du like langt. El­ler for å for­enk­le det alt­for mye:

Den da­gen du kne­ler med et hjerte­in­farkt, er det li­ten trøst i at sae­den din er i ver­dens­klas­se.

«Man måste jäm­föra!»

Alle stof­fer har en tåle­gren­se. Vi må for ek­sem­pel ha jern, men for mye jern er ska­de­lig. Noe di­ok­si­ner tå­ler vi, det sier også den nye EFSA-rap­por­ten. Men ikke for mye. Der­for går vi­ten­skaps­ko­mi­te­en for mat og mil­jø (VKM) nå i gang med å vur­de­re hvil­ken ri­si­ko som føl­ger med et kost­hold med blant an­net fet fisk – og hvil­ke for­de­ler det sam­me kost­hol­det gir.

En sam­men­lig­nen­de stu­die fra Har­vard School of Pub­lic Health vi­ser at et ukent­lig mål­tid med fet fisk re­du­se­rer ri­si­ko­en for å dø av hjer­te- og kar­syk­dom­mer med mer enn en tredje­del. I en ar­tik­kel i Jour­nal of the Ame­ri­can Me­di­cal As­socia­tion reg­net de seg frem til at der­som 100.000 men­nes­ker spis­te to mål­ti­der med opp­dretts­laks i uken i 70 år, vil­le PCB-inn­ta­ket føre til at 24 fle­re døde av kreft. Til gjen­gjeld vil­le 7000 hjer­tere­la­ter­te dødsfall kun­ne unn­gås.

Det­te er selv­sagt bare en del av bil­det. Men «man måste jäm­föra». Det kan ab­so­lutt va­ere far­li­ge­re å la va­ere å spi­se fet fisk enn å spi­se den.

Pa­ral­lell til sprøyte­mid­del­de­bat­ten

For et par år si­den skrev jeg en bok om mat­sys­te­met og les­te meg opp på den til­syne­la­ten­de evig­va­ren­de øko­de­bat­ten. Selv de ar­ges­te mot­stan­der­ne ser ut til å va­ere eni­ge om at en del sprøyte­mid­ler inne­hol­der stof­fer du ikke bør få i deg for mye av. Sam­ti­dig er det lite som ty­der på at du får i deg far­li­ge meng­der der­som du spi­ser grønn­sa­ker som ikke kom­mer fra en øko­lo­gisk gård.

Det som imid­ler­tid er helt sik­kert, er at folk får i seg for lite grønn­sa­ker. 80 pro­sent av be­folk­nin­gen når ikke må­let i kost­holds­rå­de­ne. Med and­re ord: For de fles­te av oss lig­ger den størs­te helse­ge­vins­ten i å spi­se mer grønn­sa­ker, ikke å gå over til øko­lo­gis­ke grønn­sa­ker.

Slik er det med fisken også. Tror jeg, da.

Følg kost­holds­rå­de­ne

Det skal bli spen­nen­de å se ri­si­ko/nytte­vur­de­rin­gen fra vi­ten­skaps­ko­mi­te­en for mat og mil­jø når den kom­mer. Er det stør­re ri­si­ko enn nyt­te ved å spi­se fet fisk, må kost­holds­rå­de­ne end­res. Og det er fullt mu­lig å va­ere føre var. Man­ge spi­ser øko­lo­gisk av den grun­nen, de sy­nes sim­pelt­hen at de vet for lite om hvor­dan uli­ke stof­fer vir­ker sam­men i krop­pen til at de kan fore­ta et opp­lyst valg.

For å ende opp i noe hånd­fast, her er et for­slag til deg som både vil lyt­te til EFSA og unn­gå di­ok­si­ner og sam­ti­dig nyte godt av sjø­ma­tens helse­brin­gen­de ef­fek­ter:

Spis mind­re kjøtt og mer grønn­sa­ker. Det har ald­ri drept noen.

Den da­gen du kne­ler med et hjerte­in­farkt, er det li­ten trøst i at sae­den din er i ver­dens­klas­se

ILLUSTRASJON: INGE GRØDUM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.