Alt om hånd­ball-EM

I kveld star­ter hånd­ball-EM. Nor­ge er re­gje­ren­de mes­ter og star­ter lør­dag.

Aftenposten - - Forside - Øystein Jorem

Re­gje­ren­de mes­ter Nor­ge vil for­sva­re tit­te­len. I kveld star­ter det.

Nor­ge spil­ler sin førs­te kamp lør­dag. Men EM er i gang al­le­re­de i kveld.

De tre bes­te la­ge­ne går vi­de­re til mel­lom­spil­let som be­gyn­ner 6. de­sem­ber.

Semi­fi­na­le­ne spil­les 14. de­sem­ber, mens fi­na­len og bronse­fi­na­len spil­les 16. de­sem­ber i Pa­ris.

Nor­ges mot­stan­de­re

Tysk­land

Det tys­ke kvinne­lands­la­gets bes­te plas­se­ring i et EM er en sølv­me­dal­je fra 1994 på hjemme­bane. De hav­net på sjette­plass i 2016.

Søn­dag spil­te de mot Po­len, hvor de til slutt vant 28–27. Tid­li­ge­re i opp­kjø­rin­gen til mes­ter­ska­pet tap­te de 19–20 mot Bra­sil, og 20–22 mot Spa­nia.

Tsjek­kia

Det tsjek­kis­ke kvinne­lands­la­gets bes­te plas­se­ring i et EM er en åt­tende­plass fra 2002. De hav­net på tiende­plass i 2016.

Tsjek­kia vant lør­dag 22–20 mot Slo­va­kia. De del­tok i en fire­na­sjo­ners­tur­ne­ring, og slo også Sveits 34–25, og Kroa­tia 21–19.

Ro­ma­nia

Det ru­mens­ke kvinne­lands­la­gets bes­te plas­se­ring i et EM er en bron­se fra 2010 på hjemme­bane. De hav­net på fem­te­plass i 2016. La­get spil­te 33–24 i en in­tern tre­nings­kamp mot B-la­get lør­dag. Fre­dag vant de 29–26 mot Ser­bia.

Eks­per­te­nes spå­dom­mer

Via­sats ho­ved­kom­men­ta­tor Da­ni­el Høg­lund tror at Nor­ge vil kjem­pe helt i top­pen.

– Jeg tror vi har ak­ku­rat like gode sjan­ser som tid­li­ge­re mes­ter­skap. Jeg ser in­gen grunn til at vi ikke skal va­ere gull­fa­vo­ritt, sam­men med Frank­ri­ke som er på hjemme­bane, sier han.

– Det er ikke en en­kel grup­pe, men det er san­ne­lig ikke så langt ifra. Det er en vel­dig grei grup­pe vi har fått. Ro­ma­nia har gitt oss litt trøb­bel tid­li­ge­re. Tysk­land har ikke løf­tet la­get opp til det nes­te ni­vå­et. Det er en fullt over­kom­me­lig grup­pe, hvor Nor­ge skal gå ut med full pott.

Med­kom­men­ta­tor Geir Ostrup hå­per at Thorir Hergeir­s­son sør­get for at hånd­ball­jen­te­ne ikke bru­ker opp alt krut­tet tid­lig i tur­ne­rin­gen, slik han sy­nes de gjor­de i for­ri­ge mes­ter­skap.

– Trop­pen er god nok til å spil­le en semi­fi­na­le, så får vi se. Nor­ge sam­men med Frank­ri­ke er de størs­te fa­vo­rit­te­ne, det har ikke skjedd så mye si­den VM i fjor, sier Ostrup.

TV 2s hånd­ball­eks­pert Ran­di Gu­stad tror spil­ler­ne er mo­ti­ver­te til å gi alt for å vin­ne mes­ter­ska­pet.

– Jeg tror fort­satt at de har gode sjan­ser til å ta gull. De har mis­tet to «tit­tel­bel­ter» i OL og VM, så å for­sva­re EM-tit­te­len er nok egen­mo­ti­va­sjon i seg selv, i til­legg til at det er førs­te mu­lig­het til å kva­li­fi­se­re seg til OL i 2020.

Men hun er li­ke­vel litt be­kym­ret med tan­ke på ska­de­ne som trop­pen er blitt ut­satt for før mes­ter­ska­pet.

– Nor­ges an­greps­spill er klart svek­ket uten eks­plo­si­vi­te­ten og ser­vi­tør­egen­ska­pe­ne til Nora Mørk og Aman­da Kurtovic, me­ner hun.

Spille­ste­de­ne

Kam­pe­ne i Nor­ges grup­pe spil­les i Brest Are­na i Brest som lig­ger helt nord­vest i Frank­ri­ke, og er en by med om­trent 150.000 inn­byg­ge­re.Are­na­en har en ka­pa­si­tet på 4500 til­skue­re. Der­som Nor­ge får vi­de­re fra gruppe­spil­let, vil de flyt­te base til Nancy som har om­trent 100.000 inn­byg­ge­re, og lig­ger 40 mil øst for Pa­ris. Kam­pe­ne skal spil­les i Pa­lais des Sports Jean Weil­le, en in­nen­dør­s­are­na med 6027 se­ter.

Hånd­ball-EM på TV

Det er TV3 som har ret­tig­he­te­ne til EM i hånd­ball. Som un­der herre­mes­ter­ska­pet tid­li­ge­re i år er det Chris­ti­an Ram­berg som er pro­gram­le­der, og han har med seg Fro­de Ky­våg og Karo­li­ne Dyh­re Brei­vang i stu­dio.

– Karo­li­ne Dyh­re Brei­vang er med for førs­te gang. Det gle­der jeg meg vel­dig til. Hun har hatt noen Cham­pions Leaguesen­din­ger i høst og blitt litt varm i trøy­en, så det tror jeg blir et kna­ken­de godt til­legg til stu­dio­sen­din­gen vår, sier Da­ni­el Høg­lund.

Brei­vang er spil­le­ren med flest lands­kam­per for Nor­ge, hele 305 kam­per fikk hun med seg før hun la opp i 2017.

Høg­lund selv er ho­ved­kom­men­ta­tor, og har med seg Lar­vik-trener Geir Ous­torp som eks­pert­kom­men­ta­tor. Fro­de Scheie kom­men­te­rer de øv­ri­ge kam­pe­ne på Viasat 4 og Via­play. Ør­jan Bjørn­stad og Ka­ja Sna­re er re­por­te­re.

FOTO: VI­DAR RUUD/NTB SCANPIX

Slik så det ut for­ri­ge EM. Da fikk Nor­ge løf­te det sto­re gull­fa­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.