– Tro­en på at det kan bli til noe, gjør deg blind

[Bu­tikk­med­ar­bei­der fra Høne­foss. Svind­let for 84.600 kro­ner.]

Aftenposten - - Samfunn Svindel -

Det er de­sem­ber 2016. Odd-Erik Jovang sit­ter ale­ne i sin nye to­manns­bo­lig uten­for Høne­foss. For­hol­det han var i, ble slutt året før.

På en sin­gel­grup­pe på Face­bo­ok kom­mer han i snakk med en kvin­ne. De får raskt god kon­takt. Etter en stund sier hun at hun vil kom­me på be­søk i ju­len.

– Jeg lik­te hen­ne for­di hun var på sam­me al­der og vil­lig til å rei­se ned fra Nord-Nor­ge for å møte meg, sier Jovang.

Så be­gyn­ner hun å be om pen­ger – til reise­kas­sen og til ad­vo­kat­hjelp etter at mo­ren var død.

– Da be­lø­pet over­steg 50.000 kro­ner, snak­ket vi om hvor­dan hun skul­le kun­ne be­ta­le det til­ba­ke. Hun sa hun var ut­dan­net syke­plei­er og vil­le søke jobb på Ringe­rike syke­hus, for­tel­ler Jovang.

Men hun kom­mer ald­ri. Til slutt ser han seg nødt til å bry­te kon­tak­ten. Da har han over­ført 84.600 kro­ner og brukt både fe­rie­pen­ger og opp­spar­te mid­ler.

En vår­dag i 2018 blir han opp­ringt av politiet. Han blir skuf­fet da sam­men­hen­gen går opp for ham.

– Jeg ble skuf­fet for­di det be­tød at det ikke kom til å bli noe mel­lom oss. Man kom­mer lik­som in­gen vei med å bli sint, sier han.

I etter­tid sy­nes han det er rart at det ikke ring­te noen bjel­ler. For ek­sem­pel var det bare på be­stem­te ti­der av døg­net han kun­ne rin­ge hen­ne. I dag ten­ker han at det var for­di kvin­nen had­de et fa­mi­lie­liv ved si­den av.

– Men tro­en på at det kan bli til noe, gjør deg blind. Det er litt som re­li­gion.

Han skul­le øns­ke han hel­ler had­de brukt pen­ge­ne på en fe­rie­tur.

– Sa­ken har gjort at jeg er blitt mer for­sik­tig. Jeg har va­ert vel­dig god­tro­en­de, og det­te har va­ert en la­ere­pen­ge for meg. Jeg vil­le ikke ha over­ført pen­ger til noen jeg traff på net­tet igjen.

I dag sit­ter ikke Jovang ale­ne i to­manns­bo­li­gen. Han traff sam­bo­eren på net­tet for et år si­den.

– Hun møt­te meg på job­ben og ba ikke om pen­ger til bus­sen en­gang ...

Svin­de­len mot Odd-Erik Jovang var et av for­hol­de­ne kvin­nen ble dømt for i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.