Fa­mi­lie­po­li­tikk red­der ikke ba­ere­kraf­ten

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Isin nytt­års­tale bruk­te Er­na Sol­berg mye plass på barn og barns vil­kår. Hun slo fast at Nor­ge tren­ger fle­re barn. Med en ut­vik­ling der sta­dig faer­re ar­beids­føre skal ba­ere sta­dig fle­re pen­sjo­nis­ter, er det lett å be­grun­ne et slikt øns­ke. Vel­ferds­sta­tens ba­ere­kraft av­hen­ger av en ba­lan­se mel­lom inntekter og ut­gif­ter, mel­lom an­tal­let som le­ver av of­fent­li­ge ytel­ser og an­tal­let som be­ta­ler for ytel­se­ne.

Fal­len­de fød­sels­tall gjør det na­tur­lig for po­li­ti­ker­ne å dis­ku­te­re fa­mi­lie­po­li­tikk med det­te ut­gangs­punk­tet. Er­fa­rin­gen vi­ser at fa­mi­lie­po­li­tikk vir­ker når den er treff­sik­ker. Sta­dig bed­re barne­hage­dek­ning og om­fat­ten­de for­eldre­per­mi­sjon har va­ert vik­ti­ge for­kla­rin­ger på at nors­ke kvin­ner har klart å kom­bi­ne­re barn med ar­beid. Ver­di­en av kom­bi­na­sjo­nen barne­føds­ler og en yr­kes­ak­tiv kvin­ne­lig be­folk­ning kan ikke over­vur­de­res.

Når vi skal vur­de­re vel­ferds­sta­tens ba­ere­kraft i frem­ti­den, er an­tall barne­føds­ler bare en li­ten del av det. Det kan va­ere for­nuf­tig å opp­munt­re fle­re til å få barn tid­li­ge­re, ved å gi øko­no­misk mo­ti­va­sjon for å få barn i stu­die­ti­den for ek­sem­pel. Men det er vik­tig ikke å bli en­øyd og glem­me alt det and­re som styr­ker ba­ere­kraf­ten.

Der­for er det ve­sent­lig at til­tak som skal mo­ti­ve­re til fle­re føds­ler, ikke går på tvers av til­tak som skal mo­ti­ve­re til yr­kes­del­ta­gel­se. Vel så vik­tig som å mo­ti­ve­re til fle­re føds­ler, er det å mo­ti­ve­re fle­re kvin­ner til å job­be og til å job­be full­tid. Iføl­ge re­gje­rin­gens egen per­spek­tiv­mel­ding vil en er­stat­ning av del­tid med hel­tid øke an­tall ut­før­te time­verk med 8 pro­sent. Skul­le sys­sel­set­tings­an­de­len bli like høy blant kvin­ner som blant menn, vil­le det ut­gjø­re 40.000 eks­tra sys­sel­sat­te. Det­te er be­ty­de­li­ge tall.

Det fin­nes man­ge for­kla­rin­ger på fal­len­de fød­sels­tall. Po­li­ti­ker­ne kan på­vir­ke få av dem. Vi kan hel­ler ikke kom­me dit at føds­ler og barn re­du­se­res til en øko­no­misk vur­de­ring, hver­ken for stat el­ler in­di­vid. Sta­ten kan leg­ge til ret­te for at li­vet med barn og jobb blir så lett som mu­lig, men det fin­nes åpen­ba­re gren­ser for hvor mye sta­ten kan løse.

Vi kan ikke ba­se­re frem­ti­den på at nors­ke kvin­ner og menn plut­se­lig skal få lyst til å føde man­ge barn i 20-åre­ne igjen – det vil nep­pe skje. Vel­ferds­sta­tens ba­ere­kraft må også sik­res av dem som al­le­re­de er født. Det be­tyr at sys­sel­set­tin­gen må opp blant unge, blant inn­vand­re­re, blant kvin­ner og sa­er­lig inn­vand­rer­kvin­ner. Lyk­kes vi for ek­sem­pel med å få fle­re inn­vand­rer­kvin­ner i ar­beid, er det en gave for både ba­ere­kraf­ten, kvin­ne­ne og kvin­ne­nes barn. Det ned­sat­te sys­sel­set­tings­ut­val­get vil for­hå­pent­lig­vis gi noen svar på dis­se ut­ford­rin­ge­ne.

Det fin­nes åpen­ba­re gren­ser for hvor mye sta­ten kan løse

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.