Alt ty­der på at veks­ten i Ki­na er på vei ned. Spørs­må­let er bare hvor mye.

In­dia vil snart ha ver­dens størs­te be­folk­ning. Hva skjer om de også får ver­dens størs­te øko­no­mi?

Aftenposten - - Forside - Øystein Kløv­stad Lang­berg Kom­men­ta­tor

Sov­jet­unio­nen klar­te ikke å vip­pe USA ned fra tro­nen, ei hel­ler Ja­pan. Ri­si­ke­rer Ki­na også å fei­le? Til nå har det ikke sett slik ut. Lan­det har si­den 1980-tal­let hatt en vekst uten side­styk­ke i ver­dens­his­to­ri­en. Gam­le teori­er om sam­men­hen­gen mel­lom de­mo­kra­ti og øko­no­misk vekst, har trengt om­skriv­ning.

Frem­skriv­nin­ger ty­der på at den ki­ne­sis­ke øko­no­mi­en vil pas­se­re den ame­ri­kans­ke i lø­pet av et ti­år el­ler to. Sagt på en an­nen måte: Ver­di­en av alle va­re­ne og tje­nes­te­ne som pro­du­se­res i Ki­na, vil over­gå ver­di­en av det som pro­du­se­res i USA.

Bru­ker man måle­me­to­der som tar høy­de for at pris­ni­vå­et i Ki­na lig­ger langt un­der USA, er Ki­nas pro­duk­sjon al­le­re­de størst.

At en øko­no­mi har vokst kraf­tig i for­ti­den, er ikke ens­be­ty­den­de med at det vil fort­set­te sånn. Alt ty­der på at veks­ten i Ki­na er på vei ned. Spørs­må­let er bare hvor mye. Iføl­ge ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter har brutto­na­sjo­nal­pro­duk­tet vokst med 6,5 pro­sent det sis­te året. Det er fort­satt høyt, men sva­kest si­den fi­nans­kri­sen. Noen er dess­uten skep­tis­ke til det­te tal­let og me­ner det i rea­li­te­ten er la­ve­re.

Over i ny fase Det som uan­sett er klart er at Ki­na er på vei over i en ny fase. Mens lan­det til nå har kun­net vokse gjen­nom å ko­piere og ta i bruk ek­sis­te­ren­de tek­no­lo­gi, må Ki­na frem­over i langt stør­re grad få til vekst gjen­nom in­no­va­sjon, en­tre­pre­nør­skap og fri flyt av ide­er. Det gjen­står å se om en auto­ri­ta­er stat som Ki­na vil lyk­kes med det.

De­mo­gra­fi er en an­nen ut­ford­ring. Det er blitt van­lig å si at ki­ne­ser­ne ri­si­ke­rer å bli gam­le før de blir rike. Den ef­fek­ti­ve ett­barns­po­li­tik­ken, som skul­le få be­folk­nings­veks­ten un­der kon­troll, har gjort al­ders­ba­lan­sen sva­ert skjev. Unge ar­beids­ta­ge­re skal ba­ere man­ge eld­re og pleie­tren­gen­de på sine skuld­re.

Også nabo­lan­det In­dia har si­den 1950-tal­let hatt et of­fent­lig pro­gram for å få ned fød­sels­tal­le­ne. Men til tross for at det tid­vis er blitt brukt sva­ert har­de me­to­der, som tvangs­ste­ri­li­se­ring, har ef­fek­ten av po­li­tik­ken va­ert langt sva­ke­re. In­dias be­folk­ning er ung og vokser fort­satt raskt. Det er ven­tet at den vil pas­se­re den ki­ne­sis­ke al­le­re­de i 2023 el­ler 2024.

Øko­no­mi­en i In­dia er fort­satt en lille­putt sam­men­lig­net med Ki­na og USA. Veks­ten har de sis­te ti­åre­ne va­ert la­ve­re enn i Ki­na, men bil­det er i ferd med å end­re seg. In­dias øko­no­mis­ke vekst er nå blant de høy­es­te i ver­den og lig­ger over Ki­na. Og mens ki­ne­sisk øko­no­mi brem­ser, er veks­ten i In­dia ven­tet å øke i fart frem­over, iføl­ge IMF.

Hvis tren­den fort­set­ter, vil lan­det ta kraf­tig inn­på både USA og Ki­na frem­over. De størs­te op­ti­mis­te­ne tror In­dia vil få ver­dens størs­te øko­no­mi på sikt. Det fak­tum at man­ge er en­gelsk­språk­li­ge, kom­bi­nert med en ung be­folk­ning, en raskt vok­sen­de mid­del­klas­se og et de­mo­kra­tisk styre­sett, trek­kes frem som noen av lan­dets bes­te kort.

Er­na Sol­bergs be­søk til In­dia den­ne uken vi­ser at in­ter­es­sen er stor og øken­de også i Nor­ge. De­le­ga­sjo­nen som rei­ser med stats­mi­nis­te­ren be­står blant an­net av 140 ut­sen­din­ger fra nors­ke sel­ska­per. Det er den nest størs­te nors­ke na­e­rings­livs­de­le­ga­sjo­nen noen­sin­ne.

Vik­tig for Ves­ten

Når det er sagt er In­dias ut­ford­rin­ger enor­me. Sam­men­støt i del­sta­ten Ke­ra­la over at men­stru­e­ren­de kvin­ner blir nek­tet ad­gang til et tem­pel, er et ek­sem­pel på det­te. Mye av be­folk­nings­veks­ten skjer i de al­ler fat­tigs­te re­gio­ne­ne av lan­det, og 50 mil­lio­ner men­nes­ker le­ver fort­satt i det FN kal­ler «eks­trem fat­tig­dom». Det er ster­ke et­nis­ke mot­set­nin­ger, man­ge kan ikke lese og skri­ve, og kaste­sys­te­met, som of­fi­si­elt er av­skaf­fet, fort­set­ter å spil­le en vik­tig rol­le, spe­si­elt på lands­byg­da.

Når ana­ly­ti­ke­re skal teg­ne et bil­de av hvor­dan styrke­for­hol­det mel­lom Ki­na, In­dia og USA vil se ut i frem­ti­den, spri­ker an­sla­ge­ne stort. Kon­su­lent­sel­ska­pet PwC an­slår i en rap­port fra 2017 at Ki­na vil ha ver­dens størs­te øko­no­mi i 2050, men at In­dia vil ta kraf­tig inn­på og lig­ge på an­nen­plass, foran USA. Rea­li­te­ten er at in­gen aner hvor­dan ting vil se ut så langt frem i tid og at in­gen­ting er hug­get i stein. Kri­ger, ka­ta­stro­fer el­ler tek­no­lo­gis­ke og po­li­tis­ke om­velt­nin­ger kan end­re alt.

For res­ten av ver­den kan det bety mye hvor­vidt In­dia lyk­kes el­ler ikke. Én ting er at lan­det er mer venn­lig inn­stilt til USA enn Ki­na er. Tall fra ame­ri­kans­ke Pew i 2017 vi­ser at kun ni pro­sent av in­de­re har et ufor­del­ak­tig bil­de av USA, la­vest av alle de 37 lan­de­ne i un­der­sø­kel­sen. Ana­lyse­sel­ska­pet Strat­for reg­ner med at In­dia og USA vil knyt­te tet­te­re bånd, del­vis som et mot­vekt til Ki­na. De tror In­dia vil fort­set­te å mot­set­te seg for­mel­le al­li­an­ser, men ser for seg et mu­lig part­ner­skap mel­lom Ja­pan, Aust­ra­lia, In­dia og USA, om­talt som «The Quad».

Et an­net vik­tig mo­ment er at In­dia, til tross for sto­re ut­ford­rin­ger på man­ge om­rå­der, er et stort og mang­fol­dig de­mo­kra­ti med en snart 70 år lang his­to­rie. I en tid da auto­ri­ta­ere sta­ter og auto­ri­ta­ere po­li­ti­ke­re har flust med be­und­re­re, vil en in­disk suk­sess­his­to­rie ha stor ver­di. Også for Ves­ten.

I en tid da auto­ri­ta­ere sta­ter har flust med be­und­re­re, vil en in­disk suk­sess­his­to­rie ha stor ver­di

MANISH SWARUP/AP/NTB SCANPIX

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg møt­te In­dias stats­mi­nis­ter Nar­end­ra Mo­di i New Del­hi i går. Til­sam­men sty­rer de to le­der­ne over en be­folk­ning på 1,3 mil­li­ar­der men­nes­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.