På høy tid med stren­ge­re kon­kur­ranse­til­syn i dag­lig­vare­bran­sjen

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

God kon­kur­ran­se in­nen­for alle bran­sjer, slik at du ikke får ak­tø­rer som er for sto­re og do­mi­ne­ren­de, som gjør at for­bru­ker­ne i ver­ste fall kom­mer dår­li­ge­re ut».

Slik lød løf­tet fra na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) da han i går tok med seg pres­sen på handle­tur på Kiwi for å lek­ke fra den ry­ken­de fers­ke stor­tings­mel­din­gen om han­del­s­na­e­rin­gen – en mel­ding som leg­ges frem i sin hel­het i dag.

Selv om Røe Isak­sen snak­ket om «alle bran­sjer», var val­get av ku­lis­ser nep­pe til­fel­dig. I gårs­da­gens Af­ten­pos­ten var na­e­rings­mi­nis­te­ren ty­de­lig på at stor­tings­mel­din­gen vil bety en ny hver­dag i dag­lig­vare­bran­sjen. Da un­der­stre­ket han at «be­gren­set kon­kur­ran­se i dag­lig­vare­mar­ke­det har sto­re skade­virk­nin­ger i form av lite ef­fek­tiv res­surs­bruk, høye pri­ser og lite in­no­va­sjon», og han lov­te ras­ke til­tak. Blant an­net skal Kon­kur­ranse­til­sy­net – hvis til­syn med dag­lig­vare­bran­sjen så langt har va­ert svakt og til­fel­dig – kun­ne gå inn i fle­re sa­ker enn de har hatt an­led­ning til å gjø­re tid­li­ge­re.

Fjor­årets rapport fra Oslo Eco­no­mics støt­ter na­e­rings­mi­nis­te­rens på­stand om be­gren­set kon­kur­ran­se i den­ne sek­to­ren. Den slår fast at det nors­ke dag­lig­vare­mar­ke­det er blitt sta­dig mer kon­sen­trert de sis­te Det po­si­ti­ve er at na­e­rings­mi­nis­te­ren nå vil kre­ve at Kon­kur­ranse­til­sy­net sør­ger for at kon­kur­ranse­lo­ven blir fulgt

” åre­ne, også i le­ve­ran­dør­led­det, og at det nå er bare tre ak­tø­rer igjen i gros­sist- og de­tal­jist­led­det. Vi­de­re pe­ker rap­por­ten på at det­te gir høy ri­si­ko for kon­kur­ranse­ska­de – sa­er­lig der­som det er vans­ke­lig for nye ak­tø­rer å kom­me seg inn.

Få, om noen, vil va­ere uenig i at det er vans­ke­lig for nye ak­tø­rer å kom­me seg inn i det nors­ke dag­lig­vare­mar­ke­det. Men det er li­ke­vel ikke gitt at Kon­kur­ranse­til­sy­net vil fin­ne be­vi­ser på makt­mis­bruk.

Stridens kjer­ne er kon­kur­ranse­lo­vens pa­ra­graf 11, som for­byr «util­bør­lig ut­nyt­tel­se av do­mi­ne­ren­de stil­ling». Det gjel­der både le­ve­ran­dø­rer og kje­der, og be­tyr at når en le­ve­ran­dør til­byr kje­de­ne uli­ke pri­ser for de sam­me va­re­ne, skal det kun­ne be­grun­nes. En ut­ford­rer i bran­sjen, som Ko­lo­ni­al.no, vil ar­gu­men­te­re for en streng tolk­ning, som høy­ere trans­port­ut­gif­ter. De størs­te ak­tø­re­ne vil ar­gu­men­te­re for at langt fle­re for­hold vil ha en na­tur­lig plass i for­hand­lin­ge­ne, og at tøf­fe for­hand­lin­ger mel­lom kje­de­ne og le­ve­ran­dø­re­ne er til for­bru­ke­rens bes­te.

Hvem som har rett, vil sann­syn­lig­vis måt­te prø­ves retts­lig. Det po­si­ti­ve er at na­e­rings­mi­nis­te­ren nå vil kre­ve at Kon­kur­ranse­til­sy­net sør­ger for at kon­kur­ranse­lo­ven blir fulgt.

Det er på høy tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.