For førs­te gang har Nor­ge en mil­lion­by

En his­to­risk mile­pael er pas­sert. For førs­te gang har Nor­ge en mil­lion­by.

Aftenposten - - Forside - Pål Ve­gard Hage­saet­her

– Nå må Stock­holm og Kø­ben­havn slut­te å skry­te. Oslo er i sam­me sel­skap, sier by­råds­le­de­ren.

Nå må Stock­holm og Kø­ben­havn slut­te å skry­te. Oslo er i sam­me sel­skap, sier by­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen (Ap).

I dag leg­ger SSB frem nye tall over be­folk­nin­gen i nors­ke tett­ste­der. De vi­ser at Stor-Oslo for førs­te gang har pas­sert én mil­lion.

Det vil også si at Nor­ge for førs­te gang i his­to­ri­en har en mil­lion­by.

SSB vil ik­ke gi ut de ek­sak­te tal­le­ne før i dag, men be­kref­ter at mile­paelen er pas­sert. I fjor var tal­let 989.000, en øk­ning på 1,3 pro­sent fra året før.

Stor-Oslo om­fat­ter et sam­men­hen­gen­de by­om­rå­de som strek­ker seg over tolv kom­mu­ner og 270 kvad­rat­kilo­me­ter. Om­rå­det går fra Lier i vest til Sørum i øst.

Oslo var for noen år siden blant by­ene i Euro­pa som voks­te al­ler ras­kest.

I pe­rio­den 2013–2017 økte be­folk­nin­gen i Stor-Oslo med 64.000 per­soner el­ler syv pro­sent.

Men nå har den al­ler kraf­tigs­te veks­ten stan­set opp.

Fryk­ter fle­re mo­tor­vei­er og økt bil­tra­fikk By­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen (Ap) i Oslo sy­nes pas­se­rin­gen av mile­paelen er gle­de­lig.

– Det for­tel­ler at vi er et raust og in­klu­de­ren­de om­rå­de, og et spen­nen­de sted å va­ere, me­ner han.

Han på­pe­ker at veks­ten gir både mu­lig­he­ter og ut­ford­rin­ger. Det sis­te gjel­der sa­er­lig trans­port og bo­set­tings­møns­ter.

– Veks­ten kan ik­ke dek­kes opp av økt bruk av pri­vat­bil og nye mo­tor­vei­er. Der­for må kom­mu­ne­ne rundt Oslo byg­ge nye bo­li­ger rundt kol­lek­tiv­knute­punk­ter, og vi må byg­ge ut kol­lek­tiv­tra­fik­ken, me­ner han.

– El­lers vil ik­ke den­ne veks­ten va­ere ba­ere­kraf­tig.

Jo­han­sen på­pe­ker også at Oslo er en del av en glo­bal trend: For førs­te gang bor 50 pro­sent av ver­dens be­folk­ning i byer.

– Man har pleid å kal­le Oslo en stor små­by og en li­ten stor­by. Må vi gå bort fra den be­teg­nel­sen nå?

– Glo­balt sett er Oslo fort­satt li­ten. Men i na­sjo­nal sam­men­heng er vi en vir­ke­lig stor­by, ik­ke et sted der du mø­ter de sam­me fol­ke­ne på ga­ten hver dag.

Både Stock­holm og Kø­ben­havn har len­ge kalt seg mil­lion­byer, selv om det bor un­der en mil­lion men­nes­ker in­nen­for kom­mune­gren­se­ne i dis­se to by­ene. Nå er alt­så Oslo i sam­me sel­skap.

En trend som ik­ke av­tar Men hva er år­sa­ken til veks­ten? Se­nior­fors­ker Astri Sy­se i SSB pe­ker på inn­vand­ring og at det fø­des man­ge barn for­di det bor man­ge kvin­ner i frukt­bar al­der i Stor-Oslo. I til­legg flyt­ter det man­ge til Oslo for å stu­de­re, og de flyt­ter ofte vi­de­re til Akers­hus når de har fått barn. Det­te gir net­to til­flyt­ting til Stor-Oslo.

– Det har va­ert en sen­tra­li­se­ring i Nor­ge de sis­te hund­re åre­ne. Og den tren­den ser ik­ke ut til å avta, sier Sy­se.

Den al­ler ster­kes­te veks­ten had­de Oslo i 2010–2012. Siden den gang har det blitt la­ve­re inn­vand­ring.

– Men det er gans­ke spe­si­elt at de sto­re by­ene i Nor­ge fort­set­ter å vokse, selv om inn­vand­rin­gen har gått ned. Byg­de­ne tap­pes for unge ar­beids­føre folk, sier Sy­se.

SSB an­slår at det vil bo 1.126.000 per­soner i Stor-Oslo i 2030 og 1.208.000 i 2040.

Med and­re ord: Veks­ten ser ut til å fort­set­te.

FOTO: HANS O. TORGERSEN

Ut­byg­ging i Bjør­vi­ka fo­to­gra­fert i ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.