Sagt i uken

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Da er de ufor­mel­le sam­va­ere­ne vel­dig vik­tig, ikke bare selve mø­te­ne. Ikke minst kvelds­ko­sen, og peis­ko­sen, når de kan­skje tar seg en drink og ska­per re­la­sjo­ner, som kom­mer til nyt­te da­gen etter.

Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter og KrF-leder Kjell Mag­ne Bon­de­vik kom­mer med over­ras­ken­de råd til for­hand­ler­ne på Hade­land. Det kan bli be­hov no­en drin­ker frem­over også.

Den nes­te medie­le­de­ren som sier at «for­si­den er død» bør sen­des til straff­ar­beid i Az­ka­ban. For­si­dens død har va­ert en domme­dags­pro­fe­ti i man­ge år, i takt med so­sia­le medi­ers frem­vekst.

Sjef­re­dak­tør Øy­ulf Hjer­te­nes i Ber­gens Ti­den­de kas­ter seg med det­te inn i en av bran­sjens he­te de­bat­ter og me­ner med and­re ord at for­si­den ikke er død (Me­di­er24).

Du må ha tatt et navn and­re har ret­tig­he­ter på. Og du må bru­ke det i ond tro.

Den hit­til ikke så kjen­te Do­mene­klage­nemn­da for­kla­rer hva som skal til hvis Jar­le Aa­bø, som har sik­ret seg do­me­ne­nav­ne­ne ei­vind­tre­dal.no, oslo­by­rad.no, oslo­by­ra­ad.no og oslo­by­råd.no. skal mis­te do­me­ne­ne. Så får vi se om Aa­bø over­ras­ker og bru­ker do­me­ne­nav­ne­ne i god tro (DN).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.