Kon­gens makt­de­mon­stra­sjon

Mag­nus Carl­sen smad­ret Fa­bia­no Carua­na i hur­tig­sjakk. Nå tan­ge­rer han fle­re av sjak­kens al­ler størs­te.

Aftenposten - - Forside - London Nicholas Bergh

Kri­tik­ken hag­let et­ter man­da­gens par­ti. Men nå kan Mag­nus Carl­sen le sist.

Nord­man­nen be­hol­der VM­tit­te­len et­ter å ha smad­ret ut­ford­rer Fa­bia­no Carua­na i hur­tig­sjakk.

Mens spil­ler­ne var like gode i de 12 lang­sjakk­par­ti­ene, var det klasseforskjell i hur­tig­sjak­ken i går kveld, der spil­ler­ne fikk 25 mi­nut­ter pr. par­ti. Et­ter tre Carl­sen-sei­re på tre par­ti­er var det hele over.

«Over­kjø­ring», sier den nors­ke stor­mes­te­ren Jonathan Tis­dall.

Carl­sen hyl­les også av én av sjakk­his­to­ri­ens al­ler størs­te, Gar­ry Kas­pa­rov.

– Carlsens sta­bi­le nivå i hur­tig­sjakk er fe­no­me­nalt. Vi spil­ler alle dår­li­ge­re når vi spil­ler ras­ke­re og ras­ke­re, men hans fall i kva­li­tet er ti­de­nes mins­te, kan­skje bare 15 pro­sent. Det er en enorm for­del i det­te for­ma­tet, skri­ver Kas­pa­rov på sin Twit­ter-kon­to.

– Av­slap­pet og vel­dig far­lig

Carl­sen har nå vun­net like man­ge ube­strid­te VM-kam­per som nett­opp Kas­pa­rov. Et­ter at nord­man­nen vant VM­kam­pen mot Vis­wa­nat­han Anand i 2013, har han nå for­svart tit­te­len tre gan­ger. Kun tys­ke Ema­nu­el Las­ker og rus­sis­ke Mik­hail Bot­vin­nik har vun­net fle­re VM­kam­per som ube­stridt ver­dens­mes­ter.

Men Carl­sen var en pres­set mann da han an­kom spille­lo­ka­let i London drøye fem mi­nut­ter før spille­start. Carua­na had­de vist seg som en ver­dig ut­ford­rer i lang­sjak­ken. Sta­ti­stik­ken for inn­byr­des opp­gjør mel­lom Carl­sen og Carua­na var dess­uten likt (to sei­re på beg­ge) før ons­da­gens strid.

Men det vir­ket som pres­set på­vir­ket Carua­na mer. Ame­ri­ka­ne­ren var ikke len­ger den ro­li­ge, bunn­so­li­de man­nen vi har sett tid­li­ge­re.

Carl­sen gikk kom­pro­miss­løst til verks og sat­te Carua­na på prø­ve helt fra be­gyn­nel­sen. Da han sik­ret den førs­te sei­e­ren - som kom et­ter et berg-og-dal­bane-par­ti - knyt­tet Carl­sen ne­ven. Kan­skje så han for seg slut­ten på VM-kam­pen al­le­re­de da. To sei­re på de to førs­te hur­tig­sjakk­par­ti­ene av­gjor­de langt på vei VM. Da så Carua­na ut som en sla­gen mann – mens nord­menn fei­ret al­le­re­de i gan­ge­ne her i London.

– Han spil­te vel­dig bra, sier den tid­li­ge­re ver­dens­klasse­spil­le­ren Jonathan Spe­el­man til Af­ten­pos­ten.

– Han har va­ert av­slap­pet og vel­dig far­lig. Jeg tror han li­ker det­te. Han kan ikke helt spil­le klas­sisk sjakk som han plei­de. Men hvis han spil­ler ras­ke­re, er det gøy­ere for ham, leg­ger Spe­el­man til.

En an­nen Carl­sen

Stor­mes­ter Ian Ro­gers var én av Carlsens tøf­fes­te kri­ti­ke­re et­ter 12. par­ti. Da valg­te Carl­sen å til­by re­mis i en for­del­ak­tig stil­ling.

– I de to sis­te lang­sjakk­par­ti­ene sik­tet han seg inn på den­ne da­gen. Han var åpen­bart for­be­redt på det­te. Nå rett­fer­dig­gjør han be­slut­nin­gen sin, sier Ro­gers et­ter Carlsens makt­de­mon­stra­sjon i hur­tig­sjak­ken.

– Det er helt klart at han slap­per av på en helt an­nen måte her. Jeg vet ikke hvor­for, sier Jonathan Tis­dall.

FOTO: TER­JE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

Mag­nus Carl­sen for­svar­te VM-tit­te­len i London igår kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.