LAR-be­hand­lin­gen må for­bed­res

Aftenposten - - Leder& kommentar -

FEt øken­de an­tall døds­fall knyt­tet til meta­don er et åpen­bart pro­blem

olke­helse­in­sti­tut­tet pub­li­ser­te en over­sikt over nar­ko­tika­ut­løs­te døds­fall for 2017 rett før års­skif­tet. Av de 247 nar­ko­tika­ut­løs­te døds­fal­le­ne var meta­don for­kla­rin­gen på 53. 48 av døds­fal­le­ne var knyt­tet til he­roin.

Tal­le­ne er opp­sikts­vek­ken­de for­di meta­don for førs­te gang pas­se­rer he­roin i den­ne sta­ti­stik­ken. Meta­don skal er­stat­te he­roin og dem­pe be­ho­vet for opia­ter. Det skal bru­kes un­der streng kon­troll i et de­fi­nert be­hand­lings­pro­gram. Av de 8000 pa­si­en­te­ne som er knyt­tet til et LAR-pro­gram (lege­mid­de­las­sis­tert re­ha­bi­li­te­ring) i dag, går litt un­der halv­par­ten på nett­opp meta­don.

Det kom­mer med jev­ne mel­lom­rom uro­vek­ken­de in­for­ma­sjon om at LAR-medi­ka­men­ter om­set­tes og de­les der de ikke skal bru­kes. I fengs­le­ne er lek­ka­sje av LAR-medi­si­ner et kjent pro­blem. Man­gel på kon­troll over hvor mid­le­ne be­fin­ner seg og hvem som bru­ker dem, øker ri­si­ko­en for mis­bruk og døds­fall.

Da LAR ble etab­lert som et til­bud, var bak­tep­pet et me­get høyt an­tall he­roin­re­la­ter­te over­dose­døds­fall i Nor­ge. Meta­don og bu­pre­nor­fin ble til­budt som er­stat­ning for opia­ter som he­roin. Tan­ken var at dis­se stof­fe­ne, i kom­bi­na­sjon med et be­hand­lings­opp­legg, skul­le gjø­re det let­te­re å ta de vik­ti­ge ste­ge­ne ut av rus­mil­jø og -av­hen­gig­het.

LARs størs­te suk­sess er nett­opp et mar­kant fall i tal­let på he­roin­re­la­ter­te over­dose­døds­fall fra 2009. Et øken­de an­tall døds­fall knyt­tet til meta­don er et åpen­bart pro­blem. Her må ru­ti­ner rundt ut­de­ling, det prak­tis­ke rundt medi­si­ne­rin­gen og and­re for­hold gjen­nom­gås igjen. LAR kan ikke bli en inn­gangs­port til rus­mil­jø­er når hele hen­sik­ten var det mot­sat­te.

Men dis­se pro­ble­me­ne til tross – det størs­te pro­ble­met med LAR er at pak­ken det skul­le va­ere, pro­gram­met, ikke er blitt så mye av et pro­gram.

I 2017 kun­ne knap­pe 13 pro­sent gle­de seg over et til­bud om psy­kia­trisk be­hand­ling. An­de­len med al­vor­lig angst øker. Fle­re tren­ger hjelp for å kut­te bruk av and­re rus­mid­ler. Re­ha­bi­li­te­rin­gen i sam­ar­beid med kom­mu­ne­ne er ikke god nok.

Det er her suk­ses­sen til LAR må må­les. Meta­don og and­re sub­sti­tut­ter kan ikke bli en sove­pute som er­stat­ter an­nen re­ha­bi­li­te­ring og opp­føl­ging. Fryk­ten for at de skal bli nett­opp det gjør at KrF, som har va­ert mot LAR hele ti­den, fore­slår inn­stram­nin­ger. Men tross svak­he­te­ne er LAR li­ke­vel så vel­lyk­ket at inn­stram­nin­ge­ne bør av­vi­ses. Pro­gram­met må for­bed­res, ikke gis opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.