Sym­bol på noe mye stør­re enn seg selv

Ada Stols­mo He­ger­berg vant den størs­te ut­mer­kel­sen en fot­ball­spil­ler kan få. Men kar­rie­ren hen­nes har en stør­re mi­sjon enn bare å vin­ne tro­fe­er.

Aftenposten - - Forside - Om fotball Odd In­ge Aas, jour­na­list

Ada Stols­mo He­ger­bergs kar­rie­re har en stør­re mi­sjon enn bare å vin­ne tro­fe­er, skri­ver Odd In­ge Aas.

Mine da­mer og her­rer, Ada He­ger­berg! pro­kla­mer­te det frans­ke ball­vid­un­de­ret Da­vid Gi­no­la til ska­ren av ce­le­bri­te­ter i aer­ver­di­ge Grand Pa­lais i Pa­ris. De så opp mot bal­kon­gen hvor det al­ler gje­ves­te tro­fe­et en fot­ball­spil­ler kan vin­ne som en­kelt­spil­ler sto.

Ut av røy­ken som lå som et tep­pe bak Gull­bal­len kom en 23-åring fra Sunn­dals­øra i gull­kjo­le man­dag kveld. Hun kas­tet et par sleng­kyss til for­sam­lin­gen der nede og løf­tet den gje­ve ku­len som den al­ler førs­te kvin­nen i his­to­ri­en.

«Jeg vil av­slut­te den­ne ta­len med noen ord til unge jen­ter over hele ver­den: Va­er så snill, tro på dere selv!», run­det hun av etter å ha tak­ket al­le sine na­er­mes­te.

Or­de­ne er på man­ge må­ter kjer­nen i bud­ska­pet til an­gri­pe­ren med en tørst etter mål og po­ka­ler det er umu­lig å sluk­ke. Sam­ti­dig som det bren­nen­de øns­ket om å bli ver­dens bes­te all­tid har dre­vet hen­ne gjen­nom tu­sen­vis av ti­mer med ter­ping og trening, er det også en stør­re mi­sjon bak hele hen­nes vir­ke.

Hun har erob­ret nytt land

Jeg in­ter­vju­et He­ger­berg førs­te gang i 2015. Da var hun 19 år og had­de al­le­re­de va­ert proff i både Tysk­land og Frank­ri­ke, samt tatt EM-sølv med lands­la­get.

Før ver­dens­mes­ter­ska­pet i Ca­na­da snak­ket ten­årin­gen om in­spi­ra­sjo­nen hun fikk av å lese om mot­stands­man­nen As­bjørn Sun­de og po­lar­hel­ten Hjal­mar Jo­han­sen.

Vilje­styr­ken, mo­tet og am­bi­sjo­ne­ne be­geist­ret og fa­sci­ner­te. De fikk til så utro­lig mye, og hun vil­le det sam­me.

Hen­nes are­na er en helt an­nen enn krig, ok­ku­pa­sjon og is­øde, men snaut fire år se­ne­re er det bare å slå fast at hun har lyk­kes.

Og det midt i en idrett som fort­satt ba­erer preg av at den i sto­re de­ler av sin his­to­rie had­de et for­bud mot kvin­ne­li­ge spil­le­re. Det er der den trip­le Cham­pions League-mes­te­ren har brutt bar­rie­rer og så de­fi­ni­tivt erob­ret nytt land. Ik­ke bare for seg selv, men for al­le jen­ter som vokser opp og els­ker det vak­re spil­let.

Slik blir He­ger­berg sett på som et sym­bol på noe mye stør­re enn bare seg selv. For i en tid hvor kvinne­fot­bal­len ut­vik­ler seg i et stør­re tem­po enn noen gang før, er det hun som er den al­ler størs­te stjer­nen og pro­fi­len.

Ik­ke bare her hjem­me i Nor­ge, men også i hele vår ver­dens­del.

Siden Nor­ges mis­lyk­ke­de europa­mes­ter­skap i fjor er det He­ger­bergs nei til lands­la­get som har stjå­let man­ge av over­skrif­te­ne. Akku­rat nå er det egent­lig in­gen­ting som ty­der på at gull­ball­vin­ne­ren spil­ler VM i Frank­ri­ke nes­te som­mer, noe hun også un­der­stre­ket selv etter gal­la­en.

I sel­skap med Mbappé og Mo­dric

Da hun man­dag po­ser­te sam­men med de

to and­re pris­vin­ner­ne, Ky­li­an Mbappé og Lu­ka Mo­dric, se­men­ter­te He­ger­berg sta­tu­sen fra 2016, da det var Cris­tia­no Ro­nal­do som sto sam­men med hen­ne etter kårin­gen av Euro­pas bes­te.

Den en gang så lil­le jen­ta i ei bygd skvist inn mel­lom høye fjell, in­nerst i en nord­mørsk fjord­arm, har nå fått be­vi­set på at hun er den størs­te.

Det er der­for UEFA valg­te hen­ne til å pro­mo­te­re kam­pan­jen Equal Ga­me sam­men med an­sik­te­ne til Paul Pog­ba, Lio­nel Mes­si og nevn­te Ro­nal­do.

Det er de­res fjes som rul­ler over re­klame­skil­te­ne på al­le Cham­pions League-kam­pe­ne, en­ten det er Re­al Madrid som spil­ler hjem­me på San­tia­go Ber­na­béu el­ler det er Man­ches­ter Uni­ted som gjør det på Old Trafford.

Man­dag kveld gikk en vi­deo av Mar­tin Solveig som ild i tørt gress på so­sia­le medi­er. I en pin­lig se­an­se spur­te DJ-en den fers­ke gull­ball­vin­ne­ren fra Nor­ge om hun kan twer­ke. He­ger­berg sa be­stemt nei og snud­de seg vekk et øye­blikk.

I etter­kant av show­et un­der­stre­ket hun at spørs­må­let ik­ke opp­lev­des som kren­ken­de. Akku­rat der og da var He­ger­berg mest opp­tatt av at hun had­de vun­net gull­bal­len og skre­vet fot­ball­his­to­rie.

På net­tet var det sam­ti­dig man­ge som del­te ta­len hen­nes. De men­te det var hil­se­nen til jen­ter over hele ver­den som bur­de bli hus­ket fra den histo­ris­ke kvel­den.

I en tid hvor kvinne­fot­bal­len ut­vik­ler seg i et stør­re tem­po enn noen gang, er det hun som er den al­ler størs­te stjer­nen og pro­fi­len

FOTO: BENOIT TESSIER, REU­TERS/NTB SCANPIX

Ada Stols­mo He­ger­berg sam­men med Lu­ka Mo­dric (t.v.) og Ky­li­an Mbappé. Det er vans­ke­lig å kom­me i et så mye bed­re sel­skap for en fot­ball­spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.