Slik gikk det med Sol­sk­ja­ers lag­kom­pi­ser fra 1999

Et halvt år før VM må lands­lags­sjef Mar­tin Sjö­gren kla­re seg uten sine to bes­te spis­ser.

Aftenposten - - Forside - Odd In­ge Aas

Fjer­de sep­tem­ber i fjor sco­ret Isa­bell Her­lov­sen 2–0-må­let mot Ne­der­land som var med på å sen­de Nor­ge til som­mer­ens VM i Frank­ri­ke.

Nå kan an­gri­pe­ren mis­te hele mes­ter­ska­pet. Hun har hav­net i en kon­flikt med Vå­ler­en­ga, klub­ben hun sig­ner­te for før for­ri­ge se­song.

Det gjør også at lands­lags­sjef Mar­tin Sjö­gren ri­si­ke­rer å måt­te kla­re seg uten sine to an­tatt bes­te spis­ser i ver­dens­mes­ter­ska­pet.

Ada Stols­mo He­ger­berg tak­ket som kjent nei til vi­de­re spill for Nor­ge etter EM i 2017. Hun har in­gen pla­ner om et come­back i rød drakt.

Her­lov­sen-kon­flik­ten er an­ner­le­des. Den er mel­lom spil­ler og klubb, ikke lands­la­get.

– Først og fremst hå­per jeg at det ikke går så langt at hun ikke kan spil­le VM, og at det lø­ser seg før den tid. Hun er en vel­dig vik­tig spil­ler for oss, sier Sjö­gren til Af­ten­pos­ten.

– Hvor vik­tig er det at det lø­ser seg?

– Det er kjempe­vik­tig at hun blir klar. Hun gjor­de vel­dig mye bra for oss i VMkva­li­fi­se­rin­gen og var vel­dig vik­tig der. Vi må ha med de bes­te spil­ler­ne for å ha de bes­te for­ut­set­nin­ge­ne.

Har tre­års­kon­trakt med VIF

Her­lov­sen sa til VG tirs­dag at hun gjer­ne vil til VM. Nå er hun syk­meldt.

– Men slik si­tua­sjo­nen er i Vå­ler­en­ga, så øns­ker jeg ikke å dra til­ba­ke. Hvis ikke Vå­ler­en­ga kom­mer til enig­het med en an­nen klubb, så har jeg ikke noe an­net valg enn å leg­ge opp, sa 30-årin­gen.

I går øns­ket hun ikke å sva­re på spørs­mål fra Af­ten­pos­ten om sa­ken.

Dag­lig le­der i Vå­ler­en­ga Fot­ball, Mor­ten Grø­dahl, sier til VG at klub­ben øns­ker å ha med Her­lov­sen vi­de­re hvis de ikke blir eni­ge om en over­gang.

In­gen and­re nors­ke klub­ber har så langt øns­ket å be­ta­le det Vå­ler­en­ga skal ha for den ru­ti­ner­te spis­sen. Hun sig­ner­te en tre­års­kon­trakt før for­ri­ge se­song og er en av de best be­tal­te spil­ler­ne i Topp­se­ri­en.

Pen­ger fra Det in­ter­na­sjo­na­le fot­ball­for­bun­det (FIFA) og OBOS (som spon­ser norsk kvinne­fot­ball) gjør at nors­ke klub­ber vil få ut­be­talt rundt 200.000 kro­ner for hver spil­ler de har i den nors­ke lands­lags­trop­pen.

Årets to førs­te kam­per

Til uken drar lands­la­get til La Man­ga for den førs­te tre­nings­sam­lin­gen i VM-året. Skott­land og Ca­na­da er mot­stan­der­ne i Spa­nia.

Vå­ler­en­ga øns­ker ikke å la hen­ne del­ta på sam­lin­gen så len­ge hun er syk­meldt.

– Jeg hå­per jo at det lø­ser seg in­nen vi skal rei­se. Jeg vet ikke hva vi kan gjø­re hvis ikke, sier Sjö­gren om den si­tua­sjo­nen.

– Vi har ikke fun­dert på worst case-sce­na­rie­ne ennå. Her må beg­ge par­ter job­be for å fin­ne en løs­ning, og det gjør de sik­kert og, sier Sjö­gren.

Nes­te lands­lags­sam­ling er Al­gar­ve cup. Nor­ge skal spil­le tre kam­per i Por­tu­gal rundt må­neds­skif­tet fe­bru­ar/mars.

NRKs fot­ball­eks­pert, Carl-Erik Torp me­ner Her­lov­sen er selv­skre­ven på det nors­ke la­get hvis hun er i form.

Han sier in­gen spil­le­re er uer­stat­te­li­ge, men at bred­den i den nors­ke trop­pen ikke er stør­re enn at det er merk­bart når de bes­te er ute.

– Hvis både er Her­lov­sen og He­ger­berg er uak­tu­el­le, så er det to sto­re pro­fi­ler som er ute. Det er noen spen­nen­de spil­le­re som kom­mer opp, men det er ikke sånn at det bare er å dyt­te inn den nes­te spil­le­ren og så er hun like bra, vur­de­rer Torp.

FOTO: JON OLAV NESVOLD, BILDBYRÅN

Isa­bell Her­lov­sen har kon­trakt med Vå­ler­en­ga i to se­son­ger til, men øns­ker ikke å spil­le mer for klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.