Ki­nas klima­po­li­tikk vil gjø­re Jor­den glo­het

Klo­den kan ikke bli var­me­re enn 2 gra­der, sier Pa­ris-av­ta­len. En ny stu­die vi­ser at man­ge lands klima­po­li­tikk kan gjø­re klo­den 5 gra­der var­me­re.

Aftenposten - - Forside - In­ger Lise Ham­mer­strøm og Yann Ro­biou du Pont (gra­fikk)

Klo­den må ikke bli var­me­re enn 2 gra­der, sier Pa­ris-av­ta­len. En ny stu­die vi­ser at tem­pe­ra­tu­ren vil øke med 5 gra­der om man føl­ger klima­po­li­tik­ken til Russ­land, Ki­na el­ler Canada.

Det kom­mer frem i en stu­die som er pub­li­sert i forsk­nings­tids­skrif­tet Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions.

Det­te er de vik­tigs­te punk­te­ne i stu­di­en: Om alle lan­de­ne fort­set­ter med klima­po­li­tik­ken de har i dag, vil ver­den bli 2,3 gra­der var­me­re enn den er i dag, in­nen 2100.

Hvis der­imot alle land set­ter alle klu­ter til og inn­fø­rer ut­slipps­kutt som til­sva­rer en glo­bal opp­var­ming på 1,1 til 1,3 gra­der, kan man opp­nå må­let om å hol­de opp­var­min­gen til 1,5 gra­der.

Men hvis alle land i ver­den skul­le føl­ge for ek­sem­pel USAs nå­va­eren­de klima­mål, vil ver­den bli 4 gra­der var­me­re. Skul­le alle ta et­ter Ki­nas klima­mo­dell slik den er i dag, vil ver­den bli 5,1 gra­der var­me­re in­nen år­hund­ret er omme.

Stu­di­en påpeker at Pa­ris-av­ta­len kun for­plik­ter alle land til å re­du­se­re sine ut­slipp, men at den ikke gir ret­nings­lin­jer for hvor mye hvert en­kelt land må re­du­se­re ut­slip­pe­ne for at klo­den skal unn­gå å over­skri­de 2 gra­der.

– 5 gra­ders opp­var­ming uten­ke­lig «Tem­pe­ra­tu­ren på klo­den må ikke sti­ge med mer enn 2 gra­der før det­te år­hund­ret er over», står det skre­vet i Pa­ris-av­ta­len. Gjør den det, vil sto­re land­om­rå­der bli ube­boe­li­ge som føl­ge av tør­ke og uva­er.

Hvis alle land i ver­den skal føl­ge for ek­sem­pel Ca­na­das, Russ­lands el­ler Ki­nas nå­va­eren­de klima­po­li­tikk, vil tem­pe­ra­tu­ren på klo­den sti­ge med over 5 gra­der in­nen vi skri­ver 2100.

– Det er uten­ke­lig, sier forsk­nings­le­der Bjørn Sam­set ved Ci­ce­ro Sen­ter for klima­forsk­ning.

Man­ge stu­di­er vi­ser at vi da får he­te­bøl­ger og tør­ke som vil gjø­re sto­re de­ler av land­om­rå­der rundt Ekva­tor ube­boe­lig.

– Med ube­boe­lig me­ner vi ikke så ille at bak­ken bren­ner, men hyp­pig var­me så kraf­tig at selv voks­ne, fris­ke men­nes­ker får he­te­slag og må hol­de seg in­nen­dørs, sier han og fort­set­ter:

– Det skjer ikke hvert år, men en he­te­bøl­ge som er far­lig for sto­re de­ler av be­folk­nin­gen hvert fem­te til tien­de år, gjør at det vil bli for vans­ke­lig å bo der, sier Sam­set.

Hvis Russ­land for ek­sem­pel skal re­du­se­re ut­slip­pe­ne så mye at lan­det hol­der seg in­nen­for 2-gra­ders­må­let, kre­ver det at rus­ser­ne går fra å var­me opp hjem­me­ne sine med olje, kull og gass til re­ne­re ener­gi som sol, vind, vann og bølge­kraft.

– I Russ­land har de litt ut­ford­rin­ger med det etter­som en del av be­folk­nin­gen bor så­pass langt nord at vind og sol­kraft er vans­ke­lig, sier Sam­set.

Me­ner Nor­ge kan bi­dra mer

Hvis hele ver­den føl­ger Nor­ges klima­po­li­tikk, vil gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tu­ren i ver­den øke med 2,2 gra­der in­nen det­te år­hund­ret er omme, iføl­ge stu­di­en. Det er 0,2 gra­der over FN klima­pa­nels an­be­fa­ling.

Men Yann Ro­biou du Pont, som har le­det stu­di­en, me­ner Nor­ge kan bi­dra mye mer til å få ned ut­slip­pe­ne.

– Ved å eks­por­te­re fos­silt brenn­stoff og lete et­ter mer olje i Ark­tis i ste­det for å fase ut olje­bo­ring, vel­ger Nor­ge å va­ere en del av pro­ble­met frem­for løs­nin­gen, hev­der du Pont.

I Pa­ris-av­ta­len for­plik­ter lan­de­ne seg til å job­be for et bed­re kli­ma, men av­ta­len sier ikke noe om hva de fak­tisk skal gjø­re for å nå må­let om unn­gå opp­var­ming over 2 gra­der, frem­hol­der du Pont.

En ny rapport fra FNs klima­pa­nel tid­li­ge­re i høst vis­te at for­skjel­len på 1,5 og 2 gra­ders opp­var­ming er dra­ma­tis­ke for men­nes­ker og na­tur:

Skul­le ver­den kla­re å stop­pe på 1,5 gra­der, blir det re­du­sert sann­syn­lig­het for styrt­regn i Nor­ge. Hav­nivå­stig­nin­gen vil va­ere 10 cm la­ve­re ved slut­ten av år­hund­ret. Det vil gjø­re at ti mil­lio­ner men­nes­ker unn­går å ram­mes.

Halv­par­ten så man­ge ar­ter blir tru­et, og to mil­lio­ner kvad­rat­kilo­me­ter tund­ra for­blir fros­sen.

Ned­gan­gen i fiske­be­stan­de­ne blir mind­re dra­ma­tisk.

Fle­re hund­re mil­lio­ner faer­re men­nes­ker blir ut­satt for eks­trem­tør­ke, hun­gers­nød og vil unn­gå å dø av he­te.

Kar­tet vi­ser hvor mye var­me­re klo­den vil bli med de en­kel­te lan­de­nes klima­po­li­tikk. Den mør­kes­te rød­far­gen vi­ser over 5 gra­der, mens grønn­far­ge­ne mar­ke­rer un­der 1,5 gra­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.