Un­der stre­ken

Aftenposten - - Leder& kommentar -

Po­liti­ar­beid I

«Jeg tror jeg blir en lyt­ten­de di­rek­tør, in­gen solo­spil­ler, og jeg er ikke engste­lig for å

bruke kom­pe­ten­te folk», sier på­trop­pen­de po­liti­di­rek­tør Be­ne­dic­te Bjørn­land til NTB. Med hen­nes bak­grunn fra over­vå­kings­po­li­ti­et er det nok snakk om en av­lyt­ten­de di­rek­tør.

Po­liti­ar­beid II

«I vel­dig man­ge straffe­sa­ker ser vi nå at elek­tris­ke spor blir

sen­tra­le», sier sek­sjons­le­der Li­ne Marthe Fuglum Ju­li­us­sen ved Nam­sos po­liti­sta­sjon til Nam­dals­avi­sa, etter å ha be­slag­lagt en te­le­fon.

Jak­ter man sli­ke spor, er det bare å føl­ge led­nin­gen.

Et katte­liv

«Ing­hild Li­land veit at ho blir kal­la «The Crazy Cat­lady», skri­ver Da­la­ne Ti­den­de. Bak­grun­nen er at hun vi­ser så stor om­sorg for hjem­løse kat­ter i Eger­sund. I fjor had­de hun 27 kat­ter hjem­me hos seg. Hel­dig­vis for hen­ne er det men­nes­ker som vi­ser om­sorg for hen­ne også: «Det som har var så greitt med å koma med i Dyre­be­skyt­tel­sen, var at al­le var sånn. Me er like tus­se­te hei­le gjen­gen», for­kla­rer hun.

Et reve­liv

«San­der (9 må­ne­der) ble bitt av sul­ten skab­brev: – Det­te er det ver­ste jeg har opp­levd i hele mitt liv», mel­der Vest­by Avis. Lil­le San­der har opp­levd mye si­den han la­er­te å snak­ke.

Et nis­se­liv

En bu­tikk­ei­er i Stein­kjer fikk til­ba­ke en fem me­ter høy

jule­nis­se: «Had­de det­te skjedd på en an­nen tid av året had­de vi nok an­meldt ty­ve­ri­et. Men den­ne gan­gen sier at fyl­la har skyl­da,» sier han til Trøn­derAvi­sa.

Der­med er den lo­ka­le ram­pen ad­vart, ikke stjel jule­nis­ser om som­mer­en!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.