Lengst mu­lig ski­se­song?

Aftenposten - - Forside - Kom­men­tar Øystein K. Lang­berg Kom­men­ta­tor

Ski­se­son­gen er blitt kor­te­re over­alt, men noen fjell­om­rå­der kla­rer seg langt bed­re enn and­re, vi­ser Af­ten­pos­tens ana­ly­se av snødata fra over 30 hytteste­der i Sør-Nor­ge.

Ski­se­son­gen er blitt kor­te­re over­alt, men noen fjell­om­rå­der kla­rer seg langt bed­re enn and­re. Det vi­ser Af­ten­pos­tens ana­ly­se av snødata fra over 30 hytteste­der i Sør-Nor­ge.

Still­het, utsikt, inn­lagt vann, ski­heis, af­ter­ski. Det fin­nes man­ge kri­te­ri­er å leg­ge til grunn når man skal kjø­pe seg hyt­te.

For min del er det to ting som be­tyr mer enn noe an­net: Leng­den på ski­se­son­gen og kjøre­ti­den fra Oslo.

Alle som kjen­ner geo­gra­fi­en i Sør-Nor­ge, vet at man ikke kan få i pose og sekk. Å kjø­re til en hyt­te i Oslo­mar­ka tar kan­skje bare 15–20 mi­nut­ter, men til gjen­gjeld er ski­se­son­gen kort og usta­bil. På en støl midt i Jo­tun­hei­men er se­son­gen lang, men reise­vei­en mildt sagt krong­le­te.

Det per­fek­te hytte­om­rå­det lig­ger selv­sagt et sted mel­lom dis­se yt­ter­punk­te­ne, men hvor? Det har jeg for­søkt å fin­ne ut.

Snø­kart for hele lan­det

In­gen vet ek­sakt hvor dyp snø­en er på et­hvert punkt i Nor­ge til en­hver tid, men snø­kar­te­ne til Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) og Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt har de bes­te lands­dek­ken­de es­ti­ma­te­ne som fin­nes.

For­di det er sto­re va­ria­sjo­ner fra år til år, an­be­fa­ler NVEs snø­fors­ker Tuo­mo Salo­ran­ta å se på gjen­nom­snit­tet over en pe­rio­de på 30 år. Det gir et mer full­sten­dig bil­de. Et an­net vik­tig mo­ment er at det kan va­ere be­ty­de­li­ge va­ria­sjo­ner i snø­meng­de i sam­me fjell­om­rå­de. Der­som man tar ut­gangs­punkt i ett en­kelt punkt på kar­tet, kan ut­sla­ge­ne bli vil­kår­li­ge.

Løs­nin­gen er der­for den­ne: An­tal­let snød­a­ger opp­gis i fire uli­ke høyde­in­ter­val­ler for hvert fjell­om­rå­de. Der det mang­ler data for en­kel­te in­ter­val­ler, skyl­des det rett og slett at det ikke fin­nes til­strek­ke­lig sto­re om­rå­der til å gjø­re be­reg­nin­ger i den­ne høy­den (se fakta­boks).

Mest snø i vest

Tal­le­ne be­kref­ter at det er ve­sent­li­ge for­skjel­ler i leng­den på snø­se­son­gen i hytte­om­rå­de­ne i Sør-Nor­ge. Mens tal­let på snød­a­ger på ste­der som Uv­dal, Gol og Nes­byen er rundt 150 i året på 800–900 me­ters høy­de, er se­son­gen syv uker leng­re i de mest snø­rike om­rå­de­ne på Vest­lan­det.

På en støl midt i Jo­tun­hei­men er se­son­gen lang, men reise­vei­en mildt sagt krong­le­te

Ho­ved­år­sa­ken er selv­føl­ge­lig at det kom­mer langt mer ned­bør i vest enn i øst. Det gir mye stør­re snø­meng­der og for­len­ger se­son­gen.

Da­te­ne un­der­stre­ker også po­en­get om at va­ria­sjo­nen kan va­ere stor in­nen et og sam­me fjell­om­rå­de. De la­vere­lig­gen­de om­rå­de­ne (600–700 me­ter) rundt Beito­stø­len har en snø­se­song på 137 da­ger. Høy­ere opp (900–1000 me­ter) er tal­let 180 da­ger.

Oslo har mis­tet halv­an­nen snø­må­ned

NVEs data gir også mu­lig­het til å sam­men­lig­ne ut­vik­lin­gen over tid. Ved samt­li­ge hyt­te­de­sti­na­sjo­ner har se­son­gen va­ert kor­te­re de sis­te 30 åre­ne enn den var i de fore­gå­en­de 30.

Ut­sla­ge­ne er størst i lav­lan­det. I Oslo­mar­ka har tal­let på snød­a­ger ved 300–400 me­ter falt fra 150 til 107 da­ger i pe­rio­den 1961-2018, iføl­ge NVE. Ring­kol­len (600–700 me­ter) har fått 34 faer­re snød­a­ger.

Man­ge av hytte­om­rå­de­ne som har hatt størst end­rin­ger i leng­den på se­son­gen, lig­ger i sør. Len­ger nord og øst fin­nes det ek­semp­ler på ste­der som knapt har fått re­du­sert se­song, som Bjor­li (1 dag kor­te­re), Opp­dal (5 da­ger kor­te­re) og Gålå (6 da­ger kor­te­re) ved 900–1000 me­ter. Til sam­men­lig­ning har Hov­den og Gols­fjel­let mis­tet rundt 20 da­ger i sam­me høyde­in­ter­vall.

Vil klima­end­rin­ger føre til mind­re snø og kor­te­re se­song over­alt? Ikke nød­ven­dig­vis, un­der­stre­ker NVE-fors­ker Salo­ran­ta. Det kom­mer nem­lig an på hvor sto­re klima­end­rin­ge­ne blir og hvor langt frem i tid man ser. Et kli­ma med mer ned­bør og mo­de­rat tem­pe­ra­tur­øk­ning kan fak­tisk føre til mer snø i høy­den. Den dår­li­ge ny­he­ten er imid­ler­tid at «smerte­gren­sen» for Sør-Nor­ges del lå på 1350 me­ter i pe­rio­den 1991 til 2009, iføl­ge Salo­ran­tas egen forsk­ning. Få nord­menn har hyt­ter som lig­ger så høyt. Dess­uten vil gren­sen fort­set­te å sti­ge i takt med tem­pe­ra­tur­øk­nin­gen.

Hvor langt or­ker du å kjø­re?

Så til­ba­ke til det opp­rin­ne­li­ge spørs­må­let: Hvor bør man kjø­pe hyt­te hvis man vil ha kor­test mu­lig kjøre­vei og mest mu­lig snø?

Tal­le­ne for leng­den på snø­se­son­gen er al­le­re­de pre­sen­tert, men for å be­sva­re det­te trengs også data for kjøre­ti­den fra Oslo sen­trum til hvert hytte­sted. Man­ge har en lei tendens til å slå av litt når de skal an­slå ti­den til hyt­ta, så her er Goog­le Maps (uten li­ve tra­fikk­data) be­nyt­tet som uav­hen­gig grunn­lag.

Da­ta­ene il­lust­re­rer ty­de­lig po­en­get om at det ikke er mu­lig å få i pose og sekk hvis du bor i Oslo. Fak­tisk er det en på­fal­len­de klar li­nea­er sam­men­heng mel­lom kjøre­tid og leng­de på snø­se­son­gen.

Gra­fen gir ikke noe en­ty­dig svar på spørs­må­let mitt, men noen ste­der stik­ker seg ut. Et av dem er Sju­sjø­en som lig­ger nord­øst for Lil­le­ham­mer. Dit er det 2 ti­mer og 37 mi­nut­ter å kjø­re fra Af­ten­pos­tens kon­tor i Oslo sen­trum. Til gjen­gjeld va­rer se­son­gen len­ger enn noe an­net sted på Øst­lan­det.

Or­ker du ikke tan­ken på å sit­te over to ti­mer i bil, er ste­der som Vi­ker­fjell, Ble­fjell og Nore­fjell mu­li­ge al­ter­na­ti­ver. På Ble­fjell er se­son­gen en snau må­ned kor­te­re enn på Sju­sjø­en. Til gjen­gjeld er kjøre­ti­den til Ble Fjell­stue bare 1 time og 40 mi­nut­ter fra Oslo sen­trum.

He­li­kop­ter til Vest­lan­det

Oslo-folk som vur­de­rer å kjø­pe hyt­te på snø­rike ste­der som Stranda­fjel­let, Kvam­sko­gen og Myrk­da­len, bør en­ten ha he­li­kop­ter el­ler els­ke å kjø­re bil. Alle lig­ger fem ti­mer el­ler mer fra ho­ved­sta­den.

For dem som bor and­re ste­der i lan­det, ser ut­reg­nin­ge­ne selv­føl­ge­lig an­ner­le­des ut. Fra Ber­gen kan man nå de mest snø­rike ste­de­ne i Sør-Nor­ge på noen få ti­mer, mens folk i inn­lan­det kan ha sva­ert kon­kur­ranse­dyk­ti­ge snø­for­hold mer el­ler mind­re rett uten­for stue­dø­ren.

Det skal også sies at noen vil sy­nes at det kan bli for mye av det gode. Alt­så at mer enn seks må­ne­der med snø er litt i over­kant, selv på hyt­ta. Jeg kan i prin­sip­pet ha for­stå­el­se for det, men ikke ak­ku­rat nå. For det er bek­mørk no­vem­ber i Oslo. Og alt jeg drøm­mer om er to me­ter med snø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.