Send løs­nings­or­det med mo­bil­te­le­fon

Aftenposten - - Kryssord -

Bok­sta­ve­ne i de grå, num­me­rer­te ru­te­ne dan­ner et ord. Send kode­ord XORDA + løs­nings­ord + navn og adres­se til 1905 in­nen tors­dag kl. 20.00 (pris: 3 kr). Det kan også sen­des til Af­ten­pos­ten, post­boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo, el­ler le­ve­res i Af­ten­pos­tens eks­pe­di­sjon, Akers­gata 55, slik at vi har mot­tatt det in­nen først­kom­men­de tors­dag. Merk kon­vo­lut­ten «A-mag.-kryss­ord» og med ut­ga­venr. Vin­ne­ren får et gave­kort på 500 kr fra bok­han­de­len Nor­li.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.