Smer­te­føl­som­het

Aftenposten - - Viten -

Det nye spørre­skje­ma­et om smer­te­føl­som­het og fib­ro­my­al­gi om­fat­ter føl­gen­de punk­ter:

Sym­pto­mer gra­dert fra 0 (ikke noe pro­blem) til 3 (al­vor­lig pro­blem):

Ut­mat­tel­se, pro­ble­mer med å ten­ke/hus­ke og uut­hvilt ved opp­våk­ning.

Sym­pto­mer (ja/nei): Smer­te/ kram­pe i ned­re del av ma­gen, de­pre­sjon, hode­pine.

Smer­te el­ler øm­het i hvert av 19 om­rå­der (ja/nei): Nak­ke, høy­re og ven­st­re kje­ve, høy­re og ven­st­re skul­der, øvre og ned­re rygg osv.

Har sym­pto­me­ne oven­for va­ert til ste­de i minst tre må­ne­der?

Kil­de: Fors, E.A. Ei­de, H. Wensaas, K-A. Wol­fe, F. Clauw, D.: Nye fib­ro­my­al­gi­kri­te­ri­er for dia­gnos­tikk og forsk­ning (ACR2010/2011/2016), norsk ver­sjon. Pos­ter­se­sjon på Norsk Smerte­for­enings års­møte, RH, Oslo (2017, ja­nu­ar).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.