«Du er jo bare et barn»

Aftenposten - - Debatt & Meninger -

For ett år si­den tok jeg et valg. Det er et valg jeg ikke ang­rer på, men som har hatt både po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Jeg valg­te å gå inn i po­li­tik­ken. Det er ikke man­ge 15-årin­ger som gjør det, og jeg skjøn­ner hvor­for nå.

I lø­pet av året har jeg nem­lig opp­levd hva det be­tyr å dri­ve med po­li­tikk. For selv om man ikke er pro­fi­lert, kan man frem­de­les bli ut­satt for hets. Kom­men­ta­rer som «du er jo bare et barn», «lil­le venn, du for­står ikke helt» og «kan­skje mam­ma skul­le hjel­pe deg litt?» set­ter seg, og de er von­de.

Man skul­le trodd at det å va­ere med å på­vir­ke skul­le va­ere pro­blem­fritt i et av ver­dens fries­te og mest de­mo­kra­tis­ke land. Men så go­de er vi fak­tisk ikke. Hver dag blir kom­men­tar­felt og inn­bok­ser fylt med hets og hån mot me­nings­mot­stan­de­re. Det­te er dess­ver­re blitt rea­li­te­ten for man­ge i po­li­tik­ken, og det går har­dest ut­over oss ung­dom­mer.

Re­krut­te­rin­gen til ung­doms­po­li­tik­ken blir nem­lig vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re når det enes­te som pre­ger de­bat­ten, er hets, hets og hets. Vet du hva? Jeg skjøn­ner fak­tisk hvor­for folk ikke gid­der mer. For etter hvert vir­ker de­bat­te­ne mer som slag­mar­ker hvor man bare skal prø­ve å ska­de den and­re mest mu­lig, frem­for en rett­fer­dig are­na hvor man ut­veks­ler ar­gu­men­ter.

For ja, du kan va­ere 15 og ha go­de ar­gu­men­ter.

Ja, du kan va­ere 17 og smar­te­re enn «hvi­te menn som pusher 50».

Ja, du kan va­ere med å på­vir­ke selv om du er ung og «dum». Sam­fun­net tren­ger din stem­me også.

Så til deg som er ung og vur­de­rer po­li­tik­ken: Gå for det, det er ikke et valg du ang­rer på.

Til deg som kan­skje kun­ne tenkt deg å mel­de deg inn i et ung­doms­par­ti: Gjør det, det fin­nes knapt noe bed­re.

Til deg som vur­de­rer ung­doms­rå­det i kom­mu­nen: Still til valg, vi tren­ger deg.

Til deg som får høre at du ikke kan for­di du ikke er gam­mel nok: Rop enda høy­ere, og ald­ri gi deg.

Til deg som vur­de­rer å va­ere med og på­vir­ke: KJØR PÅ!

Ni­co­lai Øste­by (16), le­der, Kris­tian­sand Unge Høy­re

Til deg som er ung og vur­de­rer po­li­tik­ken: Gå for det, det er ikke et valg du ang­rer på, skri­ver Ni­co­lai Øste­by (16).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.