Til­talt for makt­mis­bruk

Da en av de for­na­er­me­de trap­pet opp hos Oslo-po­li­ti­et sam­men med Ute­sek­sjo­nen, be­gyn­te over­g­reps­sa­ken mot tid­li­ge­re fyl­kes­mann Svein Ludvigsen å rul­le.

Aftenposten - - Forside - Ha­rald Stolt-Nielsen, Per An­nar Holm, Trond J. Strøm og Fro­de Saetran

• Tid­li­ge­re fyl­kes­mann og statsråd Svein Ludvigsen er til­talt for makt­mis­bruk og sek­su­el­le over­grep mot tre per­soner.

• Sa­ken be­gyn­te å rul­le da en ung asyl­sø­ker møt­te opp hos Oslo-po­li­ti­et sam­men med Ute­sek­sjo­nen.

• Af­ten­pos­tens kom­men­ta­tor: «Grove­re mis­bruk av stil­ling skal man lete len­ge et­ter

- hvis til­ta­len er rik­tig.»

• Lud­vig­sens for­sva­rer: «De tre inn­går blant de man­ge han har truf­fet og for­søkt å hjel­pe til ret­te i sam­fun­net vårt.»

Ide­sem­ber i fjor var en av de tre for­na­er­me­de i kon­takt med Ute­sek­sjo­nen i Oslo. De fulg­te ham til Oslo po­liti­dis­trikt og bi­sto med å an­mel­de Ludvigsen for sek­su­el­le over­grep.

Det ble så fore­tatt mind­re etter­forsk­nings­skritt av Oslo po­liti­dis­trikt før de send­te sa­ken vi­de­re til kol­le­ge­ne i Tromsø.

Kri­pos ble kob­let inn i ja­nu­ar og har si­den bi­stått i etter­forsk­nin­gen mot den tid­li­ge­re stats­rå­den og fyl­kes­man­nen fra Tromsø.

Det får Af­ten­pos­ten be­kref­tet fra po­liti­in­spek­tør Elin Nord­gård Strand ved Troms po­liti­dis­trikt og kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen til Kri­pos.

– I den førs­te an­mel­del­sen blir over­gri­pe­ren navn­gitt som den tid­li­ge­re fyl­kes­man­nen i Troms. Sa­ken ble der­for over­sendt oss, be­kref­ter Nord­gård Strand.

An­meldt i 2015

3. ja­nu­ar 2018 blir Ludvigsen på­gre­pet og va­re­tekts­fengs­let sik­tet for å ha utnyttet sin stil­ling for å skaf­fe seg sek­su­ell om­gang med én mann. I fem uker sit­ter han i va­re­tekt. I lø­pet av den­ne pe­rio­den ut­vi­des sik­tel­sen og an­tal­let for­na­er­me­de blir opp­jus­tert til tre.

I går kom til­ta­len mot den tid­li­ge­re Høy­re-stats­rå­den. Da ble det klart at på­tale­myn­dig­he­ten me­ner Ludvigsen har utnyttet sin stil­ling som fyl­kes­mann og be­gått sek­su­el­le over­grep mot tre unge menn, som alle kom til Nor­ge som asylsøkere. 72-årin­gen nek­ter straff­skyld.

– Da vi fikk an­mel­del­sen for snart ett år si­den tok vi frem en an­mel­del­se mot Ludvigsen som var blitt hen­lagt. Det­te for­hol­det er for­na­er­me­de num­mer tre i til­ta­len, sier po­liti­in­spek­tør Nord­gård Strand.

Den­ne sa­ken ble an­meldt i 2015, men hen­lagt et­ter be­vi­sets stil­ling i 2016. Den for­na­er­me­de var en mann i 30-åre­ne.

Skal ha utnyttet makt­po­si­sjon

Til­ta­len som har en straffe­ram­me på 12 års ube­tin­get feng­sel, be­skri­ves av stats­ad­vo­kat Tor Børge Nord­mo som «sva­ert alvor­lig».

– Det ve­sent­li­ge i retts­lig sam­men­heng er at han ikke vil­le ha kom­met i den­ne ut­nyt­tel­ses­po­si­sjo­nen uten å inne­ha en slik stil­ling, og at det fore­lig­ger år­saks­sam­men­heng mel­lom over­makts­for­hol­det og den sek­su­el­le om­gan­gen, sier Nord­mo.

Ludvigsen skal iføl­ge til­ta­len ha sagt til to av de for­na­er­me­de at han både kun­ne inn­vil­ge og inn­dra stats­bor­ger­skap, el­ler gi va­rig opp­hold i Nor­ge.

Stats­ad­vo­ka­ten reg­ner med at straffe­sa­ken vil ta mer enn én uke, men mind­re enn to, un­der ho­ved­for­hand­lin­gen nes­te år.

– Skuffet, ikke over­ras­ket

Lud­vig­sens for­sva­rer, Ulf E. Han­sen, sier hans kli­ent er skuffet over at det ble tatt ut til­ta­le.

– Sam­ti­dig er han rea­lis­tisk og ten­ker at det kan va­ere greit med en retts­sak, slik at han kan få mu­lig­het til å for­sva­re seg på en or­dent­lig måte, sier for­svars­ad­vo­ka­ten.

– Ble han over­ras­ket over at det ble tatt ut til­ta­le mot ham?

– Han er en me­get rea­li­tets­ori­en­tert og be­visst mann. Han er skuffet, men ikke spe­si­elt over­ras­ket.

Ludvigsen stil­ler seg ufor­stå­en­de til at de tre men­ne­ne har valgt å an­mel­de ham. For­svars­ad­vo­ka­ten sier de tre var en del av hans kli­ents «sto­re kon­takt­nett», som han har møtt gjen­nom sin stil­ling og øv­ri­ge en­ga­sje­ment.

– De tre inn­går blant de man­ge han har truf­fet og for­søkt å hjel­pe til ret­te i sam­fun­net vårt. De er tre av vel­dig man­ge ung­dom­mer som han har truf­fet på sin vei.

Slår ring om fa­mi­li­en

På Lud­vig­sens hjem­sted, Som­mar­øy, var det i går mye pres­se.

Lo­kal­be­folk­nin­gen vel­ger å slå ring rundt fa­mi­li­en:

– Det er and­re som får ta seg av til­ta­le og jus og det retts­li­ge. Vår opp­ga­ve er å va­ere med­men­nes­ker, uansett. Vi skal ta vare på Svein og fa­mi­li­en rundt. Vi er hver­ken ju­ris­ter el­ler dom­me­re, sier Kjell Ove Hved­ing, også kjent som «Mr. Som­mar­øy», til Nord­lys.

Svein Ludvigsen er blant an­net til­talt for å ha utnyttet sin stil­ling som fyl­kes­mann og for å ha be­gått sek­su­el­le over­grep mot tre unge menn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.