Trod­de ald­ri barne­bar­net skul­le vin­ne Tour de Ski

Kåre Høs­flot blir mål­løs når han skal be­skri­ve det Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo gjor­de i Tour de Ski.

Aftenposten - - Forside - Val di Fiemme Kurt B. M. Haug­li An­ne-Ma­rit Dahl

Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo hør­te ikke hva mor­far Kåre Høs­flot rop­te i det brat­tes­te hen­get i mons­ter­bak­ken. Men pla­nen som de la før start, gjør at 22-årin­gen rei­ser hjem fra Ita­lia som ti­de­nes yngs­te vin­ner av Tour de Ski. 22-årin­gen fra By­åsen vant fem av syv etap­per.

– Mor­far sa til Jo­han­n­es før han star­tet at det­te blir en krig opp bak­ken. Men da sa Jo­han­n­es: Det­te skal bli en dans, for­tel­ler pap­pa Haa­kon Klaebo.

Har la­ert av sprint­blem­me

22-årin­gen skul­le gå til opp­ga­ven med re­spekt, men sam­ti­dig var han vel­dig klar på at han ikke skul­le gi fra seg sei­e­ren. Sergej Ust­jugov knap­pet inn­på for­spran­get som var på 1,20 mi­nut­ter ved star­ten. Men en re­pri­se av det som skjed­de i Fin­land for 43 da­ger si­den var ikke ak­tu­elt.

– Det var vik­tig for meg å ikke rote bort det­te. Alle syn­tes det var så stort for­sprang, men se på re­sul­tat­lis­ten. Det ble 16 se­kun­der, sier Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo.

Haa­kon Klaebo tror tab­ben i Fin­land var en nyt­tig la­ere­pen­ge:

– Jeg tror vel at det er sånn med topp­idretts­ut­øve­re at man la­erer av sine feil. Man må ofte gjø­re fei­le­ne selv, og jeg har tror Jo­han­n­es brukt litt tid på det. Sånt gjør han ikke en­gang til. Han må va­ere frem­me i sko­ene og gjø­re ar­beids­opp­ga­ve­ne, sier ma­na­ger­pap­pa­en.

Hør­te ikke mor­far

Og opp mons­ter­bak­ken var Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo det, fo­ku­sert. Opp­tatt av ar- beids­opp­ga­ve­ne. Sam­ti­dig føl­te han at han tap­te mye i midt­par­ti­et, og da han pas­ser­te mor­far Kåre i det brat­tes­te hen­get, fikk han ikke med seg mor­fars opp­munt­ren­de ord.

– Han har så lav stem­me at jeg fikk det ikke med meg, sier Klaebo.

Ly­den fra ku­bjel­ler og hei­en­de pub­li­kum over­dø­vet 75-årin­gen, som ja­get barne­bar­net som best han kun­ne. Og Jo­han­n­es bruk­te all ener­gi på å kom­me seg opp­over.

– Jeg er glad jeg ikke had­de noen å gå sam­men med. En spurt vil­le va­ert tøft, med­gir han.

Knu­ser all­round­er­ne

Men han holdt unna. I mål måt­te all­round­tre­ner Ei­rik Myhr Nos­sum igjen ta frem su­per­la­ti­ve­ne om 22-årin­gen fra By­åsen.

– Jeg føl­te at han had­de kon­troll. Det blir 16 se­kun­der, men han had­de nok hatt mer å gå med, me­ner Nos­sum, som be­skri­ver Klaebo som den kan­skje mest skjer­pe­de av alle som stil­te til start den­ne da­gen.

At en sprin­ter blir årets vin­ner av Tour de Ski, over­ras­ker ham ikke.

– Han vant både tre­mil og 15 km i fjor. Jeg kal­ler ham ikke for sprin­ter. Det er vel­dig få and­re som har så man­ge and­re dis­tanse­sei­re i ver­dens­cu­pen som ham. Jeg er eks­tremt im­po­nert.

Ro­ser støtte­ap­pa­ra­tet

Kåre Høs­flot had­de pro­ble­mer med å set­te ord på etappe­sei­e­ren han var vit­ne til i Val di Fiemme.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er egent­lig

Mor­far sa at det­te blir en krig opp bak­ken. Men da sa Jo­han­n­es: Det­te skal bli en dans!

Haa­kon Klaebo, pap­pa

litt mål­løs over Jo­han­n­es, sier Høs­flot.

Og Jo­han­n­es? Hva ten­ker han om va­ere den yngs­te vin­ne­ren av Tour de Ski og Nor­ges frems­te gull­håp i VM i Se­efeld i fe­bru­ar?

– Jeg er pri­vi­le­gert. Jeg må set­te meg nye mål og fort­set­te med det jeg har tro­en på. Mor­far og Arild Mon­sen skal ha mye ros for at det set­ter opp pla­ner og sam­ar­bei­der så godt at min hver­dag blir mye enk­le­re. Pap­pa gjør også hver­da­gen min enk­le­re. Det er stort å stå her med man­ge me­rit­ter, men jeg skal hol­de bena godt plan­tet på bak­ken, lo­ver ti­de­nes yngs­te vin­ner av Tour de Ski.

Mye ros

Lag­ka­me­ra­te­ne hyl­ler 22-årin­gen etter opp­vis­nin­gen.

Sjur Røthe har va­ert rom­ka­me­rat med Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo den sis­te Tour de Ski-hel­gen. Han er im­po­nert over hvor­dan

Det han vi­ser her, er bare su­per-su­per­im­po­ne­ren­de.

Han er bare 22, og han kom­mer til å slå de fles­te re­kor­der både når det gjel­der me­dal­jer, sei­ere og pall­plas­ser.

Mar­tin Johns­rud Sund­by, lag­ka­me­rat

Klaebo har tak­let Tour de Ski-de­bu­ten.

– Det er noe helt spe­si­elt med den ka­ren. Det er eks­tremt im­po­ne­ren­de å se og høre hvor­dan han ten­ker, og hvor­dan han set­ter seg små mål. Vi har ut­veks­let ide­er hele ti­den. Jeg har jo tross alt gått opp den­ne bak­ken tid­li­ge­re og vet litt om hvor­dan det er å gå fort opp her og gå dår­lig opp den­ne bak­ken. Jeg for­tal­te at han skul­le gå et jevnt godt ski­renn og ikke tape for mye frem til star­ten på stig­nin­gen. I det hele tatt åpne som på en van­lig 15 kilo­me­ter.

Mar­tin Johns­rud Sund­by blir nes­ten mål­løs.

– Det han vi­ser her, er bare su­per, su­per­im­po­ne­ren­de. Su­per­la­ti­ver og sam­men­lig­nin­ger er in­gen vits, det er bare eks­tremt im­po­ne­ren­de. Han er bare 22, og han kom­mer til å slå de fles­te re­kor­der både når det gjel­der me­dal­jer, sei­ere og pall­plas­ser.

Kåre Høs­flot (t.h.) had­de tatt opp­stil­ling i den brat­tes­te de­len av løy­pa i mons­ter­bak­ken. Han syn­tes rus­sis­ke Sergej Ust­jugov na­er­met seg fare­tru­en­de, men Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo had­de in­gen pla­ner om å gi fra seg sei­e­ren. FOTO: RICHARD SA­GEN, ADRESSEAVISEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.