Han vil ha tre­kant

Aftenposten - - Relasjon Leve Sammen - FRO­DE THUEN [Sam­livs­eks­pert] Psy­ko­log. Fro­de Thuen er pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi ved Høg­sko­len på Vest­lan­det.

Jeg er en kvin­ne i be­gyn­nel­sen av 30-åre­ne med en kja­eres­te som er noen år yng­re enn meg. Tid­li­ge­re har jeg hatt to and­re se­riø­se par­for­hold, beg­ge til menn som har va­ert en god del eld­re. Og da jeg for et par år si­den ble sin­gel igjen, tenk­te jeg i ut­gangs­punk­tet at jeg vil­le prø­ve å fin­ne en ny kja­eres­te på noen­lun­de sam­me al­der som de to for­ri­ge. Men til min sto­re over­ras­kel­se ble jeg i ste­det til­truk­ket av en mye yng­re mann. Og til tross for at jeg had­de mas­se mot­fore­stil­lin­ger i star­ten, opp­lev­de jeg gans­ke raskt at al­ders­for­skjel­len ikke len­ger var noe vik­tig tema mel­lom oss. Slik har det va­ert si­den vi kom sam­men for snart to år si­den.

Det vil si, helt frem til i det sis­te. For det har ny­lig duk­ket opp en pro­blem­stil­ling som jeg lu­rer på om kan ha noe med al­de­ren hans å gjø­re. Han har nem­lig gitt til kjen­ne at han har lyst til at vi skal ha tre­kant-sex med en an­nen kvin­ne. Førs­te gang han an­ty­det at han kun­ne ten­ke seg det, ble jeg vel­dig sjok­kert og så­ret. Var han ikke for­nøyd med meg? Var jeg ikke nok for han, lik­som? Men når

Er hun prip­pen, som ikke har lyst?

Det er mer sann­syn­lig at du vil­le ang­re,

ten­ker jeg

vi nå har snak­ket litt mer om det, er jeg blitt be­ro­li­get på ak­ku­rat det. For han har for­klart at det er gans­ke van­lig blant hans ven­ner å ha sli­ke sek­su­el­le fan­ta­si­er – noen av dem har også er­fa­ring med det, og at det ikke på noen måte er ut­trykk for at han er mis­for­nøyd med meg el­ler sex­li­vet vårt. Han bare sy­nes tan­ken på tre­kant-sex er vel­dig pir­ren­de og spen­nen­de, og der­for øns­ker han å ut­fors­ke det sam­men med meg.

Det­te er en pro­blem­stil­ling som jeg ikke har noe er­fa­ring med, og som kan­skje er van­li­ge­re blant litt yng­re folk – el­ler menn? Jeg blir i al­le fall vel­dig usik­ker på hvor­dan jeg skal for­hol­de meg. På den ene si­den fø­les det vel­dig lite fris­ten­de, ja nes­ten litt fra­stø­ten­de. På den an­nen side kan det jo godt ten­kes at jeg er litt for hem­met el­ler be­gren­set i min sek­su­ali­tet, og at jeg vil­le sy­nes det var spen­nen­de hvis jeg først var vil­lig til å prø­ve. Jeg tror egent­lig ikke det, men hvis det er så van­lig – også blant jen­ter og kvin­ner – som kja­eres­ten min på­står, så kan jeg jo ikke ute­luk­ke at det er meg det er «noe galt med».

Usik­ker­he­ten og for­vir­rin­gen hand­ler mest av alt om det, om det er jeg som er alt­for prip­pen og hem­met, og som lar meg sty­re og be­gren­se av un­der­tryk­ken­de sek­su­el­le nor­mer i sam­fun­net. I ste­det for å føle meg fri til å ut­fors­ke nye må­ter å prak­ti­se­re sex på.

Men alt snak­ket om tre­kant-sex har også gjort meg litt i stuss på kja­eres­ten min og for­hol­det vårt. Har han lys­ter og be­hov som jeg kan­skje ald­ri vil kun­ne møte ham på? Og hva vil det kun­ne bety for oss i leng­den? Kan det va­ere et ut­trykk for at vi ikke egent­lig pas­ser sam­men? Har du noen tan­ker om det­te? Og tror du det er så van­lig med sli­ke fan­ta­si­er og lys­ter som kja­eres­ten min gir inn­trykk av? Vet man noe om det? Jeg kjen­ner at jeg tren­ger litt inn­spill og råd her!

Svar:

Det er ikke så vel­dig van­lig med tre­kant-sex, i al­le fall ikke når man spør om det­te i ano­ny­me sek­su­al­un­der­sø­kel­ser. I en norsk un­der­sø­kel­se som ble gjen­nom­ført for noen år si­den, svar­te kun 13 pro­sent av dem mel­lom 18 og 50 år at de had­de hatt er­fa­ring med gruppe­sex, og i de al­ler fles­te til­fel­ler var det da snakk om tre­kant. En­ten en mann og to kvin­ner, el­ler en kvin­ne og to menn. Jeg kjen­ner ikke til om det var fle­re menn enn kvin­ner som opp­ga sli­ke er­fa­rin­ger i den­ne un­der­sø­kel­sen. I en nok­så fersk ca­na­disk un­der­sø­kel­se, hvor det også var 13 pro­sent som had­de prøvd tre­kant-sex, går det imid­ler­tid frem at det­te var tre gan­ger så van­lig blant unge menn som blant unge kvin­ner. Ikke så over­ras­ken­de, si­den menn van­lig­vis rap­por­te­rer om stør­re be­hov for, og er­fa­ring med, sek­su­ell va­ria­sjon.

I den­ne un­der­sø­kel­sen var det for øv­rig langt fle­re som had­de sek­su­el­le fan­ta­si­er om tre­kant enn dem som fak­tisk had­de er­fa­ring med det. Ca. to av tre opp­ga at de noen gan­ger had­de sli­ke fan­ta­si­er. Også her var menn i klart fler­tall. I de fles­te til­fel­le­ne var det li­ke­vel ikke snakk om et vel­dig sterkt øns­ke, men noe som kan­skje kun­ne va­ert in­ter­es­sant å prø­ve en el­ler an­nen gang.

DET ER IKKE NOE GALT MED DEG. Det ser alt­så ut til å va­ere gans­ke van­lig å ha fan­ta­si­er om tre­kant, sa­er­lig blant unge menn. Men det er ikke så vel­dig van­lig å leve ut dis­se fan­ta­si­ene, selv ikke blant de unge men­ne­ne. Så det er ab­so­lutt ikke noe galt med deg for­di du ikke ten­ner på tre­kant­sex. Det er helt nor­malt. Og all den tid du i ut­gangs­punk­tet ikke ser på det som spen­nen­de el­ler pir­ren­de, tror jeg hel­ler ikke du vil­le sy­nes noe om det hvis du først lot deg over­tale til å bli med på det. Tvert imot er det mer sann­syn­lig at du vil­le ang­re, ten­ker jeg. For det er slett ikke så uvan­lig. Jeg har i al­le fall truf­fet fle­re kvin­ner som har latt seg over­tale el­ler for­fø­re av part­ne­ren til å bli med på litt uvan­li­ge sek­su­el­le ak­ti­vi­te­ter som de ikke egent­lig var in­ter­es­sert i, og som si­den har ang­ret på det.

FØ­RER LETT TIL SJALUSI. Jeg ten­ker det er to vik­ti­ge for­ut­set­nin­ger som bør va­ere til ste­de hvis man skal ha gle­de av tre­kant-sex: At man fak­tisk øns­ker det for sin egen del, og ikke lar seg presse el­ler over­tale til å bli med på det. Og like vik­tig, at man kla­rer å tak­le de kom­pli­ser­te fø­lel­se­ne som gjer­ne kan ut­vik­le seg i sli­ke re­la­sjo­ner, og som lett kan gi opp­hav til sjalusi og usik­ker­het. For det­te hand­ler ikke bare om sex, men kan­skje enda mer om fø­lel­ser og for­vent­nin­ger. Hvis man ikke er for­be­redt på det, kan det hele bli en kre­ven­de og ube­ha­ge­lig opp­le­vel­se.

Du bør der­for va­ere vel­dig ty­de­lig på hva som er dine sek­su­el­le lys­ter, og gren­ser, og ikke la deg sty­re av hva kja­eres­ten din øns­ker å ha deg med på. Hvis også han kla­rer å skil­le mel­lom sine egne og dine lys­ter, og vi­ser re­spekt for at du ikke er in­ter­es­sert i tre­kant, så tren­ger ikke hans øns­ke om å prø­ve det va­ere en stor ut­ford­ring for par­for­hol­det de­res. Det er tross alt helt van­lig og nor­malt å ha uli­ke og ufor­ene­li­ge sek­su­el­le fan­ta­si­er og øns­ker i et par­for­hold. Når fan­ta­si­ene kom­mer til ut­trykk som ut­tal­te pre­fe­ran­ser, el­ler le­ves ut, kan det imid­ler­tid bli kom­pli­sert. Og det er vel der dere er nå? Der­for tren­ger dere å av­kla­re hva dis­se fan­ta­si­ene og pre­fe­ran­se­ne fak­tisk be­tyr for ham, for å gjø­re en rea­lis­tisk vur­de­ring av om det­te kan kom­me til å øde­leg­ge for alt det som er bra i for­hol­det de­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.