May gam­bler på at fol­ket er møkk lei

Skils­mis­sen fra EU har lam­met bri­tisk of­fent­lig­het i to og et halvt år. Det er lett å skjøn­ne at noen har fått nok.

Aftenposten - - Forside - Kom­men­tar Øystein Kløv­stad Lang­berg Kom­men­ta­tor

Kjed­som­het er ikke en ulyk­ke for May; det er en stra­te­gi. Hun kjem­per en be­visst ut­mat­tel­ses­krig,» slår Labours par­la­men­ta­ri­ker Chris Bry­ant fast. Ut­mel­dings­av­ta­len mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia er un­der­skre­vet, men den må få fler­tall i det bri­tis­ke par­la­men­tet for å tre i kraft. Mate­ma­tik­ken vi­ser at stats­mi­nis­ter There­sa May lig­ger dår­lig an. Der­for har hun satt i gang en stor valg­kamp­lig­nen­de ope­ra­sjon der hun rei­ser Stor­bri­tan­nia rundt for å over­be­vi­se det bri­tis­ke folk.

Hå­pet er at en end­ring i folke­opi­nio­nen skal snu stem­nin­gen i par­la­men­tet før den av­gjø­ren­de av­stem­nin­gen 11. de­sem­ber. Det er et skudd i blin­de, men May har ikke så man­ge gode al­ter­na­ti­ver.

«Bored of Brexit»

For in­gen els­ker kom­pro­mis­set stats­mi­nis­te­ren har for­hand­let frem. Ja, av­ta­len kan på sikt set­te en stop­per for inn­vand­rin­gen fra EU, men den opp­fyl­ler ikke de luf­ti­ge vi­sjo­ne­ne om «A glo­bal Bri­tain» som man­ge av EU-mot­stan­der­ne drøm­te om. Sam­ti­dig er den en skuf­fel­se for alle dem som drøm­te om et tet­test mu­lig for­hold til EU et­ter brexit.

May har skjønt det­te. Når hun nå skal sel­ge av­ta­len, er det ved å un­der­stre­ke be­ho­vet for å bli fer­dig med brexit og kom­me vi­de­re. «Det bri­tis­ke folk øns­ker ikke å bru­ke mer tid på å krang­le om brexit. De vil få det­te unna», sa hun et­ter EU-topp­mø­tet i hel­gen.

Uten­riks­mi­nis­ter Jere­my Hunt er blant dem som har snak­ket om at Stor­bri­tan­nia er fullt av «BOBs», folk som er «bored of brexit». Det er dis­se stats­mi­nis­te­ren nå hen­ven­der seg til.

Al­topp­slu­ken­de ut­mel­ding

Det er ikke umu­lig at hun tref­fer en ner­ve. Hele det bri­tis­ke sam­fun­net har va­ert full­sten­dig opp­hengt i ut­mel­del­ses­pro­ses­sen i to og et halvt år. Tanke­smi­er, fors­ke­re og eks­per­ter har spydd ut rap­por­ter og ana- lyser på lø­pen­de bånd, mens stats­ap­pa­ra­tet har va­ert be­gra­vet i ut­red­nin­ger og for­hand­lin­ger. Sam­ti­dig har medie­ne hatt vegg-til-vegg-dek­ning av hver mins­te lil­le de­talj i dra­ma­et.

Det har etter­latt lite rom for å dis­ku­te­re and­re po­li­tis­ke sa­ker og job­be for å løse noen av de ut­ford­rin­ge­ne som la grunn­la­get for brexit i førs­te om­gang: Den elen­di­ge lønns­ut­vik­lin­gen, den spreng­te ka­pa­si­te­ten i helse­sys­te­met, man­ge­len på bo­li­ger og det vold­som­me øko­no­mis­ke ga­pet mel­lom London og res­ten av Stor­bri­tan­nia.

Det er det­te po­en­get May nå spil­ler på, og hun får dra­hjelp fra uven­tet hold. EUkri­tis­ke medi­er som The Dai­ly Mail og The Dai­ly Ex­press har nem­lig va­ert langt mil­de­re enn hun kun­ne fryk­tet.

Sist­nevn­te bruk­te man­dag hele første­si­den til å opp­ford­re par­la­ments­med­lem­me­ne til å «Get on with it!». Tid­li­ge­re i no­vem­ber stemp­let The Dai­ly Mail mot­stan­der­ne til May som «skry­te­te tory-sa­bo­tø­rer».

Smålun­kent na­e­rings­liv

Også bri­tisk na­e­rings­liv har ut­trykt støt­te til av­ta­len. «Vi li­ker den kan­skje ikke, men nå må vi kom­me oss vi­de­re», sa Ni­gel Base i SMMT, in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen til den bri­tis­ke bil­in­du­stri­en, da han gjes­tet Norsk In­du­stris kon­fe­ran­se på Gar­der­moen i for­ri­ge uke.

CBI, det bri­tis­ke sva­ret på NHO, har ut­talt lig­nen­de ting. Av­ta­len er «ikke per­fekt», men det er «det bes­te vi har for å unn­gå å bli skjø­vet over kan­ten av stu­pet».

Li­ke­vel, det er ikke til å kom­me unna at støt­ten hø­res tem­me­lig halv­hjer­tet ut. Det ble ikke noe bed­re av at det i lek­ke­de in­ter­ne e-pos­ter ble kjent at folk i CBI-le­del­sen had­de skre­vet at av­ta­len «ikke er god».

De sis­te da­ge­ne er det dess­uten blitt pub­li­sert en rek­ke stu­di­er av de øko­no­mis­ke virk­nin­ge­ne av Mays av­ta­le. The Na­tio­nal Insti­tute of Eco­no­mic and Soci­al Rese­arch an­slår at leve­stan­dar­den på sikt vil bli re­du­sert med mel­lom 7700 og 12.100 kro­ner pr. år sam­men­lig­net med fort­satt EU-med­lem­skap.

Også re­gje­rin­gens egen ana­ly­se, som ble lagt frem i går, vi­ser at Mays av­ta­le kan re­du­se­re leve­stan­dar­den med rundt 12.100 kro­ner, iføl­ge be­reg­nin­ge­ne til Fi­nan­ci­al Ti­mes. En stu­die ut­ført for tanke­smi­en The UK in a Chan­ging Euro­pe set­ter den po­ten­si­el­le ned­si­den til så mye som 21.900 kro­ner.

Brexit er kom­met for å bli

Til syv­en­de og sist er det be­gren­set hvor langt May kan nå med et ar­gu­ment som bun­ner ut i at av­ta­len kan­skje ikke er så mye å rope hur­ra for, men at det er på tide å bli fer­dig.

Slik det ser ut nå, kom­mer hun til å gå på et svi­en­de ne­der­lag i par­la­men­tet. Nes­ten hele op­po­si­sjo­nen sier de vil stem­me imot, og det sam­me vil man­ge fra hen­nes eget kon­ser­va­ti­ve par­ti, kan­skje så man­ge som hund­re styk­ker, iføl­ge bri­tis­ke medi­er.

Hva som vil skje et­ter at av­ta­len even­tu­elt er blitt for­kas­tet, er høyst usik­kert, men mye ty­der på at det bri­tis­ke folk må stål­set­te seg. Brexit vil va­ere al­topp­slu­ken­de en god stund til.

Mye ty­der på at det bri­tis­ke folk må stål­set­te seg

ILLUSTRASJON: INGE GRØDUM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.