Tax­free-salg inn i re­gje­rings-sam­ta­ler

KrFs øns­ke om å la Vin­mono­po­let over­ta tax­free-sal­get på fly­plas­se­ne hav­ner i re­gje­rings-son­de­rin­ge­ne. Avi­nor: Da kan fly­plas­ser og ru­ter i Distrikts-Norge bli lagt ned.

Aftenposten - - Forside - Tho­mas Spence

KrF tar spørs­må­let om Vin­mono­po­let skal over­ta tax­free-sal­get på fly­plas­se­ne, inn i re­gje­rings­son­de­rin­ge­ne. Avi­nor fryk­ter ned­leg­gel­se av fly­plas­ser og ru­ter i Distrikts-Norge.

Det­te skri­ver KrFs nest­le­der Olaug V. Bolle­stad i en e-post til Af­ten­pos­ten: – Tax­free­sa­ken blir tatt ut fra sal­de­rings­bud­sjet­tet og kom­mer som egen sak et­ter jul i helse­ko­mi­te­en. KrF vil i til­legg løf­te den­ne pro­blem­stil­lin­gen inn i son­de­rin­ge­ne.

Et bredt stor­tings­fler­tall, det vil si alle par­ti­er unn­tatt Høy­re og Frp, har bedt Re­gje­rin­gen vur­de­re « alle kon­se­kven­ser av og nød­ven­di­ge lov­end­rin­ger for at Vin­mono­po­let skal over­ta tax­free-sal­get av al­ko­hol ved nors­ke fly­plas­ser».

Av­ta­le utløper i 2023

Da­gens av­ta­le mel­lom Avi­nor og Tra­vel Re­tail Nor­way, som dri­ver tax­free­bu­tik­ker ved de størs­te nors­ke fly­plas­se­ne, utløper i 2023.

Re­gje­rin­gen unn­vi­ker i ut­red­nin­gen å ta stil­ling i det be­ten­te spørs­må­let. Den si­te­rer i ste­det ad­vars­ler fra Avi­nor, som tje­ner mil­li­ard­be­løp på av­ta­len, om at Vin­mono­pol-styrt salg kan med­føre steng­te fly­plas­ser:

«Der­som Avi­nors tax­free-inn­tek­ter re­du­se­res, vil det­te an­ta­ge­lig­vis føre til ned­leg­gel­ser av ulønn­som­me luft­hav­ner over hele lan­det. Det er be­gren­se­de mu­lig­he­ter for å fi­nan­siere ulønn­som­me luft­hav­ner over stats­bud­sjet­tet, og lite tro­lig at man vil kun­ne kom­pen­se­re bort­fall av inn­tek­ter fullt ut.»

36 fly­plas­ser i mi­nus

I dag dri­ves 8 av Avi­nors luft­hav­ner med over­skudd og 36 med un­der­skudd. Det er over­skudd fra luft­hav­ne­ne i Oslo, Ber­gen, Stav­an­ger og Trond­heim som fi­nan­sie­rer de ulønn­som­me fly­plas­se­ne.

Sps par­la­men­ta­ris­ke le­der, Ma­rit Arn­stad, for­ven­ter at KrF kjemper for Vin­mono­po­let i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

– Noe an­net vil va­ere opp­sikts­vek­ken­de når de al­le­re­de har fler­tall i stor­tings­sa­len, sier Arn­stad.

– Svek­ker Po­lets po­si­sjon

Aps helse­po­li­tis­ke tals­kvin­ne, Ing­vild Kjer­kol, sier at Re­gje­rin­gen ikke har gjort det Stor­tin­get ba om.

– De har bare lagt frem to se­pa­ra­te vur­de­rin­ger fra Avi­nor og Vin­mono­po­let. Vi øns­ker å ut­re­de mu­lig­he­ten for at Vin­mono­po­let tar over sal­get. Det er vik­tig å be­va­re Vin­mono­po­let som det al­ko­hol­po­li­tis­ke in­stru­men­tet det er, sier Kjer­kol.

Tax­free-salg ut­gjør en sta­dig stør­re an­del av to­tal­kon­su­met. Stor­tings­fler­tal­let er be­kym­ret for at det svek­ker Vin­mono­po­lets po­si­sjon og le­gi­ti­mi­tet.

Avi­nor og Vin­mono­po­let er sterkt uenig om de øko­no­mis­ke kon­se­kven­se­ne av å over­late sal­get fra en ren­dyr­ket kom­mer­si­ell ak­tør til Vin­mono­po­let.

Statsrådene tause om sa­ken

Po­let sier at de vil få sam­me inn­tek­ter som da­gens tax­free-salg gir. Nav­net blir Tax­free by Vin­mono­po­let (TbV). Iføl­ge Re­gje­rin­gen er det «be­ty­de­lig usik­ker­het» knyt­tet til inn­tek­te­ne.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Georg Dale (Frp) og eld­re- og folke­helse­mi­nis­ter Åse Michael­sen (Frp) vi­ser beg­ge til Stor­tin­get og vil ikke ut­ta­le seg om sa­ken.

Over­fø­ring av tax­free-sal­get på fly­plas­se­ne til Vin­mono­po­let kan føre til steng­te kort­bane­fly­plas­ser, me­ner Avi­nor.FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.