Sy­ris­ke flykt­nin­ger på pakke­fe­rie til hjem­lan­det

Si­den i fjor som­mer har an­tall sa­ker der ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne vur­de­rer å trek­ke asyl for sy­re­re, økt fra 50 til 107.

Aftenposten - - Forside - Tho­mas Ol­sen og Ol­ga Stok­ke

Ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne vur­de­rer å trek­ke asyl for 107 sy­re­re for­di de har be­søkt hjem­lan­det.

Som­mer­en 2018 ble det av­dek­ket at sy­ris­ke asyl­sø­ke­re i Dan­mark og Sve­ri­ge drar til­ba­ke til hjem­lan­det på som­mer­fe­rie. Et reise­sel­skap an­non­ser­te med tur­pak­ker fra Sve­ri­ge og Dan­mark til Li­ba­non med vi­de­re buss­for­bin­del­se til fle­re byer i det bor­ger­krigs­her­je­de Sy­ria.

Etter at di­rekte­ru­ten fra Mal­mö ble en suk­sess, åp­net sel­ska­pet Nak­hal også for fly­rei­ser fra Billund i Dan­mark. Et til­bud til alle sy­re­re som har kom­met til Euro­pa, re­kla­mer­te sel­ska­pet.

– Vi har i hvert fall hatt 100 sy­re­re med fra Dan­mark, ut­tal­te Tarek Ari­di, som er re­gio­nal salgs­an­svar­lig i Nak­hal til dans­ke Ra­dio24syv.

– Har nors­ke kun­der Det svens­ke reise­by­rå­et som som­mer­en 2018 solg­te reise­pak­ker til Sy­ria, opp­ly­ser til Af­ten­pos­ten at det var et som­mer­til­bud. Fore­lø­pig kan de ikke sva­re på om det blir nye ru­ter i 2019.

– Det­te var di­rekte­ru­ter fra blant an­net Stock­holm og Billund, opp­ly­ser Uno Tra­vel.

By­rå­et av­vi­ser å sva­re på hvor­for det re­kla­me­rer med at sy­re­re som har kom­met il­le­galt til Euro­pa el­ler som ikke har gyl­dig sy­risk pass, kan rei­se med dem til Sy­ria.

– Til­bu­det ret­ter seg mot sy­re­re bo­satt i Skan­di­na­via. Har dere også hatt nors­ke kun­der?

– Til­bu­det er blitt mar­keds­ført på ara­bisk, og vi har også kun­der fra Nor­ge. Det er alt jeg vil sva­re, sier reise­byrå­agen­ten, som ikke vil opp­gi nav­net sitt, på te­le­fon fra Ar­lan­da fly­plass.

Fra un­der 50 til 107 Nors­ke myn­dig­he­ter kjen­ner til at sy­re­re som har fått asyl, rei­ser til­ba­ke til hjem­lan­det i strid med for­ut­set­nin­gen for opp­holds­til­la­tel­sen.

Som­mer­en 2018 opp­lys­te Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) til Af­ten­pos­ten at det var åp­net i un­der­kant av 50 til­bake­kalls­sa­ker med sy­re­re som had­de brutt be­tin­gel­se­ne for opp­hold.

– An­tal­let slike sa­ker er fort­satt be­skje­dent i for­hold til det sva­ert sto­re an­tall sy­re­re som har fått asyl i Nor­ge, for­kla­rer av­de­lings­di­rek­tør Han­ne Jen­dal.

Ved ut­gan­gen av no­vem­ber i fjor had­de tal­let på åp­ne­de til­bake­kalls­sa­ker med sy­re­re ste­get til 107.

– De fles­te sa­ke­ne er opp­ret­tet etter at det er kom­met inn opp­lys­nin­ger om at man har reist hjem til Sy­ria, og/el­ler at man har an­skaf­fet seg et sy­risk pass etter å ha fått asyl i Nor­ge. Beg­ge til­fel­ler er i ut­gangs­punk­tet i strid med vil­kå­re­ne for asyl i Nor­ge, opp­ly­ser Jen­dal.

Noen av til­bake­kalls­sa­ke­ne drei­er seg om sy­ris­ke bor­ge­re som har flyt­tet til­ba­ke til hjem­lan­det el­ler at opp­lys­nin­ger in­di­ke­rer at man har holdt til­ba­ke opp­lys­nin­ger om trygt opp­hold i et tred­je land før man fikk asyl i Nor­ge.

Vil få asyl på nytt Både UDI og Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het får tips om asyl­sø­ke­re som rei­ser hjem. Men selv om slike rei­ser blir av­dek­ket, får det sjel­den kon­se­kven­ser for opp­hol­det i Nor­ge.

– Hver­ken vi el­ler po­li­ti­et ser det som hen­sikts­mes­sig å bru­ke sto­re res­sur­ser på å etter­gå dis­se sa­ke­ne, for­di alle vest­euro­pe­is­ke land, in­klu­dert Nor­ge, har ge­ne­relt vern mot re­tur til Sy­ria. Det be­tyr at selv om UDI skul­le ha til­bake­kalt asyl for en sy­rer som har be­søkt hjem­lan­det, vil­le ved­kom­men­de ha fått asyl på nytt sam­ti­dig med til­bake­kal­lel­sen, for­kla­rer Jen­dal.

Si­den 2010 har UDI gjort til­bake­kalls­ved­tak for 161 sy­re­re i Nor­ge. I dag er den mest ak­tu­el­le re­ak­sjo­nen på rei­ser til hjem­lan­det å inn­dra flykt­nin­gens nors­ke reise­do­ku­men­ter.

FACE­BO­OK

Reise­by­rå­et Nak­hal har til­budt spe­sial­syd­de hjem­rei­ser til sy­re­re i Skan­di­na­via.De flyr med Wings of Le­ba­non til Bei­rut i Li­ba­non og fort­set­ter til Sy­ria med di­rek­te buss­for­bin­del­se.FOTO:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.