Teg­net sitt eget drømme­hus

De har også teg­net Skar­ven, Oslos ny­es­te bad­stu­flå­te. Anna ba­der i fjor­den året rundt.

Aftenposten - - Mat & Drikke Kjøkkenveien - – Hel­le Aar­nes – Sig­ne Dons (foto)

BADSTUFLÅTEN

[Ved Ope­ra­en]

Med Skar­ven, som lig­ger ved Ope­ra­en, har vi satt et lite stem­pel på byen. Små ting la­ger også gle­de i hver­da­gen, man tren­ger ikke byg­ge et helt opera­hus. Og Oslo­fjor­den er så fin at folk bør ha gle­de av den hele året.

ISBADERE

[Is­bad + suppe = lyk­ke]

Jeg ba­der i fjor­den hver lør­dag hele året, rik­tig­nok uten sau­na. Det er vik­tig å kun­ne ha litt fe­rie i hver­da­gen også, ikke bare ha alt fo­kus på som­mer­fe­rien. Bade i fjor­den i no­vem­ber og så dra hjem for å spi­se en god suppe. Det er ba­nalt, men fint, sier Anna.

DANSK DE­SIGN

[Ra­dio­hus-lam­pen]

De to lam­pe­ne over kjøk­ken­bor­det er den klas­sis­ke Ra­dio­hus-pen­de­len fra 1940-åre­ne, de­sig­net til Dan­marks Ra­dios Ra­dio­hus på Fre­de­riks­berg av Vil­helm Lau­rit­zen, en av dansk mo­der­nis­mes og funk­sjo­na­lis­mes frems­te ar­ki­tek­ter.

BETONGGULV

[Barne­venn­lig]

Kjøk­ken­gul­vet er del­vis la­get av be­tong – slik kan bar­na løpe inn og ut gjen­nom kjøk­ke­net uten å ta av seg sko­ene. Res­ten er tre­gulv fra Dine­sen.

DYR I DRIFT

[Ut­sikt fra kjøk­ke­net]

Vi li­ker spe­si­elt godt å kun­ne se ut på na­tu­ren fra kjøk­ke­net. Vi har både ekorn og rev her. En kveld jeg holdt på å tre­ne litt, sto det et rå­dyr og glod­de på meg, sier Au­dun.

RØDBETER OG BLOMS­TER

[Fa­vo­rittrå­va­rer]

Vi føl­ger års­ti­de­ne. Rød­bete er en fan­tas­tisk grønn­sak. Og i som­mer opp­da­get vi blom­kar­se. Au­dun sy­nes det sma­ker så godt. Vi dyr­ket det i meng­der. Nok til al­le.

LANGT TREBORD

[Bon­de­ro­man­tikk]

Bor­det kom­mer fra mi­ne for­eld­re – jeg li­ker at det er langt og gam­melt. Vi er ikke red­de for å søle noe som helst på det.

VARMT OG GODT

[Peis]

Vi bru­ker pei­sen mas­se, også når vi har gjes­ter. Den er kob­let til varme­an­leg­get og gir var­me i gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.