In­gen vet hvor ofte im­plan­ta­ter svikter

Lub­ber­tus van der Spa (79) holdt på å dø da pace­ma­ke­ren svik­tet. Pro­du­sen­ten og le­gen had­de visst om ri­si­ko­en i fle­re år.

Aftenposten - - Forside -

I USA er det er full åpen­het om im­plan­ta­ter som svikter. I Nor­ge vet in­gen hvor ofte det skjer.

Hvert mi­nutt tel­ler

Det er en ty­pisk norsk som­mer­kveld i Stei­gen i Nord­land: 11 gra­der, over­sky­et og svak vind.

Tid­li­ge­re på da­gen har Lub­ber­tus van der Spa va­ert ute og klip­pet gres­set ved bloms­ter­kas­se­ne for hånd. Ro­bot­gress­klip­pe­ren kom­mer ikke til der. 79-årin­gen har følt seg i fin form.

Nå lig­ger han på gul­vet i stu­en. Pul­sen blir sva­ke­re og sva­ke­re. Kona hans står over ham med te­le­fo­nen inn­til øret. Hun er redd og blir ikke be­ro­li­get av be­skje­den hun får fra ope­ra­tø­ren på nød­sen­tra­len:

Am­bu­lanse­he­li­kop­te­ret er opp­tatt i et an­net opp­drag. De må sen­de en am­bu­lan­se fra nabo­kom­mu­nen Ha­mar­øy. Først et­ter 45 mi­nut­ter er den der.

Kona pus­ter let­tet ut. Men Lub­ber­tus pus­ter nes­ten ikke.

Det er over 200 kilo­me­ter til na­er­mes­te syke­hus.

Av­hen­gig med vil­je

Et friskt hjer­te slår 60–80 gan­ger i mi­nut­tet. Det er len­ge si­den Lub­ber­tus har hatt et friskt hjer­te. Tid­vis kan hjer­tet hans rase av går­de og slå mer enn 140 slag i mi­nut­tet. På fag­språ­ket he­ter det atrie­flim­mer.

An­fal­le­ne kan va­ere vold­som­me. Så vold­som­me at le­ge­ne i 2016 be­slut­tet å gjø­re noe de ikke li­ker å gjø­re. De la Lub­ber­tus i nar­ko­se og kut­tet for­bin­del­sen mel­lom atri­ene og ven­trik­le­ne i hjer­tet.

Det po­si­ti­ve: Flim­me­ret i for­kam­me­ret vil­le ikke len­ger kun­ne le­des ned til hjerte­kam­me­ret.

Det ne­ga­ti­ve: Lub­ber­tus vil­le nes­ten ikke ha egen hjerte­ak­ti­vi­tet og bli helt av­hen­gig av pace­ma­ke­ren.

– Uten pace­ma­ke­ren vil hjer­tet hans så godt som stop­pe, sier over­lege Knut To­re Lappe­gård på Nord­lands­syke­hu­set.

Lub­ber­tus har fri­tatt le­gen sin fra taus­hets­plikt slik at han kan ut­ta­le seg til Af­ten­pos­ten.

– Dere gjor­de ham av­hen­gig av pace­ma­ke­ren?

– Ja. Han er en av yt­terst få det­te ble gjort på. Vi li­ker ikke når vi be­visst må på­fø­re pa­si­en­ten det­te. Det var jo også det som gjor­de hen­del­sen i som­mer eks­tra kritisk.

Bare en del av sann­he­ten

Lov­ver­ket er krys­tall­klart: Av­hen­gig av al­vor­lig­hets­grad skal Sta­tens lege­mid­del­verk, Helse­di­rek­to­ra­tet, Sta­tens helse­til­syn og Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) ha be­skjed når medi­sinsk ut­styr er in­volvert i en uøns­ket hen­del­se.

Af­ten­pos­tens un­der­sø­kel­ser vi­ser at de uli­ke ak­tø­re­ne i va­rie­ren­de grad har pub­li­sert rap­por­ter el­ler sta­ti­stikk om hen­del­ser med medi­sinsk ut­styr. I til­legg har an­sva­ret for de uli­ke melde­ord­nin­gen skif­tet hen­der en rek­ke gan­ger un­der­veis. Det fø­rer til sto­re hull i over­sik­ten over hvor ofte det skjer.

At den er sva­ert man­gel­full, ser man ty­de­lig her i den­ne gra­fik­ken:

Lub­ber­tus van der Spa (79) har nes­ten ikke egen puls og tren­ger pace­ma­ker for å leve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.