Munch­mu­se­et blir tea­ter i 2020

Tea­te­ret blir i førs­te om­gang per­ma­nent leie­ta­ger på Tøy­en, men kom­mu­nen øns­ker å sel­ge byg­nin­gen til sta­ten.

Aftenposten - - Forside - Robert Hof­tun Gje­stad

– Nå blir vi i stør­re grad et tea­ter for hele byen og ikke bare for dem som be­fin­ner seg vest for Fer­ner Ja­cob­sen, sier Na­tio­nal­thea­trets sjef Han­ne Tøm­ta.

De­bat­ten om hvem som skal flyt­te inn i lo­ka­le­ne hos det gam­le Munch­mu­se­et på Tøy­en har på­gått i fle­re år. Nå har ei­er Oslo kom­mu­ne be­stemt seg: Na­tio­nal­thea­tret tar over lo­ka­le­ne når Munch-kuns­ten flyt­tes til nye Lamb­da i Bjør­vi­ka i juni 2020.

– Det­te er det størs­te som har skjedd for Na­tio­nal­thea­tret si­den det ble byg­get og vil end­re tea­te­rets iden­ti­tet. Nå blir vi i stør­re grad et tea­ter for hele byen og ikke bare dem som be­fin­ner seg vest for Fer­ner Ja­cob­sen. Å flyt­te øst­over og møte en by­del i ri­ven­de ut­vik­ling tror jeg er vel­dig sunt for oss som kunst­in­sti­tu­sjon, sier tea­ter­sjef Han­ne Tøm­ta.

Sam­men med by­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen og by­råd for na­e­ring og ei­er­skap Kje­til Lund, la hun frem de nye pla­ne­ne i går.

Øns­ker et salg av byg­get

I førs­te om­gang vil Na­tio­nal­thea­tret ta over hele byg­nin­gen i 2020, pus­se det opp og så bru­ke det som en per­ma­nent leie­ta­ger fra 2022. Men en dia­log mel­lom kom­mu­nen og Kul­tur­de­par­te­men­tet som kan ende med at Oslo sel­ger byg­get til sta­ten, star­ter umid­del­bart.

By­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen er ty­de­lig på at et salg av byg­nin­gen vil va­ere å fore­trek­ke.

– Ja, det er rik­tig. For at Na­tio­nal­thea­tret skal kun­ne ut­vik­le det­te best mu­lig, er det mest na­tur­lig at de kjø­per. Byg­nin­gen inn­ven­ding vil jo også end­re helt ka­rak­ter, sier Jo­han­sen.

Tea­ter­sjef Han­ne Tøm­ta sier at det er am­bi­sjo­ne­ne om hvor­dan ting skal se ut, som av­gjør hvor mye det vil kos­te å set­te Munch­mu­se­et i stand til tea­ter­drift. Men hun kal­ler byg­nin­gen for et fan­tas­tisk hus med sto­re sa­ler og gode rom.

– Her må Na­tio­nal­thea­tret åpne seg for om­ver­den og bli en ny ut­ga­ve av seg selv. Jeg opp­le­ver et stort be­bo­er­en­ga­sje­ment her som er sjel­dent i Oslo, og det er flott, sier Tøm­ta.

Byg­ger helt nytt tea­ter­hus

Flyt­ting til Tøy­en skal ha va­ert et sterkt øns­ke fra tea­te­ret selv. De har et stort be­hov for mid­ler­ti­di­ge sce­ner og lo­ka­ler når ho­ved­tea­te­ret i sen­trum skal re­ha­bi­li­te­res fra 2022 og i fem–seks år frem­over.

Teat­ret vil li­ke­vel ikke va­ere en leie­ta­ger som flyt­ter ut igjen når den­ne på­krev­de og dyre re­ha­bi­li­te­rin­gen er fer­dig.

De øns­ker selv å bli på Tøy­en per­ma­nent og etab­le­re et nytt tea­ter­hus med en fast sce­ne og fle­re prøve­sa­ler der. By­råds­le­de­ren li­ker pla­nen.

– Su­per­spen­nen­de

Tøy­en-entusiast og steds­ut­vik­ler Øystein Aur­li­en sy­nes da­gens ny­het er god. Han tror at de fles­te på Tøy­en er glad for val­get.

– Av alle al­ter­na­ti­ve­ne som er blitt skis­sert, er det­te su­per­spen­nen­de. Det vi­ser også at Na­tio­nal­thea­tret verd­set­ter den ut­vik­lin­gen som er skjedd på Tøy­en. At de sier at de nå vil sam­ar­bei­de med lo­ka­le ak­tø­rer, er klokt, sier Aur­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.