Un­der stre­ken

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Fritt frem

Slik ble NRK Dags­nytt inn­le­det gjen­tat­te gan­ger i går mor­ges: «Re­gje­rin­gen vil sen­ke ters­ke­len for sex­tra­kas­se­ring».

Uklokt i jule­bord­se­son­gen.

Døds­vik­tig

TV 2 gir råd på net­tet: «Det­te bør du gjø­re i til­fel­le du dør.»

Hvis ikke, bare glem det.

Bridge­blan­ding

Bridge­spal­ten hand­ler om EM-kva­lik, og i sis­te av­snitt

skjer det­te: «Det var ikke så lett å vin­ne med noe an­net ut hel­ler, men da Vest ube­tenk­somt be­dek­ket Klø­ver D med K, gikk det bra for Åse.» Si­den Åse er ikke nevnt blant spil­ler­ne, er hen­nes rol­le sva­ert uklar, men hel­dig­vis gikk det bra for Åse.

Gode aptro­ny­mer

I en ar­tik­kel fra det kir­ke­li­ge skri­ver Am­ta om en kirke­mu­si­ker som må egne seg for så­vel bryl­lup som begravelser, nem­lig kan­tor Hans Dur Mol­vik. Når en per­sons navn og yrke står godt til hver­and­re, kal­les det aptro­nym. På lis­ten over vel­lyk­ke­de nors­ke aptro­ny­mer fin­ner vi blant and­re Torleif Tryk­ke­rud, som er kiro­prak­tor; Sal­ve Grei­brokk er lege, det sam­me er Carl Fred­rik Fri­isk, mens Mar­tin P. Lund­ring er gy­ne­ko­log; Lars Svi­hus var brann­mes­ter, som kol­le­ga­en Lae Bren­ne fra Trøn­de­lag; At­le Lo­ven job­ber som po­liti­mann; Wer­ner Wer­ner­sen er verne­om­bud; Thor­vald Ravn er fugle­bok­for­fat­ter; Olav Jo­han Sopp er my­ko­log, mens Tom­my Gull­ord er jour­na­list.

Bill Clin­ton stil­ler

Bill Clin­ton står på 22. plass på Høy­res lis­te i Tysva­er til val­get nes­te år, mel­der Hauge­sunds Avis. Han he­ter Wil­liam Da­vid, men er all­tid blitt kalt Bill. «Jeg har all­tid va­ert en per­son som stik­ker ho­det frem, og det har nok litt med nav­net mitt å gjø­re.» Han har in­gen po­li­tisk er­fa­ring, men nå er Bill Clin­ton le­der av Tysva­er FAU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.