Eliza­beth War­ren

Aftenposten - - Nyheter -

War­ren er 69 år og ut­dan­net ju­rist.

Hun var pro­fes­sor i kon­kurs­rett ved Har­vard i en år­rek­ke.

Hun re­pre­sen­te­rer Mas­sachu­setts i Se­na­tet.

War­ren var ar­ki­tek­ten bak for­bru­ker­by­rå­et som ble opp­ret­tet etter fi­nans­kri­sen i 2008, med den hen­sikt å be­skyt­te for­bru­ke­re mot ulov­lig og uetisk låne­prak­sis, blant an­net. By­rå­et er si­den blitt end­ret kraf­tig av Trump.

War­ren kunn­gjor­de nytt­års­af­ten at hun ned­set­ter en så­kalt «explo­ra­tory com­mittee» for å se på mu­lig­he­ten til å bli pre­si­dent­kan­di­dat. Det gir hen­ne blant an­net mu­lig­het til å sam­le inn pen­ger og an­set­te stab.

Hun må for­melt re­gist­re­re seg som kan­di­dat på et se­ne­re tids­punkt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.