Full av fa­ke

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Noen jour­na­lis­ter har det som sin dag­li­ge ru­ti­ne å fakta­sjek­ke Do­nald Trumps munt­li­ge og skrift­li­ge ut­sagn. Siden han til­tråd­te, har pre­si­den­ten i gjen­nom­snitt kom­met med mer enn syv feil­ak­ti­ge el­ler mis­vi­sen­de på­stan­der dag­lig. Da­ni­el Da­le i To­ron­to Star har føl­gen­de tips til dem som vil fin­ne fle­re: «Lytt til pre­si­den­ten len­ge nok, og du kan føle på deg når det kom­mer en løgn. Hvis Trump for­tel­ler en his­to­rie hvor en ik­ke navn­gitt per­son kal­ler ham «sir», er det tro­lig fab­rik­kert. Hvis Trump hev­der at han har satt en re­kord, har han sann­syn­lig­vis ik­ke det. Hvis Trump over­ho­det nev­ner et tall, er det kor­rek­te tal­let van­lig­vis la­ve­re.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.