Bombe­sik­tet var tid­lig mis­tenkt

Man­nen po­li­ti­et me­ner står bak bom­ben som ble sendt po­li­ti­et i Ski, for­skan­set seg i 2008 uten­for Lø­ren­skog po­liti­sta­sjon med en «bombe­lig­nen­de» gjen­stand.

Aftenposten - - Forside -

Ha­rald Stolt-Ni­el­sen Trond J. Strøm

Hans Tor­ger­sen Øy­vind Nord­li

Hed­da Ovi­dia Stø­len

Man­nen i 40-åre­ne ble sik­tet tors­dag og på­gre­pet i går. Po­li­ti­et sier han har en for­his­to­rie med bå­de po­li­ti og dom­stol. Men de øns­ker ikke å gå inn i de­tal­je­ne rundt den­ne for­his­to­ri­en.

Po­li­ti­et ble tid­lig mis­tenk­som­me over­for man­nen. – Han var en av dem som tid­lig pek­te seg ut som en mis­tenkt. Vi har job­bet in­ten­sivt med tak­tis­ke grep for å kun­ne skri­ve ham inn i el­ler ut av sa­ken, sier po­liti­ad­vo­kat John Skar­peid i Øst po­liti­dis­trikt.

Adres­sen til Øst po­liti­dis­trikt var skre­vet med hånd­skrift på pak­ken. Den­ne skrif­ten ble ana­ly­sert av eks­per­ter fra Kri­pos. Blant an­net sjek­ket de skrif­ten opp mot per­soner som tid­li­ge­re har sendt trus­ler til po­li­ti­et.

– Vi fikk gode tek­nis­ke be­vis av Kri­pos i går. Det­te gjor­de at vi i går iden­ti­fi­ser­te per­sonen, for­tel­ler John Skar­peid til NRK.

Af­ten­pos­ten har fått be­kref­tet iden­ti­te­ten til sik­te­de. På man­nens adresse var det i går etter­mid­dag sto­re po­liti­styr­ker, bå­de in­ne i og uten­for bo­li­gen. Po­li­ti­ets bom­be­grup­pe kom til bo­li­gen klok­ken 17.20.

I 2010 ble man­nen i 40-åre­ne dømt til feng­sel i ett år for trus­ler mot po­li­ti­et og for sek­su­ell om­gang med en mindre­årig jen­te. 120 da­ger ble gjort be­tin­get.

Man­nen er nå sik­tet for draps­for­søk. Han nek­ter straff­skyld, opp­ly­ser hans for­sva­rer, John Chris­ti­an El­den, over­for Af­ten­pos­ten.

Vil­le øde­leg­ge po­liti­sta­sjon i 2008

30. juli 2008 for­skan­set man­nen seg i en bil uten­for inn­gangs­par­ti­et til Lø­ren­skog po­liti­sta­sjon. Han ring­te po­li­ti­et, for­tal­te at han satt rett uten­for lens­manns­kon­to­ret og vil­le spren­ge seg selv i luf­ten hvis han ikke fikk opp­fylt di­ver­se krav.

Blant an­net vil­le han få til­ba­ke to data­ma­ski­ner som var be­slag­lagt i for­bin­del­se med se­de­lig­hets­sa­ken han al­le­re­de var til­talt for. Til­ta­len gikk ut på sek­su­ell om­gang med en jen­te un­der 16 år.

Po­li­ti­et så en led­ning som gikk fra ku­pe­en til ba­ga­sje­rom­met. Der var det pro­pan­gass, ben­sin og and­re kje­mi­ka­li­er.

– Da vi ob­ser­ver­te led­nin­ger som gikk fra ku­pe­en til mo­tor­rom­met på bi­len, ble vi sik­re på at bombe­trus­se­len var re­ell. Det­te var en bom­be som kun­ne med­ført be­ty­de­lig ska­de hvis den had­de gått av, opp­lys­te stabs­sjef Hans Holm­grunn i Ro­me­ri­ke po­liti­dis­trikt Holm­grunn til NTB.

Po­liti­sta­sjo­nen ble eva­ku­ert. Mann­skap fra po­liti­dis­trik­tet, be­red­skaps­trop­pen og bom­be­grup­pen ved Oslo po­liti­dis­trikt og po­li­ti­ets grup­pe for kri­se- og gis­sel­for­hand­le­re bi­sto i det som var en stør­re po­liti­ope­ra­sjon.

Man­nen sa at han vil­le øde­leg­ge po­liti­sta­sjo­nen, og at det skul­le få «øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser» for po­li­ti­et.

I lø­pet av se­an­sen på Lø­ren­skog var man­nen i kon­takt med Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker og en for­hand­ler fra po­li­ti­et.

Fra det ble slått bombe­alarm til man­nen over­ga seg til po­li­ti­et tok det rundt fire ti­mer. I ting­ret­ten for­klar­te man­nen at han var lei seg, og at han ang­ret.

Tvangs­inn­lagt

Etter bombe­trus­se­len mot po­liti­sta­sjo­nen ble man­nen tvangs­inn­lagt til psy­kia­trisk ob­ser­va­sjon. Han ble se­ne­re frisk­meldt og va­re­tekts­fengs­let.

Det ble fore­tatt en retts­psy­kia­trisk vur­de­ring av man­nen. De sak­kyn­di­ge kom frem til at man­nen var til­reg­ne­lig. Han ble imid­ler­tid dia­gnos­ti­sert med emo­sjo­nell usta­bil per­son­lig­hets­for­styr­rel­se.

Tag­ging og vå­pen­be­sit­tel­se

I sep­tem­ber 2015 var han i be­sit­tel­se av en ba­tong og et elek­tro­sjokk­vå­pen i sin egen lei­lig­het. Han fikk et fore­legg for det­te for­hol­det.

Po­liti­ad­vo­kat Skar­peid i Øst po­liti­dis­trikt for­tel­ler at man­nen er sik­tet for tag­ging av bå­de Ned­re Ro­me­ri­ke ting­rett og Lø­ren­skog lens­manns­kon­tor.

I mars i år skrev Ro­me­ri­kes Blad at noen had­de tagget «10 års jus­tis­mord» på ting­retts­byg­nin­gen.

– Til­sva­ren­de tekst er blitt tagget på den­ne veg­gen fle­re gan­ger tid­li­ge­re, ut­tal­te ope­ra­sjons­le­der Trond Lorent­zen i Øst po­liti­dis­trikt til avi­sen.

Han var en av dem som tid­lig pek­te seg ut som en mis­tenkt

” Po­liti­ad­vo­kat John Skar­peid, Øst po­liti­dis­trikt

SARA JO­HANN­ES­SEN, NTB SCAN­PIX

Mann­skap fra Kri­pos un­der­sø­ker bi­len som man­nen bruk­te da han frem­sat­te en bombe­trus­sel på Lø­ren­skog i 2008.To år se­ne­re ble den sam­me man­nen dømt for trus­ler mot po­li­ti­et.FOTO:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.