Ny me­nings­må­ling: Nå er han like stor som Siv Jen­sen (Frp)

Høy­re går mest frem og Ap mest til­ba­ke, og det er dødt løp mel­lom Sp og Frp.

Aftenposten - - Forside - Alf Ole Ask An­ne Gjert­sen (gra­fikk)

Det­te er ho­ved­trek­ke­ne i ja­nuar­må­lin­gen som Nor­stat har gjort for NRK og Af­ten­pos­ten.

Der­som det var stor­tings­valg i mor­gen, vil­le det va­ert rød­grønt fler­tall med 90 mot 78 man­da­ter for re­gje­rings­par­ti­ene og KrF. Det vi­ser Nor­stats må­ling fsom er tatt opp i pe­rio­den 2. til 7. ja­nu­ar.

MDGs ene re­pre­sen­tant er blokk­uav­hen­gig.

Iføl­ge må­lin­gen vil­le Sp og Frp fått like man­ge man­da­ter på Stor­tin­get.

Men når de som er med i un­der­sø­kel­sen får spørs­må­let om hva de vil­le stem­me om det var kom­mune­valg, er det vel to pro­sent­po­eng fle­re som vel­ger Sp enn Frp. Det gir Sen­ter­parti­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum sto­re mu­lig­he­ter til å nå sitt mål ved høs­tens valg: Bli stør­re enn Frp, og der­med Nor­ges tred­je størs­te par­ti.

Hyg­ge­li­ge tall

– Det er ikke av­gitt en enes­te stem­me ennå, men det er hyg­ge­lig med gode må­lin­ger, sier Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum til Af­ten­pos­ten.

Han vi­ser til at det nå også er øken­de med­lems­til­slut­ning og at det dan­nes fle­re parti­lag.

Frp går til­ba­ke 0,9 pro­sent­po­eng, mens Sp går frem 0,7 fra for­ri­ge må­ling.

– Det be­tyr at den bygde­po­pu­lis­men som du står for, vin­ner g jen­klang?

– Vi øns­ker tje­nes­te­ne na­er­me­re der folk bor, og det skal va­ere re­spekt for folke­av­stem­nin­ger som den i Finn­mark. Vi øns­ker naer­het, re­gje­rin­gen vil ha sen­tra­li­se­ring. Det kal­ler noen po­pu­lis­me, men vi står bare for det vi me­ner, sier han.

Høy­re tje­ner på for­hand­lin­ge­ne

Mu­lig­he­ten for å ska­pe en fler­talls­re­gje­ring med fire par­ti­er, gir det størs­te re­gje­rings­par­ti­et et hopp på ja­nuar­må­lin­gen.

Høy­re går frem 2,3 pro­sent­po­eng og en­der på 27 pro­sent, mens Ap går til­ba­ke 2,4 pro­sent­po­eng og en­der på 27,3 pro­sent.

Må­lin­gen ble tatt opp fra star­ten av re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

Ap ikke for­nøyd

Aps nest­le­der Ha­dia Tajik sen­der via sin råd­gi­ver en skrift­lig kom­men­tar til må­lin­gen, der hun leg­ger vekt på at man over tid har sett at det er «fler­tall for en an­nen re­gje­ring enn høyre­re­gje­rin­gen.»

Hun leg­ger til at selv om Ap lig­ger høy­ere enn for en tid si­den, er ikke par­ti­et for­nøyd med ni­vå­et.

Når de som del­tar i un­der­sø­kel­sen blir spurt om hva de vil stem­me ved kom­mune­valg, er det fle­re som sier at de vil vel­ge Ap, enn de som vil stem­me på Stø­re & co. ved stor­tings­valg. Det me­ner Tajik er gle­de­lig.

Venst­re og KrF lig­ger beg­ge un­der sperre­gren­sen.

Iføl­ge bak­grunns­tal­le­ne er det MDG og Venst­re som har hen­tet flest vel­ge­re fra Ap.

Af­ten­pos­ten vil igjen brin­ge lands­dek­ken­de må­ned­li­ge me­nings­må­lin­ger fra Nor­stat i sam­ar­beid med NRK. I til­legg blir det fem po­li­tis­ke me­nings­må­lin­ger for Oslo frem mot kom­mune­val­get i sep­tem­ber.

Tryg­ve Slags­vold Ve­dum (Sp)

Frps Siv Jen­sen kan mis­te plas­sen som le­der for Nor­ges tred­je størs­te par­ti til Sps Tryg­ve Slags­vold Ve­dum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.