NSB bør kon­sen­tre­re seg om å kjø­re tog

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Fa­ren lig­ger i å hive baby­en ut med bade­van­net

NSB er ikke len­ger et tog­sel­skap.

«Vi går fra å va­ere en norsk tog­ope­ra­tør til å bli et nor­disk mo­bi­li­tets­kon­sern», sier Es­pen Dyb Lø­v­old, dag­lig le­der i NSB By­bil.

Ut­ta­lel­sen falt i for­bin­del­se med at sel­ska­pet nå har ut­plas­sert over 220 elek­tris­ke, små­by­bi­ler in­nen­for Ring 3 i Oslo. Dis­se kan lei­es for fem­kro­ner mi­nut­tet, el­ler på døgn-el­ler må­neds­ba­sis. Med en­bru­ker­venn­liga p p og til­gang til of­fent­li­ge par­ke­rings­plas­ser, ser til­bu­det ut ti lå va­ere sva­ert kon­kur­ranse­dyk­tig in­nen­for det lil­le, men vok­sen­de bil de­ling s seg­men­tet.

Bil­de­ling både kan og bør bli mer van­lig i frem­ti­dens byer. Ord­nin­ge­nes frems­te po­ten­si­al lig­ger i at be­ho­vet for å eie egen bil re­du­se­res, hvil­ket vil gi en be­ty­de­lig areal­ge­vinst. Po­ten­si­elt kan bil­bru­ken da gå ned, for­di ters­ke­len blir høy­ere når man ikke selv ei­er og dis­po­ne­rer bi­len til en­hver tid.

Forsk­nin­gen ty­der imid­ler­tid på at bil­bru­ken i førs­te om­gang øker – nett­opp for­di man ikke len­ger tren­ger å eie en bil for å bru­ke den. Bil­de­ling er po­si­tivt der­som det er­stat­ter pri­vat­bi­ler, men ne­ga­tivt om det er­stat­ter kol­lek­tiv­tra­fikk, syk­ling el­ler gan­ge. Hvis bil de­lings­ord­ning er blir så enk­le, bil­li­ge og til­gjen­ge­li­ge at de ut­kon­kur­re­rer for ek­sem­pel kol­lek­tiv­tra­fik­ken, v ilde tv a er e et pro­blem av by­ut­vik­lings- så vel som miljø­hen­syn.

Det er der­for et pa­ra­doks at den førs­te dele­ord­nin­gen som ba­se­rer seg på fri flyt – alt­så at bi­le­ne ikke må hen­tes på og brin­ges til spe­si­fik­ke ste­der – kom­mer nett­opp fra det som inn­til ny­lig var et kol­lek­tiv­sel­skap.

Bil­de­ling er kort og godt ikke en na­tur­lig del av NSBs opp­gave­por­te­føl­je. By bi­le­ne ble lan­sert sam­me uke som Af­ten­pos­ten meld­te at NSBs punkt­lig­het i 2018 var den la­ves­te på syv år. Man­ge av dem som ven­tet ofte på to­get i fjor, skul­le nok hel­ler sett at NSB sat­te alle kref­ter inn på å bed­re tog­til­bu­det.

Itil­legg har ek­sis­te­rende­bild eling s ak­tø­rer, som for ek­sem­pel Bil­kol­lek­ti­vet, rea­gert på at NSB bru­ker sine skatte­sub­si­di­er­te øko­no­mis­ke musk­ler til å kon­kur­re­re med pri­va­te ak­tø­rer i et nyt tog fore­lø­pig gans­ke vans­ke­lig mar­ked. At det of­fent­li­ge skal dri­ve bil­ut­leie, er ikke ak­ku­rat åpen­bart.

Både Ru­ter og NSB vil hen­ge med når trans­port­mønst­re­ne end­res, og har som am­bi­sjon å til­by «dør-til­dør»-tje­nes­ter. Det­te bun­ner i inn­sik­ten om at jo len­ger unna man bor et kol­lek­tiv­knute­punkt, desto stør­re er sjan­sen for at bi­len vel­ges i ste­det.

Men fa­ren lig­ger i å hive baby­en ut med bade­van­net. Den al­ler bes­te «dør-til-dør»-tje­nes­ten vil sva­ert ofte va­ere pri­vat­bi­len. Om Ru­ter og NSB i kam­pen om kun­der en­der opp med å til­by pri­vat­bi­lis­me, er litt av po­en­get med kol­lek­tiv­sel­ska­per borte.

Nye el­bi­ler du kan leie er nå på plass i Oslo sen­trum, her ved Filip­stad. Es­pen Dyb Lø­v­old er sjef for ord­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.