Po­liti­folk drept i an­grep

Aftenposten - - Nyheter -

13 med­lem­mer av lan­dets po­liti­styr­ker er drept i ko­or­di­ner­te an­grep mot fire po­liti­sta­sjo­ner i del­sta­ten Rak­hi­ne, opp­ly­ser My­an­mars mi­li­ta­ere le­del­se.

Rai­de­ne fant sted på My­an­mars fri­gjø­rings­dag og grup­pen Ara­kan Ar­my (AA) hev­der at den sto bak.

AA sø­ker stør­re uav­hen­gig­het for sin et­nis­ke grup­pe, som er bud­dhis­ter.

Opp­rø­rer­ne skri­ver i en mel­ding på Face­bo­ok at tre av de­res menn «er drept og no­en ska­det» som føl­ge av an­gre­pe­ne.

– Sik­ker­hets­styr­ke­ne vil rea­ge­re strengt mot AA-opp­rø­rer­ne. De gjør si­tua­sjo­nen mer usta­bil og kom­pli­sert i Rak­hi­ne, he­ter det i en ut­ta­lel­se fra mi­li­ta­er­le­del­sen.

350 opp­rø­re­re skal ha va­ert med på å stor­me po­liti­sta­sjo­ne­ne.

De sis­te uke­ne har kam­pe­ne mel­lom AA og sik­ker­hets­styr­ker es­ka­lert.

Tu­se­ner er dre­vet på flukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.