Vil er­stat­te bom­pen­ger med kilo­me­ter­av­gift

Ven­st­re og Krfs øns­ke om vei­pri­sing mø­ter ikke mot­stand hos Data­til­sy­net. Tvert i mot. Di­rek­tør Bjørn Erik Thon me­ner Nor­ge bør ta en le­der­rol­le i den­ne ut­vik­lin­gen. I dag er det hø­ring i Stor­tin­get.

Aftenposten - - Forside - Ro­bert Gjer­de Monica Strømdahl (foto)

Fle­re po­li­tis­ke par­ti­er og bil­or­ga­ni­sa­sjo­ner har len­ge va­ert eni­ge: Sa­tel­litt­ba­sert vei­pri­sing (se fakta­ram­me) bør er­stat­te da­gens bom­pen­ger.

Et nytt sys­tem kan va­ere på plass om fem—seks år.

Føl­gen­de fire kri­te­ri­er kan bli av­gjø­ren­de for hvor mye du da må be­ta­le:

An­tall kjør­te kilo­me­ter.

Hvil­ken type bil (blant an­net støy, vei­s­li­ta­sje og lo­kal og glo­bal luft­for­uren­sing).

Når du kjø­rer (rush­tid/uten­for rush­tid).

Hvor du kjø­rer (by kon­tra dis­trikt).

Frem til nå har det va­ert et spørs­mål om man kla­rer å iva­re­ta per­son­ver­net med et slikt opp­legg.

Den­ne ut­ford­rin­gen kan lø­ses, iføl­ge Data­til­sy­net.

– Det er al­le­re­de lan­sert in­ter­es­san­te tek­nis­ke løs­nin­ger for et nytt vei­pri­sings­sys­tem som tar inn­over seg ut­ford­rin­ge­ne knyt­tet til per­son­ver­net. Mye av tek­no­lo­gi­en er al­le­re­de på plass, sier Bjørn Erik Thon, di­rek­tør i Data­til­sy­net.

– Nå gjel­der det å ut­vik­le en løs­ning som pas­ser nors­ke for­hold og som kan om­fat­te all bil­tra­fikk, både per­son- og nytte­trans­port.

– Nor­ge bør ta le­der­rol­le

Thon me­ner Nor­ge bør gå foran og vise vei in­ter­na­sjo­nalt.

– Nor­ge har alle for­ut­set­nin­ger for å ta en le­der­rol­le in­ter­na­sjo­nalt i ut­vik­lin­gen av per­son­vern­venn­lig tek­no­lo­gi i sam­ferd­sels­sek­to­ren, sier han og ut­dy­per:

– Nor­ge har en høy di­gi­ta­li­se­rings­grad, en tek­no­logi­mo­den be­folk­ning og ver­dens­re­kord i an­tall el­bi­ler. Sa­tel­litt­ba­sert vei­pri­sing kan bli det nye fel­tet for norsk eks­port av mo­der­ne tek­no­logi­løs­nin­ger.

Thon pe­ker på kol­lek­tiv­sel­ska­pet Ru­ters nye elek­tro­nis­ke bil­lett­sys­tem som er ut­vik­let i et sam­ar­beid med Data­til­sy­net.

– Ru­ter har ut­vik­let et na­er­mest spor­fritt reise­kort og en per­son­vern­venn­lig app. Kol­lek­tiv­sel­ska­pe­ne og Data­til­sy­net har i sam­ar­beid ut­ar­bei­det en bran­sje­norm for e–bil­let­te­ring.

Thon fore­slår der­for at Stor­tin­get set­ter ned ut­valg som kan ut­re­de en helt ny løs­ning for vei­pri­sing som iva­re­tar per­son­ver­net på en god måte.

Del av ny re­gje­rings­er­k­la­e­ring?

I re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne, som nå på­går på Hade­land, job­ber to av par­ti­ene, KrF og Ven­st­re, for at et slikt ut­valg skal bli del av en ny re­gje­rings­er­k­la­e­ring.

KrF le­ver­te al­le­re­de i fjor høst et re­pre­sen­tant­for­slag der par­ti­et fore­slår at Stor­tin­get ber re­gje­rin­gen ut­re­de og plan­leg­ge inn­fø­ring av sa­tel­litt­ba­sert vei­pri­sing.

Ven­st­res Abid Ra­ja sa ny­lig at Ven­st­re også øns­ker å er­stat­te bom­pen­ger med vei­pri­sing så snart ut­ford­rin­ge­ne for per­son­vern er iva­re­tatt.

I dag er det hø­ring i Stor­tin­get om sa­ken.

– Det er vel­dig bra at Bjørn Erik Thon og Data­til­sy­net er så ty­de­lig. Det er vik­tig at ut­ford­rin­ge­ne med per­son­ver­net blir løst, sier Las­se Fridstrøm, fors­ker ved Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt (TØI).

Han har len­ge tatt til orde for sa­tel­litt­ba­sert vei­pri­sing.

– Hvis vi når må­let om at det bare skal sel­ges null­ut­slipps­bi­ler i 2025, så vil Nor­ge bli det førs­te lan­det i ver­den der driv­stoff­av­gif­te­ne for­vit­rer helt. Det hen­sy­net ale­ne gjør at po­li­ti­ker­ne bør ha hast­verk med å fin­ne and­re må­ter å fi­nan­siere nye vei­er, tun­ne­ler og bro­er på.

Han an­slår en tids­ho­ri­sont på 5–6 år for å ut­vik­le sa­tel­litt­ba­sert inn­kre­ving for vei­pri­sing.

Thon pe­ker på at det al­le­re­de fin­nes tek­no­lo­gi som er de­sig­net for å iva­re­ta per­son­ver­net.

– Vi kan for ek­sem­pel se for oss et sys­tem der da­ta­ene lag­res lo­kalt i bi­len og kun nød­ven­dig in­for­ma­sjon, for ek­sem­pel ba­sert på an­tall kilo­me­ter kjørt i by og hvor man­ge i dis­trik­tet, over­fø­res til inn­kre­ver.

Di­gi­tal «lomme­bok»

Thon sier det­te er uskyl­di­ge opp­lys­nin­ger som i li­ten grad ut­ford­rer ret­ten til pri­vat-

Bom­pen­ger er rett og slett en idio­tisk måte å fi­nan­siere nye vei­er på Las­se Fridstrøm, fors­ker ved TØI

liv. Syste­met er i bruk i Ne­der­land, men kun på de­ler av tung­trans­por­ten.

– En an­nen mu­lig­het er at kjøre­tøy­et ut­sty­res med en ano­nym, di­gi­tal «lomme­bok» som be­las­tes fort­lø­pen­de mens man kjø­rer, uten at syste­met re­gist­re­rer hvor man kjø­rer.

Han un­der­stre­ker li­ke­vel at han og Data­til­sy­net er yd­my­ke når det gjel­der valg av tek­no­lo­gi.

– Det ar­bei­det over­la­ter vi til Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt (TØI) og and­re kom­pe­ten­te fag­mil­jø­er.

Thon me­ner nye må­ter å be­ta­le for bruk av bil på vil tvin­ge seg frem

– Da må vi va­ere føre var og va­ere med på å fin­ne nye løs­nin­ger som sam­ti­dig iva­re­tar per­son­ver­net på en bed­re måte enn det da­gens bom­sys­tem gjør. I dag lag­res da­ta­ene i fem år. Et nytt sys­tem for vei­pri­sing må ha et bed­re per­son­vern.

Thon sier et nytt sys­tem må ba­se­re seg på et prin­sipp om data­mi­ni­ma­li­se­ring, som in­ne­ba­erer at det re­gist­re­res så lite data som mu­lig.

– Et nytt vei­pri­sings­sys­tem vil ikke bli ak­sep­tert blant folk flest der­som ikke per- son­ver­net er iva­re­tatt. Det må va­ere full åpen­het om hvil­ke data som lag­res og hva de skal bru­kes til. Det må va­ere inn­syns­rett. Det bør slås fast, gjer­ne i lovs form, at data kun bru­kes til ett for­mål, nem­lig be­reg­ning av en av­gift. Og da­ta­ene må slet­tes straks en slik av­gift er be­reg­net.

– Bom­pen­ger er idio­tisk Fridstrøm me­ner at bom­pen­ger, sa­er­lig i dis­trik­te­ne, er en dår­lig måte å fi­nan­siere nye vei­er på.

– Bom­pen­ge­ne på den nye vei­en fø­rer i seg selv til at tra­fik­ken re­du­se­res og at man­ge til­pas­ser seg på må­ter som gir eks­tra kost­na­der for sam­fun­net. Vi får mind­re nyt­te av vei­en enn vi el­lers kun­ne fått. Bom­pen­ger er rett og slett en idio­tisk måte å fi­nan­siere nye vei­er på.

Han me­ner også da­gens sys­tem for driv­stoff­av­gif­ter er av­leggs.

– Det fun­ge­rer ikke for­di av­gif­ten er like stor for ben­sin­bi­ler på lands­byg­da som for die­sel­drev­ne laste­bi­ler i tett by­tra­fikk, selv om tra­fikkulem­pe­ne er ve­sent­lig stør­re i det sis­te til­fel­let. Driv­stoff­av­gif­te­ne ram­mer dess­uten ve­sent­lig har­de­re på lands­byg­da som har la­ve­re gjen­nom­snitts­inn­tekt enn sen­tra­le strøk.

– Med GPS-spo­ring vil bi­lis­te­ne bli be­las­tet på en rett­fer­dig måte, me­ner Fridstrøm.

– Er det for­nuf­tig å set­te opp en ny, stor bom­ring i Oslo i år, med tan­ke på at sa­tel­litt­ba­sert vei­pri­sing kan va­ere på plass om ikke alt­for lang tid?

– Man bør i alle fall ta høy­de for at ny tek­no­lo­gi kan kom­me på plass om no­en år. Da vil bom­rin­gen kun­ne av­vik­les.

Fridstrøm sier den nye bom­rin­gen som kom­mer i Oslo vil bli «litt mind­re urett­fer­dig» enn den gam­le, for­di en stør­re an­del av bi­lis­te­ne må be­ta­le.

– Men det vil fort­satt va­ere man­ge som slip­per å be­ta­le. Og den vil i enda fle­re til­fel­ler enn før hind­re kon­kur­ran­se mel­lom bu­tik­ker på hver side av en bom­ring. Det er uhel­dig. I ver­ste fall må no­en bu­tik­ker sten­ge, sier TØI-fors­ke­ren.

FOTO: MONICA STRØMDAHL

FOTO: MONICA STRØMDAHL

– Nå gjel­der det å ut­vik­le en løs­ning som pas­ser nors­ke for­hold og som kan om­fat­te all bil­tra­fikk, både per­son- og nytte­trans­port, sier Bjørn Erik Thon, di­rek­tør i Data­til­sy­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.