– På noen om­rå­der står Frp og KrF na­er hver­and­re

Frp-le­der Siv Jen­sen sier at til­li­ten mel­lom KrF og Frp er styr­ket de sis­te uke­ne.

Aftenposten - - Forside - Alf Ole Ask Olav Ol­sen (foto)

KrFs for­hand­lings­le­der Kjell In­golf Rop­stad ber om end­rin­ger i abort­lo­ven, men han vil ik­ke stil­le det som ul­ti­ma­tum for å gå i re­gje­ring.

So­len gikk ned bak­om en ås­rygg før de fire de­le­ga­sjons­le­der­ne kom ut på trap­pen for å snak­ke med fros­ne jour­na­lis­ter. En hånd­full de­mon­stre­ren­de ung­dom­mer fra Na­tur og Ung­dom var det enes­te som min­net om den glo­ba­le opp­var­min­gen.

Re­gje­rings­par­ti­ene Høy­re, Ven­st­re og Frp star­tet i går re­gje­rings­for­hand­lin­ger med KrF.

– Det­te kan bli den førs­te bor­ger­li­ge fler­talls­re­gje­rin­gen på lang, lang tid, og for­hand­lin­ger er vik­tig for å ha et godt po­li­tisk grunn­lag, sa Høy­re-le­der Er­na Sol­berg.

KrFs vei til for­hand­lings­bor­det har va­ert torne­full. Høy­re-le­der Er­na Sol­bergs åp­ning for end­rin­ger i abort­lo­ven spil­te en rol­le da Kjell In­golf Rop­stad vant drag­kam­pen mot Knut Arild Harei­de om KrFs linje­valg.

– Kan KrF gå inn i en re­gje­ring uten end­rin­ger i abort­lo­ven?

– Jeg stil­ler ik­ke ul­ti­ma­tum, men abort­lo­ven er et av de vik­ti­ge fel­te­ne vi vil dis­ku­te­re i for­hand­lin­ge­ne, svar­te KrFs for­hand­lings­le­der Kjell In­golf Rop­stad.

På spørs­mål om Ven­st­re og Frp har noe å gi i abort­sa­ken, var sva­re­ne:

– For Frp lig­ger kvin­ners rett til selv­be­stemt abort fast. Ut­over det for­hand­ler vi ik­ke i medie­ne, svar­te Siv Jen­sen.

– Helt enig med Siv, sa Tri­ne Skei Gran­de.

I den in­ter­ne de­bat­ten i KrF har for­hol­det til Frp spilt en be­ty­de­lig rol­le. Frp men­te bil­det som ble teg­net, var galt. Det før­te til mye vondt blod. Ons­dag var to­nen en an­nen:

Frp og KrF bed­re for­hold

– På noen om­rå­der står jo KrF og Frp na­er hver­and­re. Det gjel­der i sy­net på den krist­ne kul­tur­ar­ven, i fa­mi­lie­po­li­tis­ke spørs­mål og man­ge and­re vik­ti­ge sa­ker. Det er and­re om­rå­der der vi står langt fra hver­and­re. Så hand­ler det om vi kan kla­re å fin­ne løs­nin­ger på alle fel­te­ne. Det er det som til syv­en­de og sist av­gjør. Jeg for­står at dere i pres­sen er opp­tatt av en­kelt­sa­ker, men det er hel­he­ten i en even­tu­ell platt­form som av­gjør om vi blir eni­ge, sa Frp-le­der og fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen.

– Det var nyt­tig for oss å bli bed­re kjent med Kjell In­golf og hans de­le­ga­sjon i lø­pet av son­de­rin­ge­ne. Det be­tyr at til­li­ten mel­lom oss er blitt stør­re, sa Jen­sen, som lis­tet opp de sen­tra­le Frp-sa­ke­ne: Re­du­sert skatte­og av­gifts­trykk, nye for­bed­rin­ger på sam­ferd­sel og inn­stram­min­ger i asy­log inn­vand­rings­po­li­tik­ken.

KrF øns­ker å lyk­kes

Rop­stad un­der­stre­ket at KrF ik­ke går inn i en re­gje­ring for en­hver pris, men på­pek­te at de var kom­met til for­hand­lings­bor­det for å lyk­kes.

– Vi er her for­di vi har opp­levd at det gjen­nom son­de­rin­ger er grunn­lag og tro på at vi kan kun­ne dan­ne en re­gje­ring. Men lyk­kes vi ik­ke, så lyk­kes vi ik­ke, sa Rop­stad.

Ven­st­re-le­der Skei Gran­de ga ty­de­lig ut­trykk for at hun gle­det seg over at KrF nå var in­ne i den bor­ger­li­ge fol­den. Hun hå­pet på dra­hjelp fra KrF i klima­po­li­tik­ken.

KrF har va­ert vel­dig ty­de­lig på at par­ti­et, som er dypt split­tet i re­gje­rings­spørs­må­let, må ha ty­de­li­ge gjen­nom­slag for å gå inn i re­gje­rin­gen. Men stats­mi­nis­ter Sol­berg vil­le ik­ke love et split­tet KrF noe eks­tra. Hun min­net om at det er fire par­ti­er som for­hand­ler, ik­ke fem og ik­ke et KrF delt i to.

Sol­berg gjen­tok ad­var­se­len om at det er be­gren­set øko­no­misk hand­lings­rom for nye, dyre re­for­mer i den­ne stor­tings­pe­rio­den.

– Sum­men av løf­te­ne må va­ere slik at de kan ba­eres in­nen­for de øko­no­mis­ke ram­me­ne vi tror vi vil ha i åre­ne frem­over, sa hun.

For Frp lig­ger

kvin­ners rett til selv­be­stemt abort fast

” Siv Jen­sen, for­hand­lings­le­der Frp

Jeg stil­ler ik­ke ul­ti­ma­tum, men abort­lo­ven er et av de vik­ti­ge fel­te­ne

” Kjell In­golf Rop­stad, for­hand­lings­le­der KrF

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.