Kam­pen om å over­ta etter Trump i gang

Kam­pen for å bli de­mo­kra­ten som skal ut­ford­re Do­nald Trumps plass i Det hvi­te hus i 2020 er i gang.

Aftenposten - - Forside - Andreas Bak­ke Foss

Det­te er de­mo­kra­te­ne som skal ut­ford­re pre­si­den­tens plass i Det hvi­te hus i 2020.

Man­dag kunn­gjor­de se­na­to­ren Eliza­beth War­ren (69) at hun stil­ler som kan­di­dat for de­mo­kra­te­ne i no­mi­na­sjons­val­get til det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get i 2020. Der­med ut­ford­rer hun pre­si­dent Do­nald Trump foran val­get om litt i un­der­kant av to år.

Re­pub­li­ka­ner­ne be­holdt kon­trol­len over Se­na­tet, men de­mo­kra­te­ne tok kon­troll over Re­pre­sen­tan­te­nes hus i kon­gress­val­get i no­vem­ber. Og nå vil man­ge sen­tra­le de­mo­kra­ter byg­ge vi­de­re på en­tu­si­as­men fra høs­ten. Den vil de bru­ke den til å sky­ve Trump ut av det ova­le kon­tor.

Men det de­mo­kra­tis­ke par­ti­et har in­gen klar pre­si­dent­kan­di­dat, og det er nevnt i ame­ri­kans­ke medi­er at så man­ge som 20 per­soner vur­de­rer å kas­te seg inn i no­mi­na­sjons­kam­pen.

Her er lis­ten over det som tro­lig er de he­tes­te kan­di­da­te­ne til å bli de­mo­kra­te­nes pre­si­dent­kan­di­dat:

Kama­la Har­ris (54)

I 2017 ble ju­ris­ten Kama­la Har­ris tatt i ed som se­na­tor fra Ca­li­for­nia. Har­ris er en sti­gen­de stjer­ne i det de­mo­kra­tis­ke par­ti­et.

Hun er også en av fa­vo­rit­te­ne til å ut­ford­re Trump i 2020, og man­ge hå­per hun kan va­ere par­ti­ets «nye Oba­ma».

Før hun ble se­na­tor var hun øvers­te le­der for på­tale­myn­dig­he­ten i Ca­li­for­nia. Mo­ren er fra In­dia og fa­ren fra Ja­mai­ca.

Det gir hen­ne et sva­ert bredt fot­fes­te i USAs hur­tig­vok­s­en­de mi­no­ri­tets­be­folk­ning. Hun har også fått vise seg frem i den mek­ti­ge jus­tis­ko­mi­te­en, men hun er et ukjent navn for man­ge.

Se­na­to­ren la ny­lig frem en stor plan for å gi mer pen­ger til mid­del­klasse­fa­mi­li­er. I ja­nu­ar kom­mer hun med bo­ken «The Truths We Hold». Hun har også sam­let inn mas­se pen­ger, skaf­fet seg vik­ti­ge al­li­an­ser med lo­ka­le po­li­ti­ke­re og byg­get opp en stor kon­takt­data­base.

I en ny­hets­ana­ly­se av CNN-pro­fi­le­ne Chris Cil­liz­za og Har­ry En­ten ran­ge­rer de Har­ris som num­mer én over fa­vo­rit­ter til å bli de­mo­kra­te­nes kan­di­dat til pre­si­dent­val­get i 2020.

Her kan du lese om Af­ten­pos­tens USA­kor­re­spon­dent Chris­ti­na Plet­ten sitt møte med Har­ris i no­vem­ber.

Be­to O’Rour­ke (46)

På noen kor­te må­ne­der i fjor høst gikk Ro­bert Fran­cis «Be­to» O’Rour­ke fra å va­ere ob­skur kon­gress­mann fra Texas 16. dis­trikt til liberal helt.

Han stil­te som se­natskan­di­dat for De­mo­kra­te­ne mot Re­pub­li­ka­ner­nes se­na­tor Ted Cruz i den tra­di­sjo­nelt sva­ert ster­ke re­pub­li­kans­ke del­sta­ten Texas i mel­lom­val­get i fjor. Cruz be­holdt plas­sen sin i Se­na­tet, men fikk kamp til dø­ren av O’Rour­ke, som også er om­talt som et av fjor­årets sto­re po­li­tis­ke fe­no­men i USA.

O’Rour­ke har fore­lø­pig ikke sagt om han vil stil­le i no­mi­na­sjons­kam­pen etter ta­pet mod Cruz i no­vem­ber i fjor. Før mel­lom­val­get skrev ma­ga­sin­jour­na­lis­ter in­gres­ser som: «Er det­te man­nen som skal red­de ver­den fra Trump?».

Ame­ri­kans­ke medi­er mel­der at så man­ge som 20 per­soner vur­de­rer å kas­te seg inn i no­mi­na­sjons­kam­pen

Joe Bi­den (76)

Tid­li­ge­re vise­pre­si­dent og se­na­tor Joe Bi­den har be­gynt å gire opp penge­inn­sam­lin­gen, og han har skaf­fet seg Insta­gram-kon­to. På valg­da­gen i fjor sa Bi­den at han ten­ker se­riøst på å stil­le og at av­gjø­rel­sen vil kom­me «etter nytt­år».

Joe Bi­den er en av de­mo­kra­te­nes mest po­pu­la­ere og fol­ke­li­ge skik­kel­ser. Han var Ba­rack Oba­mas vise­pre­si­dent og er opp­vokst i ar­bei­der­klasse­mil­jø i Penn­syl­va­nia. Bi­den kan va­ere en sam­len­de skik­kel­se for de for­skjel­li­ge fløy­ene i par­ti­et.

Han er po­pu­la­er blant den hvi­te ar­bei­der­klas­sen der Trump har en stor del av sin vel­ger­base.

Bi­den vil va­ere nes­ten 78 år un­der valg­kam­pen i 2020. Noen har frem­met ide­en om at Bi­den kan stil­le med løf­te om å bare sit­te en pe­rio­de, sam­men med en yng­re mak­ker.

Cory Book­er (49)

Fikk sitt na­sjo­na­le gjen­nom­brudd som po­li­ti­ker med or­ka­nen San­dy, da han var ord­fø­rer i byen New­ark i New Jer­sey. Book­er var en tid­lig twit­ter­bru­ker og reis­te per­son­lig rundt med mat og for­sy­nin­ger til de krise­ram­me­de inn­byg­ger­ne mens han do­ku­men­ter­te det hele på so­sia­le medi­er.

Han duk­ker opp på ste­der som bi­drar til å byg­ge hans na­sjo­na­le pro­fil, noe som har satt fart i ryk­te­ne om en mu­lig pre­si­dent­kam­pan­je. Men han har tet­te bånd til Wall Stre­et, noe som kan va­ere en ulem­pe i pri­ma­er­valg­kam­pen.

Ber­nie San­ders (77)

San­ders vant 40 pro­sent i pri­ma­er­val­get i 2016 og har en kjempe­for­del: Han har gras­rot­or­ga­ni­sa­sjo­ner over hele lan­det og sva­ert en­tu­si­as­tis­ke til­hen­ge­re. Det størs­te usik­ker­hets­mo­men­tet er om San­ders fak­tisk vil stil­le.

Han har imid­ler­tid gjort en rek­ke grep som kan tyde på det: han rei­ser blant an­net lan­det rundt og hol­der folke­mø­ter.

Eliza­beth War­ren (69)

Man­dag kunn­gjor­de se­na­to­ren Eliza­beth War­ren (69) at hun stil­ler som kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i pri­ma­er­val­get til det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get i 2020. Der­med vil hun for­sø­ke å bli stemt frem til å ut­ford­re pre­si­dent Do­nald Trump om to år.

Ju­ris­ten ble i 2013 ble valgt til se­na­tor for Mas­sachu­setts. Hun fikk mye medie­opp­merk­som­het i no­vem­ber etter at pre­si­dent Do­nald Trump gjor­de narr av at hun har sagt at hun stam­mer fra ame­ri­kansk ur­be­folk­ning.

Og her er noen av de and­re som også ofte blir nevnt som mu­li­ge kan­di­da­ter:

Se­na­tor fra New York Kirsten Gil­li­brand (51), se­na­tor fra Ohio Sher­rod Brown (67), tid­li­ge­re Mas­sachu­setts-gu­ver­nør De­val Pat­rick (61), se­na­tor fra Con­nec­ti­cut Chris Murp­hy (44), Amy Klo­buchar (58), se­na­tor fra Min­ne­so­ta og de tre tid­li­ge­re bor­ger­mes­ter­ne Eric Gar­cet­ti (47), Los An­ge­les, Michael Bloom­berg (76), New York, Ju­li­an Castro (44), San An­to­nio.

Av­trop­pen­de kon­gress­mann (sis­te dag ons­dag) John De­la­ney fra Ma­ry­land er­k­la­er­te al­le­re­de i fjor som­mer at han stil­ler. Men si­den vel­dig få tror han har en sjan­se, opp­fat­tes an­non­se­rin­gen til War­ren som start­skud­det i no­mi­na­sjons­kam­pen.

FOTO: STEVEN SENNE, AP, NTB SCANPIX

Se­na­tor Eliza­beth War­ren (69) sier hun stil­ler som kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.