Anti­bio­tika­re­sis­ten­te bak­te­ri­er her­jer i krigs­om­rå­der

Aftenposten - - Nyheter - In­ger Li­se Ham­mer­strøm

Me­di­sin­man­gel og dår­lig hy­gie­ne har ført til at anti­bio­tika­re­sis­tens er blitt et al­vor­lig pro­blem i krigs- og kon­flikt­so­ner.

To da­ger etter at en 22 år gam­mel stu­dent fra Je­men var blitt ope­rert, be­gyn­te det å luk­te kraf­tig. Såret på leg­gen, der ku­len had­de gått gjen­nom hud, se­ner og musk­ler og til slutt knust bei­net, ble ver­re.

In­gen av anti­bio­tika­ku­re­ne bet. Da le­ge­ne send­te inn blod­prø­ver, ble det på­vist at han had­de bak­te­ri­en Aci­ne­to­bac­ter bau­man­nii, som står på Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjons (WHO) lis­te over de mest ag­gres­si­ve re­sis­ten­te bak­te­ri­e­ne.

Anti­bio­tika­re­sis­tens er iføl­ge sjef for Le­ger uten Gren­sers for­valt­nings­pro­gram for anti­bio­ti­ka, Dr. Nag­wan Mansoor, så van­lig i Je­men at det er vans­ke­lig å si hvor­dan den unge stu­den­ten fikk i seg bak­te­ri­en. Både ku­len og san­den han falt i kan ha va­ert opp­ha­vet til in­fek­sjo­nen.

I fjor vår skrev New York Ti­mes sam­men med The Bu­reau of In­vesti­ga­ti­ve Jour­na­lism en se­rie ar­tik­ler om anti­bio­tika­re­sis­ten­te bak­te­ri­er.

Dår­lig hy­gie­ne, for­flyt­ning av pa­si­en­ter mel­lom fle­re uli­ke syke­hus og skjø­des­løs bruk av anti­bio­ti­ka har ført til en opp­blomst­ring av de sva­ert ag­gres­si­ve bak­te­ri­e­ne i om­rå­der med lang­va­rig krig og kon­flikt.

Mang­ler ope­ra­sjons­hans­ker

Is­ra­els over ti år lan­ge blo­ka­de mot Gaza har nå be­gynt å ta­ere på medi­sin­lag­re­ne. En opp­tel­ling WHOs Gaza-av­de­ling had­de i no­vem­ber 2018 vis­te at de kun had­de en må­neds for­sy­ning igjen av 200 av de 516 vik­tigs­te medi­si­ne­ne.

Le­der for WHOs kon­tor i Gaza, Mah­moud Da­her, be­skri­ver vans­ke­li­ge for­hold for syke og syke­hus­per­so­nell i Gaza.

– Vi har man­ge ut­ford­rin­ger, sier Da­her på te­le­fon til Af­ten­pos­ten og lis­ter opp:

Me­di­sin­man­gel

Som føl­ge av me­di­sin­man­gel får ikke pa­si­en­te­ne til­strek­ke­lig be­hand­ling, og de blir for ek­sem­pel satt på for kor­te anti­bio­tika­ku­rer.

Folk med kom­pli­ser­te helse­pro­ble­mer får ikke opp­føl­ging.

Elek­tri­si­tet er be­gren­set til bare no­en ti­mer hver dag.

Man­gel på hans­ker, klor­tab­let­ter til des­in­fi­se­ring av ut­styr og ope­ra­sjons­uni­for­mer.

I pe­rio­der er også fle­re av syke­hu­se­ne uten vann

Sik­ter mot bena

I fe­bru­ar i fjor del­tok Fa­hed Zu­hud iføl­ge The Bu­reau of in­vesti­ga­ti­ve jour­na­lism i en de­mon­stra­sjon mot de is­ra­els­ke sol­da­te­ne som vok­ter gren­sen til Gaza. Sol­da­te­ne har fått i opp­drag å uska­de­lig­gjø­re de­mon­stran­ter, men ikke dre­pe dem. Der­for sik­ter de mot bena når de for­sø­ker å stop­pe sin­te de­mon­stran­ter som kas­ter stein og and­re gjen­stan­der mot dem.

Si­den pro­tes­te­ne i Gaza be­gyn­te i mars i år er 23.000 men­nes­ker blitt ska­det, iføl­ge Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon. Meste­par­ten av dem er menn mel­lom 15 og 40 år, og 30 pro­sent av dem er ven­tet å ut­vik­le anti­bio­tika­re­sis­tens.

Ki­rur­gi til li­ten nyt­te

– Det er ikke uen­de­lig an­tall må­ter å dre­pe bak­te­ri­er på, sier Gun­nar Skov Si­mon­sen, pro­fes­sor ved In­sti­tutt for medi­sinsk bio­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø.

Han for­kla­rer at det er kom­pli­sert og dyrt å ut­vik­le nye ty­per anti­bio­ti­ka som dre­per seig­li­ve­de bak­te­ri­er. De vik­tigs­te til­ta­ke­ne er der­for å be­gren­se spred­ning av bak­te­ri­e­ne. – Mye av det man gjør av ki­rur­gi, har li­ten nyt­te hvis hy­gie­neru­ti­ne­ne ikke er go­de nok, sier han.

Mens for mye anti­bio­ti­ka bi­drar til å øke ri­si­ko­en for re­sis­ten­te bak­te­ri­er, vil for kor­te ku­rer også vir­ke ne­ga­tivt.

– Ut­ford­rin­gen med sli­ke ku­rer er at man dre­per de sen­si­ti­ve bak­te­ri­e­ne, og gjør de som er litt re­sis­ten­te, enda mer re­sis­ten­te, sier Si­mon­sen.

FOTO: ADEL HANA, AP/NTB SCANPIX

De­mon­stra­sjo­ne­ne i Gaza har på­gått i snart ett år. 247 men­nes­ker er drept og over 26.000 er ska­det. WHO i Gaza an­slår at minst 30 pro­sent av de ska­de­de vil ut­vik­le anti­bio­tika­re­sis­tens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.