Fre­gat­ten: Trod­de tank­ski­pet var land

Ster­ke lys for­le­det be­set­nin­gen på KNM Hel­ge Ing­stad til å tro at tank­ski­pet var en ter­mi­nal på land , kon­klu­de­rer Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

Aftenposten - - Forside - Ei­rik Hus­øy Jan Gun­nar Fur­uly Ro­bert Gjer­de May Syn­nø­ve Rog­ne

Kol­li­sjo­nen mel­lom KNM Hel­ge Ing­stad og Sola TS er en stor ulyk­ke å un­der­sø­ke, sa di­rek­tør Wil­liam J. Bert­heus­sen da Ha­vari­kom­mi­sjo­nen la frem sin fore­lø­pi­ge rapport om ulyk­ken i går.

35–40 jour­na­lis­ter og fo­to­gra­fer had­de møtt opp til Ha­vari­kom­mi­sjo­nens presse­kon­fe­ran­se i kom­mi­sjo­nens lo­ka­ler på Lille­strøm.

– Ulyk­ken er for man­ge helt ufor­ståe­lig og det er blitt reist man­ge spørs­mål rundt hvor­dan det­te i det hele tatt kun­ne skje, sa Bert­heus­sen.

Ski­pet sterkt opp­lyst

Den ene av Ha­vari­kom­mi­sjo­nens ho­ved­kon­klu­sjo­ner var at be­set­nin­gen på fre­gat­ten Hel­ge Ing­stad trod­de ly­se­ne fra Sola TS kom fra et sta­sjo­na­ert ob­jekt ved Sture­ter­mi­na­len. Ski­pet var sterkt opp­lyst på dekk. Be­set­nin­gen trod­de ikke det var mu­lig å pas­se­re styr­bord for det­te ob­jek­tet.

For­di mann­ska­pet på KNM Hel­ge Ing­stad trod­de dekk­ly­se­ne fra Sola TS var et sta­sjo­na­ert ob­jekt, så for­sto de ikke at det var et tank­skip, kom­mer det frem av rap­por­ten. På av­stand var det vans­ke­lig å skil­le mel­lom ly­se­ne fra ter­mi­na­len og dekk­s­ly­se­ne fra TS Sola, iføl­ge rap­por­ten.

– AIS og ra­dar kun­ne hjul­pet, men så langt vi har for­stått hen­del­ses­for­lø­pet, så var de ikke i stand til å opp­fat­te at det­te var en båt på et tid­lig tids­punkt, sa av­de­lings­di­rek­tør Dag S. Li­seth i Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

AIS er sys­te­met som sen­der in­for­ma­sjon om et far­tøys iden­ti­tet, po­si­sjon, fart og kurs til and­re skip.

AIS’en på KNM Hel­ge Ing­stad var i mot­ta­ger­mo­dus som gjor­de at den tok imot sig­na­ler fra and­re, men ikke send­te ut sig­na­ler selv, be­kref­ter un­der­sø­kel­ses­le­der Hå­vard Bent­sen.

Opp­tak fra Ma­ri­ne Traf­fic som Af­ten­pos­ten har sett, vi­ser at Sola slo på sin AIS- sen­der og ble syn­lig for and­re far­tøy på de­res AIS-skjer­mer klok­ken 03.43.

Dekk­s­ly­set på Sola TS var på, noe som kan ha va­ert med­vir­ken­de til at ulyk­ken skjed­de. Det be­kref­ter av­de­lings­di­rek­tør i Ha­vari­kom­mi­sjo­nen, Dag S. Li­seth, på presse­kon­fe­ran­sen.

Han vil ikke si noe om det er ulovlig el­ler ei å ha på ful­le dekk­s­lys.

– Be­set­ning på bro­en

Hvor man­ge som da var på bro­en, vil­le Ha­vari­kom­mi­sjo­nen ikke si noe om. Også spørs­mål om en re­pre­sen­tant for den ame­ri­kans­ke ma­ri­nen, som var på bro­en da ulyk­ken skjed­de, ble av­vist.

– På nå­va­eren­de tids­punkt vil vi ikke gå ned på in­di­vid­nivå. Det hand­ler om at vi har in­ter­vju­er som frem­de­les gjen­står, og vi må an­se bro­en på Hel­ge Ing­stad som én en­het som har en opp­ga­ve å løse i fel­les­skap, sa un­der­sø­kel­ses­le­der Hå­vard Bent­sen.

– Det du lu­rer på, er vel om brobe­set­nin­gen var der, og det har vi svart be­kref­ten­de på, sier di­rek­tør Bert­heus­sen på spørs­mål fra en jour­na­list i sa­len.

Pat­rick Adam­son, tal­s­per­son for re­de­ri­et Tsa­kos Co­lum­bia Ship­ma­na­ge­ment som eier Sola TS, sier re­de­ri­et ennå ikke har fått lese den fore­lø­pi­ge rap­por­ten fra Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

– Hvor­for var dekk­s­ly­se­ne på Sola TS fort­satt på­slått et­ter at tank­ski­pet had­de for­latt ter­mi­na­len?

– Det kan jeg ikke sva­re på nå. Det må vi kom­me til­ba­ke til et­ter at vi har mot­tatt den fore­lø­pi­ge rap­por­ten, sa Adam­son til Af­ten­pos­ten.

Var ikke så vann­tett som an­tatt

Den ras­ke vann­inn­treng­nin­gen på KNM Hel­ge Ing­stad kom sva­ert over­ras­ken­de på dem som had­de kom­man­do­en over ski­pet. Nå sjek­kes de fire søs­ter­ski­pe­ne.

For­svars­sjef Haa­kon Bruun-Hans­sen ad­var­te i går mot å trek­ke bas­tan­te kon­klu­sjo­ner om fre­gatt­ha­va­ri­et et­ter at Ha­vari­kom­mi­sjo­nen la frem den fore­lø­pi­ge rap­por­ten.

Den and­re ho­ved­kon­klu­sjo­nen i rap­por­ten var at de vann­tet­te skot­te­ne på fre­gat­ten var ikke vann­tet­te li­ke­vel. Kom­mi­sjo­nen om­ta­ler det­te som et sik­ker­hets­kri-

tisk funn og en me­get alvor­lig man­gel, som tro­lig også gjel­der alle de and­re fre­gat­te­ne i Nan­sen-klas­sen.

For­svars­sjef Haa­kon Bruun-Hans­sen sier at de tar det som er blitt pre­sen­tert av Ha­vari­kom­mi­sjo­nen på al­vor, men un­der­stre­ket at det­te var en foreløpig rapport, ikke en en­de­lig kon­klu­sjon.

– Vi skal va­ere for­sik­tig med å trek­ke bas­tan­te kon­klu­sjo­ner på hva som har skjedd, sa Bruun-Hans­sen.

Dia­log med spansk skips­verft For­svars­sje­fen opp­ly­ser at de har inn­ført mid­ler­ti­di­ge til­tak på alle fre­gat­ter et­ter de kri­tis­ke fun­ne­ne.

– Vi har iverk­satt mid­ler­ti­di­ge til­tak for å ut­bed­re den­ne ut­ford­rin­gen slik at far­tøy­ene kan sei­le. Vi er i dia­log med For­svars­ma­te­ri­ell og den spans­ke skips­pro­du­sen­ten Na­van­tia for å fin­ne frem til per­ma­nen­te løs­nin­ger slik at det­te ikke skal va­ere en sik­ker­hets­mes­sig ut­ford­ring for frem­ti­den, sa Bruun-Hans­sen.

– Hvor­dan vil Sjø­for­sva­ret hol­de pro­du­sen­ten ansvarlig for dis­se sik­ker­hets­kri­tis­ke for­hol­de­ne?

– Det er for tid­lig å si noe om. Først må vi fin­ne ut hva den per­ma­nen­te løs­nin­gen blir. Så må vi kom­me til­ba­ke til hva an­svars­for­hol­det mel­lom oss og pro­du­sen­te­ne vil va­ere når vi har over­sikt over det, sa Nils Andreas Sten­sø­nes.

– Hvor­dan vil en even­tu­ell ut­bed­ring på­vir­ke vår for­svars­evne?

– Der­som fle­re skip må tas ut av drift, så vil det svek­ke for­svars­ev­nen vår. Vi er i dia­log med både pro­du­sent og fag­myn­dig­he­ter for å fin­ne en per­ma­nent løs­ning. Vi har ikke grunn­lag i dag for å si at det­te er så alvor­lig at vi tren­ger å ta far­tøy­ene ut av drift. Og så får vi håpe at det stem­mer et­ter hvert som vi går mer i dyb­den på det som skjed­de, sa Bruun-Hans­sen.

Kom over­ras­ken­de på bro­en Af­ten­pos­ten får opp­lyst av Kris­ti­an Haugnes i Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for For­sva­ret at vann­inn­treng­nin­gen på KNM Hel­ge Ing­stad først skjed­de i ak­ter ge­ne­ra­tor­rom, før van­net så spred­te seg vi­de­re til gir­rom­met og til slutt til ma­skin­rom­met. Det er på det rene at vann­inn­treng­nin­gen uten­om det som skul­le va­ere vann­tet­te skott, skjed­de via hul­rom rundt aks­lin­gen.

– Es­ka­le­rin­gen av vann­inn­treng­nin­gen skjed­de fort og uven­tet, og over­ras­ken­de for dem som var på bro­en. Det­te på­vir­ket be­slut­nin­ge­ne de tok, sier Haugnes.

Sjef for sjø­for­sva­ret Nils Andreas Sten­sø­nes for­tel­ler at det er av­dek­ket en svak­het som gjor­de at van­net spred­te seg til gir­rom­met.

– Nå får vi­de­re un­der­sø­kel­ser av­dek­ke hvor av­gjø­ren­de det var for at bå­ten sank, sa Sten­sø­nes.

Ski­pet ble alt­så alt­for fort fylt med vann, og det ga sva­ert dår­lig sta­bi­li­tet da ulyk­ken skjed­de.

– Ski­pets kon­struk­sjon skul­le et­ter in­ten­sjo­nen ha va­ert slik at ski­pet fort­satt var ope­ra­tivt et­ter en slik ska­de som Hel­ge Ing­stad ble på­ført. Hvor­for det ikke var slik, er et av de in­ter­es­san­te te­ma­ene ha­vari­kom­mi­sjo­nen vil se vi­de­re på, sa Dag S. Li­seth i Ha­vari­kom­mi­sjo­nen.

Han be­teg­ner den ras­ke vann­inn­tren­gin­gen på krigs­ski­pet som en de­sign­feil.

– Men vi må også se på om det kan ha skjedd ska­der på ski­pet ved grunn­stø­tin­gen, la Li­seth til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.