In­ter­city - Øst­fold­ba­nen: Ik­ke i rute Ik­ke Sør­lands­ba­nen: i rute Ik­ke Ber­gens­ba­nen: i rute

En myr av røde tall. Slik end­te punkt­lig­he­ten for norsk jern­bane i 2018. Hver­ken Bane Nor, NSB el­ler de rei­sen­de er for­nøy­de.

Aftenposten - - Forside - Svein­ung Berg Bentz­rød og Le­ne Skog­strøm

RØDE TALL I går kom tal­le­ne som vi­ser hvor punkt­lig jern­ba­nen var i 2018. Ik­ke ett enes­te In­ter­city-el­ler lang­dis­tan­se tog nåd­de punkt­lig hets­må­let.–Det ver­ste e rå ikke­rek­ke å hen­te barn i barne­ha­gen, sier tog­pend­ler Ton­je Mag­nus­søn fra Moss.

Ons­dag kom tal­le­ne fra Bane Nor som vi­ser hvor punkt­lig norsk jern­bane var i 2018.

I sta­ti­stik­ken mar­ke­res to­ge­ne som nåd­de jern­ba­nens egne mål for punkt­lig­het med grøn­ne tall. De som ik­ke nåd­de må­le­ne er mar­kert med rødt.

Kort opp­sum­mert vi­ser tal­le­ne:

. Ik­ke én av Nor­ges In­ter­city-lin­jer nåd­de i 2018 jern­ba­nens egne mål for punkt­lig­het, hver­ken i rush­ti­den el­ler uten­om.

.In­gen lang­dis­tan­se tog nåd­de punkt­lig hets­må­let hvis m an­hol­der Rauma­ba­nen mel­lom Dom­bås og Ån­dals­nes uten­for.

. For lo­kal­tog rundt Oslo, kun­ne NSB og Bane Nor no­te­re fle­re grøn­ne tall. Men det er vel å mer­ke om man hol­der rush­tids­to­ge­ne uten­for.

Tog som ble inn­stilt i 2018, tas ik­ke med i sta­ti­stik­ken.

– Punkt­lig­he­ten i 2018 var dess­ver­re den la­ves­te vi har sett på man­ge år, sier per­son­tog­di­rek­tør Arne Fo­sen i NSB.

– Pro­ble­mer med in­fra­struk­tu­ren er ho­ved­for­kla­rin­gen på den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen.

– For­sin­kel­ser på etter­mid­da­gen verst

In­ter­city-lin­je­ne er to­ge­ne som går mel­lom Oslo og Ski­en, Lil­le­ham­mer og Hal­den. De had­de til­sam­men 14–15 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer i fjor målt et­ter gjen­nom­snit­tet de åtte førs­te må­ne­de­ne. Av dis­se har Øst­fold­ba­nen dår­ligst punkt­lig­het i rush­ti­den, med 70,9 pro­sent. Vest­fold­ba­nen er så vidt bed­re, med 71,9 pro­sent.

Ton­je Mag­nus­søn pend­ler på Øst­fold­ba­nen fra Moss. Fra Oslo S skal hun vi­de­re med T-bane til Ny­da­len.

– Det ver­ste med alle for­sin­kel­se­ne og de ufor­ut­set­te hen­del­ser vi sta­dig opp­le­ver, er at vi ik­ke kan sto­le på NSB.

– Hvis de had­de va­ert mer punkt­li­ge, er jeg sik­ker på at man­ge fle­re vil­le valgt to­get. Det ver­ste er for­sin­kel­ser el­ler inn­stil­te tog på etter­mid­da­gen, som gjør at jeg ik­ke rek­ker å hen­te barn i barne­ha­gen. Da er beste­for­eld­re­ne red­nin­gen, sier Mag­nus­søn.

I prak­sis har hun ik­ke noe reise­al­ter­na­tiv.

– Det er jo så bra når alt fun­ge­rer. For en små­barns­mor er det fint med egentid i 40 mi­nut­ter til og fra Oslo. Skul­le jeg brukt bil, måt­te jeg star­tet vel­dig tid­lig for å rek­ke frem.

Ser lyst på tog­året 2019

Ved spor 5 på Oslo S sitter Rig­mor Pau­li­ne John­sen og ven­ter på to­get til Ski­en. Selv om 2018 var et dår­lig år for Vest­fold­ba­nen, ser hun lyst på 2019.

– Et­ter at tun­ne­len kom mel­lom Lar­vik og Pors­grunn (i sep­tem­ber, red.anm.), har det blitt helt per­fekt å ta tog på Vest­fold­ba­nen. Et­ter det har jeg ik­ke opp­levd for­sin­kel­ser el­ler måt­tet sli­te med buss for tog, sier John­sen.

Hun bor både i Ski­en og i lei­lig­het i Oslo og tar ofte tog mel­lom de to by­ene, men prø­ver å hol­de seg uten­om rush­ti­den.

– Mens tun­ne­len ble byg­get, var det mye buss for tog. Da tok det lang tid å kom­me seg til Oslo, og jeg tok hel­ler van­lig rute­buss enn å sat­se på NSB-bus­se­ne, for­tel­ler hun.

NSBs per­son­tog di­rek­tør Arne F ose­ne r også op­ti­mis­tisk med tan­ke på 2019:

– I årets sis­te må­ne­der så vi en po­si­tiv ut­vik­ling som vi for­ven­ter vil fort­set­te inn i 2019. Vi ser frem til yt­ter­li­ge­re ef­fek­ter av Bane Nors om­fat­tende­punkt­lig hets­ar­beid.

Bane Nor: Har satt i gang til­tak

–Punkt­lig hets­tal­le­ne for 2018 e rik­ke i tråd med kva­li­te­ten Bane Nor øns­ker å le­ve­re til både rei­sen­de og tog­ope­ra­tø­rer. Der­for har vi satt i gang en rek­ke til­tak for at per­son­to­ge­ne igjen skal kun­ne sei­re i kam­pen mot klok­ken, sier Bjørn Kris­ti­an­sen, kon­sern­di­rek­tør i di­vi­sjo­nen Kun­de og tra­fikk.

Han på­pe­ker at den over­ord­ne­de punkt­lig­he­ten har va­ert god de sis­te syv åre­ne – den har holdt seg på over 90 pro­sent for per­son­to­ge­ne. Punkt­lig­he­ten i 2018 hav­net på 88,7 pro­sent.

– Det er sva­ert vik­tig for oss å bed­re si­tua­sjo­nen for både rei­sen­de og tog­sel­ska­per. Strek­nin­ge­ne som er har­dest ram­met av tek­nis­ke pro­ble­mer og for­sin­kel­ser, er van­lig­vis de med flest tog og rei­sen­de. Der­for job­ber vi med å heve punkt­lig­he­ten først i om­rå­det rundt Oslo S – na­er­me­re be­stemt mel­lom Oslo S og As­ker, Moss og Lille­strøm.

For­kla­ring: Eks­trem­va­er og kli­ma

Iføl­ge Bane Nor er det i gro­ve trekk tek­nis­ke feil med sig­nal­an­leg­ge­ne, samt kli­ma­tis­ke for­hold og eks­trem­va­er, som for­kla­rer sto­re de­ler av ned­gan­gen i punkt­lig­he­ten i 2018.

Den kal­de og snø­rike vin­te­ren før­te til fle­re ut­ford­rin­ger både på Sør­lands­ba­nen og på Øst­lan­det. Den var­me vår­en før­te til fle­re til­fel­ler av sol­slyng al­le­re­de i mai og juni på fle­re strek­nin­ger, blant an­net Gjø­vik­ba­nen, Øst­fold­ba­nen og Dram­men­ba­nen.

Om som­mer­en ble tog­tra­fik­ken på Gjø­vik­ba­nen også ram­met av skog­brann.

Kris­ti­an­sen på­pe­ker at Skøy­en sta­sjon i fjor var spe­si­elt ut­satt for uli­ke ty­per sig­nal­feil.

– Når slike tek­nis­ke feil ram­mer et sen­tralt knute­punkt som Skøy­en sta­sjon, ram­mer det et stort an­tall tog, også tog til og fra Øst­fold­ba­nen. Det er stor va­ria­sjon i fei­le­ne som har opp­stått på Skøy­en, der­for har Bane Nor ennå ik­ke kun­net frisk­mel­de Skøy­en sta­sjon.

Fjor­årets vin­ne­re

Norsk jern­ba­nes sto­re vin­ne­re i årets som gikk, er små lo­kal­tog­strek­nin­ger av ty­pen Ber­gen–Ar­na, med en punkt­lig­het på 96,9 pro­sent.

Det er høy­ere enn Fly­to­get, som ofte har lig­get øverst på Bane Nors punkt­lig hets­sta­ti­stikk.

Også Sal­ten­ba­nen i Bodø, som pas­sa­sje­re­ne tid­li­ge­re har kå­ret til Nor­ges mest

po­pu­la­ere jern­bane, gjør det bra, med 92,3 pro­sent.

Lin­jen som i 2018 im­po­ne­rer mest, er li­ke­vel Jaer­ba­nen, lo­kal­to­get til Sand­nes og Stav­an­ger, med en punkt­lig­het på 94,5 pro­sent. Rundt fire mil­lio­ner pas­sa­sje­rer reis­te i fjor med ba­nen Go-Ahead over­tar i de­sem­ber 2019.

Trøs­ten: Høs­ten gikk best

Det er fle­re lys­punk­ter å ta med seg for jern­ba­nen. Grovt sett gikk det bed­re med punkt­lig­he­ten mot slut­ten av 2018. Ik­ke minst for Vest­fold­ba­nen, Gjø­vik­ba­nen (kjø­res av NSBs un­der­sel­skap, red.anm.) og lo­kal­to­ge­ne rundt Oslo.

Det­te fal­ler sam­men med at NSB i høst klar­te å snu en trend med syn­ken­de kunde­til­freds­het. Høs­tens un­der­sø­kel­se vis­te en li­ten, men re­gist­rer­bar frem­gangover­sto­re­de­ler av lan­det. Sam­let gikk kunde­til­freds­he­ten fra 71 til 72 pro­sent­po­eng, av 100, sam­men­lig­net med vår­en 2018.

Hvis NSB had­de va­ert mer punkt­li­ge, er jeg sik­ker på at man­ge fle­re vil­le valgt to­get

Ton­je Mag­nus­søn, pend­ler

Hal­den-to­get er det enes­te av In­ter­city­to­ge­ne på Øst­lan­det som har Oslo S som ende­sta­sjon. Den er også In­ter­city-lin­jen med la­vest punkt­lig­het i rush­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.