En in­ves­te­ring

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Schib­steds sel­skap som dri­ver med tek­no­lo­gi- og pro­dukt­ut­vik­ling, tap­te 1,1 mil­li­ar­der kro­ner i fjor, mel­der Da­gens Na­e­rings­liv.

Fi­nans­di­rek­tør Trond Ber­ger i Schib­sted sy­nes ikke det­te er noe å ta på vei for. «– Det kos­ter å ut­vik­le pro­duk­ter og tek­no­lo­gi, så det­te er in­ves­te­rin­ger for oss.

Det er der­for en ne­ga­tiv vink­ling å frem­stil­le det­te som un­der­skudd.»

I val­get mel­lom en po­si­tiv og ne­ga­tiv vink­ling vil nok de al­ler fles­te jour­na­lis­ter et­ter en sam­let vur­de­ring fin­ne det tryg­gest å gå for det ne­ga­ti­ve. Sånn er det bare, og selv Schib­steds avi­ser kan ha skodd seg på jour­na­lis­te­nes jakt på and­res feil og mang­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.